11.Izmjene i dopune plana javnih nabavki za 2018. godinu

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
Tuzlanski kanton
OPĆINA KALESIJA
OPĆINSKI NAČELNIK
Broj: _________________/18
Datum: 08.08.2018. godine

Na osnovu člana 56. Statuta općine Kalesija Prečišćeni tekst (“Sl. glasnik općine Kalesija” broj: 10/07, 7/08, 10/11, 3/12, i 6/13), Zakona o javnim nabavkama (“Službeni glasnik BiH” broj: 39/14), u skladu sa Budžetom općine Kalesija za 2018. godinu, općinski Načelnik, donosi

O D L U K U
o izmjeni i dopuni Plana nabavki općine Kalesija za 2018. godinu

I

U vezi sa ukazanim potrebama općine Kalesija, Plan javnih nabavki za 2018. godinu se mijenja na sljedeći način:
1. Dodaje se nova stavka 43. u dijelu radovi, Popravka puta dovište Orlić, dionica Hajvazi-Pašin Put-Orlić“, CPV- 45112441-8, period pokretanja august mjesec i zaključenja ugovora august mjesec, procjenjena vrijednost 5.900,00 finansiranje iz budžeta 614233-Pomoć raseljenim licima i povratnicima.
2.
3. Dodaje se nova stavka 44. u dijelu radovi, Uređenje pješačke staze na nasipu pored rijeke Mandure, pročišćavanje dijela rijeka Spreče i Mandure“, CPV- 45233161-5 period pokretanja august mjesec i zaključenja ugovora august mjesec, procjenjena vrijednost 5.200,00 finansiranje iz budžeta 613728-Saniranje šteta od prirodnih i drugih nesreća na objektima infrastrukture i kod građana.

II

Ova odluka će se objaviti na web stranici ugvornog organa i čini sastavni dio Plana javnih nabvaki.

III
Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

OPĆINSKI NAČELNIK

________________________
Sead Džafić