Unapređenje uslova razvoja Proizvodno-poslovne zone Kalesija Grad, Kalesijsko polje i Ćeteništa (Izgradnja saobraćajnica i odvodnja otpadnih voda)

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine

Tuzlanski kanton

OPĆINA KALESIJA

OPĆINSKI NAČELNIK

Broj: 02-05-2-4983-6/17

Kalesija, 07.09.2017. godine

Na osnovu člana 64. stav 1. tačka b)., člana 70. stav 1, 3. i 6. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH“, broj 39/14), te na osnovu preporuke Komisije za javne nabavke, a po provedenom postupku za nabavku radova putem otvorenog postupka za dostavu ponuda, Općinski načelnik, donosi

ODLUKU

o izboru najpovoljnijeg ponuđača

Član 1.

Prihvata se preporuka Komisije za javne nabavke, te se ugovor za nabavku radova „Unapređenje uslova razvoja Proizvodno-poslovne zone Kalesija Grad, Kalesijsko polje i Ćeteništa (Izgradnja saobraćajnica i odvodnja otpadnih voda)“, dodjeljuje Ponuđaču „Izgradnja“ d.o.o. Teočak, koji je dostavio ponudu sa najnižim cijenom u iznosu od 119.340,00KM sa uključenim iznosom PDV-a.

 

Član 2.

Ova odluka se dostavlja svim ponuđačima koji su učestvovali u postupku javne nabavke, u skladu sa članom 71. stav 2. Zakona o javnim nabavkama.

Član 3.

Ova odluka objavit će se na web-stranici ugovornog organa (www.kalesija.ba) istovremeno s upućivanjem ponuđačima koji su učestvovali u postupku javne nabavke, u skladu sa članom 70. stav 6. Zakona o javnim nabavkama.

Član 4.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

 

O b r a z l o ž e nj e

Postupak javne nabavke pokrenut je Odlukom o pokretanju postupka javne nabavke broj: 02-05-2-4983/17, od 14.08.2017. godine. Postupak nabavke je proveden putem otvorenog postupka za dostavu ponuda za koji je objavljeno obavještenje o nabavci broj: 52-1-3-37-3-33/17, od 14.08.2017. godine i 52-1-3-37-8-35/17 od 17.08.2017. godine na portalu javnih nabavki.

Postupak nabavke provela je Komisija za javne nabavke imenovana Rješenjem broj: 02-05-2-4983-1/17, od 14.08.2017. godine.

U toku postupka javne nabavke Komisija je zaprimila pristigle ponude, izvršila njihovo otvaranje, te pregled i ocjenu ponuda prema zahtjevima i kriterijima iz tenderske dokumentacije.

U postupku javne nabavke utvrđeno je slijedeće:

 

    • ukupan broj pristiglih ponuda 2;
    • da nije bilo neblagovremenih ponuda;

 

  • da su sve ponude prihvatljive;

 

U postupku donošenja ove odluke, posebno su cijenjene činjenice da je Komisija, pravilno i potpuno, izvršila ocjenu kvalifikovanosti ponuđača te ocjenu prispjelih ponuda, u skladu sa kriterijima iz tenderske dokumentacije.

U postupku ocjene provedenog postupka, Ugovorni organ nije našao razloge, nepravilnosti niti propuste u radu, koji bi eventualno bili osnov za neprihvatanje preporuke Komisije za javne nabavke.

Naime, u postupku je ocijenjeno da je Komisija u svemu pravilno postupila te da je izbor najpovoljnijeg ponuđača izvršen u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama, podzakonskim aktima, i tenderskom dokumentacijom.

Uvidom u priloženu dokumentaciju utvrđeno je da je:

ponuđač „Izgradnja“ d.o.o. Teočak dostavio u predmetnom postupku javne nabavke radova Unapređenje uslova razvoja Proizvodno-poslovne zone Kalesija Grad, Kalesijsko polje i Ćeteništa (Izgradnja saobraćajnica i odvodnja otpadnih voda)“, prihvatljivu ponudu u skladu sa tenderskom dokumentacijom, koja nakon provedene e-aukcije iznosi 119.340,00KM sa PDV-om, koja je prema kriteriju za izbor ponude (najniža cijena) ocijenjena najpovoljnijom od svih prihvatljivih ponuda.

 

POUKA O PRAVNOM LIJEKU

Protiv ove odluke može se izjaviti žalba, najkasnije u roku od 10 (deset) dana od dana prijema ove odluke.

 

Dostavljeno:

– arhivi,

– svim učesnicima u postupku,

 

OPĆINSKI NAČELNIK

_______________________

Sead Džafić