Unapređenje uslova razvoja Proizvodno-poslovne zone Kalesija Grad, Kalesijsko polje i Ćeteništa (Izgradnja saobraćajnica i odvodnja otpadnih voda)“

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
Tuzlanski kanton
OPĆINA KALESIJA
OPĆINSKI NAČELNIK
Broj: 02-05-2-4983-11/17
Kalesija, 20.11.2017. godine

 

Na osnovu člana 69. stav 3., člana 70. stav 1, 4. i 6. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH“, broj 39/14), a po provedenom postupku za nabavku radova putem otvorenog postupka za dostavu ponuda, Općinski načelnik, donosi

 

ODLUKU
o poništenju postupka javne nabavke

Član 1.
Poništava se postupak za nabavku radova „Unapređenje uslova razvoja Proizvodno-poslovne zone Kalesija Grad, Kalesijsko polje i Ćeteništa (Izgradnja saobraćajnica i odvodnja otpadnih voda)“.

Član 2.
Ova odluka se dostavlja svim ponuđačima koji su učestvovali u postupku javne nabavke, u skladu sa članom 71. stav 2. Zakona o javnim nabavkama.
Član 3.
Ova odluka objavit će se na web-stranici ugovornog organa (www.kalesija.ba) istovremeno s upućivanjem ponuđačima koji su učestvovali u postupku javne nabavke, u skladu sa članom 70. stav 6. Zakona o javnim nabavkama.
Član 4.
Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

O b r a z l o ž e nj e

Postupak javne nabavke pokrenut je Odlukom o pokretanju postupka javne nabavke broj: 02-05-2-4983/17, od 14.08.2017. godine. Postupak nabavke je proveden putem otvorenog postupka za dostavu ponuda za koji je objavljeno obavještenje o nabavci broj: 52-1-3-37-3-33/17, od 14.08.2017. godine i 52-1-3-37-8-35/17 od 17.08.2017. godine na portalu javnih nabavki.

Postupak nabavke provela je Komisija za javne nabavke imenovana Rješenjem broj: 02-05-2-4983-1/17, od 14.08.2017. godine.
U toku postupka javne nabavke Komisija je zaprimila pristigle ponude, izvršila njihovo otvaranje, te pregled i ocjenu ponuda prema zahtjevima i kriterijima iz tenderske dokumentacije.

U postupku javne nabavke utvrđeno je slijedeće:

• ukupan broj pristiglih ponuda 2;
• da nije bilo neblagovremenih ponuda;
• da su sve ponude prihvatljive;

U postupku donošenja ove odluke, posebno su cijenjene činjenice da je Komisija, pravilno i potpuno, izvršila ocjenu kvalifikovanosti ponuđača te ocjenu prispjelih ponuda, u skladu sa kriterijima iz tenderske dokumentacije.

U postupku ocjene provedenog postupka, Ugovorni organ nije našao razloge, nepravilnosti niti propuste u radu, koji bi eventualno bili osnov za neprihvatanje preporuke Komisije za javne nabavke.
Naime, u postupku je ocijenjeno da je Komisija u svemu pravilno postupila te da je izbor najpovoljnijeg ponuđača izvršen u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama, podzakonskim aktima, i tenderskom dokumentacijom.

Uvidom u priloženu dokumentaciju utvrđeno je da je ponuđač „Izgradnja“ d.o.o. Teočak dostavio u predmetnom postupku javne nabavke radova „Unapređenje uslova razvoja Proizvodno-poslovne zone Kalesija Grad, Kalesijsko polje i Ćeteništa (Izgradnja saobraćajnica i odvodnja otpadnih voda)“, prihvatljivu ponudu u skladu sa tenderskom dokumentacijom, koja nakon provedene e-aukcije iznosi 119.340,00KM sa PDV-om, koja je prema kriteriju za izbor ponude (najniža cijena) ocijenjena najpovoljnijom od svih prihvatljivih ponuda.

Međutim, dana 07.09.2017. godine upućena je Obavijest o rezultatima postupka javne nabavke broj 02-05-2-4983-7/17 u kojoj se tražilo da izabrani ponuđač tj. „Izgradnja d.o.o. Teočak u roku od 7 dana dostavi originale ili ovjerene kopije dokumentacije tražene tenderskom dokumentacijom. Ponuđač je navedenu Obavijest dobio 08.09.2017. godine, ali je dokumentaciju dostavio 19.09.2017. godine tj. sa zakašnjenjem od 4 dana.

Na osnovu svega navedenog ugovorni organ je postupio u skladu sa članom 72. stav 3. tačka a) Zakona o javnim nabavkama i Ugovor je ponudio drugorangiranom ponuđaču „Bašanović“ d.o.o. Lukavac, koji je bio dužan u roku od 10 dana, od dana zaključenja Ugovora dostaviti bankovnu garanciju za dobro izvršenje ugovora.

Obzirom da nije na vrijeme dostavio bankarsku garanciju za dobro izvršenje ugovora ponuđač je dana 07.11.2017. godine dostavio obavijest u kojoj se navodi da Sberbanka sa kojom ponuđač sarađuje nije izdala garanciju i da je zahtjev podnio Razvojnoj banci FBiH od koje očekuje izdavanja garancije početkom naredne sedmice. Obzirom da je ta sedmica prošla, a ponuđač i dalje nije dostavio bankovnu garanciju za dobro izvršenje ugovora Ugovorni organ je prinuđen da poništi postupak javne nabavke.

POUKA O PRAVNOM LIJEKU
Protiv ove odluke može se izjaviti žalba, najkasnije u roku od 10 (deset) dana od dana prijema ove odluke.

Dostavljeno:
– arhivi,
– svim učesnicima u postupku,

OPĆINSKI NAČELNIK

_______________________
Sead Džafić