Odluka o prihvatanju najpovoljnije ponude-Protivprovalna zaštita sa uslugom intervencije

BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
TUZLANSKI KANTON
OPĆINA KALESIJA
OPĆINSKI NAČELNIK
Broj: 02-05-2-1696-2/16
Datum: 20.05.2016. godine

Na osnovu člana 87. stav (3) i člana 90. Zakona o javnim nabavkama (“Službeni glasnik BiH” broj:39/14), te člana 6. Pravilnika o postupku direktnog sporazuma (“Službeni glasnik BiH” broj:90/14), Općinski načelnik, Općine Kalesija, donosi

O D L U K U
o prihvatanju ponude i direktnom sporazumu

Član 1.
Prihvata se ponuda ponuđača Agencija „SECURITAS“ d.o.o. P.J. Tuzla broj:2274/2016, od 17.05.2016. godine za nabavku usluga „Protivprovalne zaštite sa uslugom intervencije na objektu-zgradi općine Kalesija, prostorijama mjesnog ureda Tojšići i prostorijama Poslovno-inkubacionog centra u objektu Sportske dvorane u Kalesiji“ po ukupnoj cijeni od 6.949,80 KM sa uključenim iznosom PDV-a, navedenoj u dostavljenoj ponudi i zaključuje se direktan sporazum sa ovim ponuđačem.

Član 2.
Direktan sporazum za nabavku usluga iz člana 1. ove odluke zaključuje se ugovorom u pisanoj formi u skladu sa članom 7. Pravilnika o postupku direktnog sporazuma (“Službeni glasnik BiH” broj: 90/14).
Član 3.
O prihvatanju ponude ponuđač će biti blagovremeno obaviješten.

Obrazloženje
Zbog potrebe za nabavkom usluga „Protivprovalne zaštite sa uslugom intervencije na objektu-zgradi općine Kalesija, prostorijama mjesnog ureda Tojšići i prostorijama Poslovno-inkubacionog centra u objektu Sportske dvorane u Kalesiji“, za potrebe organa uprave općine Kalesija pokrenut je postupak nabavke Odlukom o pokretanju postupka nabavke broj: 02-05-2-1696/16, od 13.05.2016. godine. Postupak je proveden putem direktnog sporazuma. Ugovorni organ je postupio u skladu sa članom 5. Pravilnika o postupku direktnog sporazuma (“Službeni glasnik BiH” broj: 90/14) te zatražio ponudu od jednog privrednog subjekta. Nakon zaprimanja ponude i utvrđivanja da je ponuđena cijena u skladu sa stvarnim tržišnim cijenama za usluge koje su predmet nabavke ugovorni organ je izvršio prihvatanje ponude i zaključio direktan sporazum sa ponuđačem iz člana 1. dispozitiva ove Odluke.

Dostavljeno:

1. „SECURITAS“ d.o.o. P.J. Tuzla
2. Služba za poljoprivredu, budžet i inspekcijske poslove
3. a/a.
OPĆINSKI NAČELNIK
________________________
Nedžad Džafić, prof.