1.Izmjene i dopune plana javnih nabavki za 2018. godinu

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
Tuzlanski kanton
OPĆINA KALESIJA
OPĆINSKI NAČELNIK
Broj: 02-1-05-530-1/18
Datum: 13.02.2018. godine

Na osnovu člana 56. Statuta općine Kalesija Prečišćeni tekst (“Sl. glasnik općine Kalesija” broj: 10/07, 7/08, 10/11, 3/12, i 6/13), Zakona o javnim nabavkama (“Službeni glasnik BiH” broj: 39/14), u skladu sa Budžetom općine Kalesija za 2018. godinu, općinski Načelnik, donosi

O D L U K U
o izmjeni i dopuni Plana nabavki općine Kalesija za 2018. godinu

I

U vezi sa ukazanim potrebama općine Kalesija, Plan javnih nabavki za 2018. godinu se mijenja na sljedeći način:
1. stavka 27. u dijelu usluge umjesto mjeseca april treba da stoji februar i umjesto mjeseca maj treba da stoji mart.
2. stavka 4. u dijelu usluge umjesto mjeseca februar treba da stoji mart i umjesto mjeseca mart treba da stoji april.
3. stavka 29. u dijelu usluge umjesto mjeseca februar treba da stoji mart i umjesto mjeseca mart treba da stoji april.
4. stavka 1. u dijelu radovi umjesto mjeseca februar treba da stoji mart i umjesto mjeseca mart treba da stoji april.
5. stavka 18. u dijelu radovi umjesto mjeseca februar treba da stoji mart i umjesto mjeseca mart treba da stoji april
6. stavka 12. u dijelu radovi umjesto mjeseca februar treba da stoji mart i umjesto mjeseca mart treba da stoji april
7. stavka 9. u dijelu robe se briše i umjesto nje se dodaje nova stavka 9.: Nabavka kanti za smeće, procijenjena vrijednost 38.460,00KM, vrsta postupka je otvoreni postupak, period pokretanja mart mjesec, a period zaključenja ugovora april mjesec. CPV 39224340-3, finansiranje iz budžeta općine 821311.
8. Dodaje se nova stavka 12 u dijelu robe: Nabavka vatrogasne opreme, Procijenjena vrijednost nabavke bez PDV-a je 6.900,00KM, vrsta postupka je konkurentski zahtjev, period pokretanja i zaključenja ugovora je mart mjesec, CPV 35111000-5, finansiranje iz budžeta općine 821311.
9. Dodaje se nova stavka 32 u dijelu usluge: Izrada glavnog projekta nove ulice u proizvodno-poslovnoj zoni Kalesija Grad, Kalesijsko Polje i Ćeteništa, Procijenjena vrijednost nabavke bez PDV-a je 5.000,00KM, vrsta postupka je otvoreni postupak, period pokretanja mart a zaključenja ugovora je april mjesec, CPV 71242000-6, finansiranje iz budžeta općine 613915.
10. Dodaje se nova stavka 28. u dijelu radovi: Izgradnja i rekonstrukcija vodovodne mreže u naselju Hajvazi, procijenjena vrijednost 6.000,00KM. Okvirni datum pokretanja mart a zaključenja ugovora april mjesec. Finsniranje iz budžeta općine ekonomski kod 614233. CPV 45231100-6. Vrsta postupka je otvoreni postupak.
11. Dodaje se nova stavka 29. u dijelu radovi: Izgradnja montažne nadstrešnice, procijenjena vrijednost 11.760,00KM. Okvirni datum pokretanja mart i zaključenja ugovora mart. Finsniranje iz budžeta općine ekonomski kod 613729. CPV 45262310-7. Vrsta postupka je otvoreni postupak.
12. Dodaje se nova stavka 30. u dijelu radovi: Sanacija klizišta ispod rezervoara Džafići Vukovije Gornje, procijenjena vrijednost 25.900,00KM. Okvirni datum pokretanja mart i zaključenja ugovora mart. Finsniranje iz budžeta općine ekonomski kod 613729. CPV 45111230-9. Vrsta postupka je otvoreni postupak
13. Dodaje se nova stavka 31. u dijelu radovi: Sanacija klizišta kod mezarja u Vukovijama Donjim, procijenjena vrijednost 17.000,00KM. Okvirni datum pokretanja mart i zaključenja ugovora mart. Finsniranje iz budžeta općine ekonomski kod 613729. CPV 45111230-9. Vrsta postupka je otvoreni postupak

II

Ova odluka će se objaviti na web stranici ugvornog organa i čini sastavni dio Plana javnih nabvaki.

III
Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

OPĆINSKI NAČELNIK

________________________
Sead Džafić