12.Izmjene i dopune plana javnih nabavki za 2018. godinu

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
Tuzlanski kanton
OPĆINA KALESIJA
OPĆINSKI NAČELNIK

Broj:______________/18
Datum, 07.08.2018.godine,

Na osnovu člana 17. stav 1) i člana 24. stav 1.tačka a). Zakona o javnim nabavkama (“Sl. glasnik BiH”, broj 39/14) i na osnovu člana 56. Statuta općine Kalesija – Prečišćeni tekst (“Sl. glasnik općine Kalesija” br. 10/07, 7/08, 10/11, 03/12 i i 6/13), općinski načelnik donosi:

P O S E B N U O D L U K U
o pokretanju postupka javne nabavke radova na izmještanju SNO 10kV Tojšići i pripadajućeg optičkog voda u dionici Nove Ulice koja se gradi od Halisijske ulice do raskrsnice sa ulicom Žrtava Genocida u Srebrenici, općina Kalesija

Član I
Ovom odlukom odobrava se pokretanje postupka javne nabavke radova na izmještanju SNO 10kV Tojšići i pripadajućeg optičkog voda u dionici Nove Ulice koja se gradi od Halisijske ulice do raskrsnice sa ulicom Žrtava Genocida u Srebrenici, općina Kalesija, za vrijednost koja nije predviđena Planom nabavki za 2018.godinu .
Ova Odluka ujedno predstavlja i dopunu usvojenog plana nabavke za 2018.godinu sa sljedećim elementima:
Pozicija i redni broj: Radovi; r.b. 48, polje procjenjena vrijednost se povecava za 24.926.00 KM bez PDV-a.
Predmet nabavke: nabavka radova na izmještanju SNO 10kV Tojšići i pripadajućeg optičkog voda u dionici Nove Ulice koja se gradi od Halisijske ulice do raskrsnice sa ulicom Žrtava Genocida u Srebrenici, općina Kalesija. Šifra JRJN: 45231400-9. Procijenjena vrijednost nabavke: KM bez 24.926.00 uračunatog PDV-a.
Vrsta postupka: Pregovarački postupak bez objave obavještenja.
Okvirni datum pokretanja postupka: August 2018.godine.
Okvirni datum potpisa ugovora: Septembar 2018 godine.
Izvor finansiranja: Budžet za 2018. godinu, pozicija: 613915.
Postupak javne nabavke sprovest će se u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama, podzakonskim i internim aktima.
Član II
Zakonski osnov za provođenje ovog postupka javne nabavke pronađen je u članu 17. i članu 24. stav 1. tačka a) Zakona o javnim nabavkama te članu 19. istog Zakona, kada je u pitanju vrsta postupka za provođenje predmetne nabavke.
Član III
Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i predstavlja ujedno i Odluku o pokretanju postupka javne nabavke u skladu sa članom 18. stav (1) Zakona o javnim nabavkama obzirom da sadrži iste elemente.Ova Odluka će biti objavljena na web stranici ugovornog organa kao dopuna postojećeg plana nabavke.

O B R A Z L O Ž E NJ E
Pri donošenju Odluke Općinski načelnik se posebno rukovodio činjenicom da je predložena nabavka hitna, jer se radi o nepredviđenim radovima koji su neophodni, bez čijeg izvođenja se ne može završiti osnovni ugovor. Nadzorni organ na izvođenju osnovnog ugovora, ispred Općine Kalesija gosp. Agim Papraniku, dipl.ing.građ., ovom organu dostavio je Zahtjev za nepredviđenim radovima.
Osnovni ugovor za izvođenje radova na „Nastavak izgradnje Nove ulice u Kalesiji ” potpisan je krajem maja 2018. godine na iznos od 243.075,42KM sa PDV-om. Nakon početka radova uočeno je da je Nova ulica planirana u trasi postojećeg 10(20)kV podzemnog voda TS 35/10 kV Kalesija-ZTS 10/0,4 kV Zidana (SNO 10kV Tojšići) i optičkog voda koji povezuje pomenute transformatorske stanice. Pomenuti visoko naponski vod i optički vod potrebno je izmjestiti u planirani trotoar ( sa desne strane). Pored toga na samom početku, Nova Ulica ukršta visoko naponske podzemne vodove SNO 10kV Jajići i SNO 10kV Memići, te podzemni vod SNO 10 kV Dobol, a na udaljenosti cca 100m i postojeći niskonaponski priključak za brentu.
Da bi se osnovni ugovor mogao izvršiti na tehnički zadovoljavajući i kvalitetan način potrebno je što hitnije uraditi ove nepredviđene radove, mišljenje je stručno-tehničkog nadzora nad izvođenjem radova iz predmetnog ugovora. Sredstva potrebna za izvođenje nepredviđenih radova su procijenjena u iznosu od 24.926,00 KM bez PDV-a.
U članu 24. stav 1, tačka a) ZJN koji govori o posebnim uslovima za primjenu pregovaračkog postupka bez objave obavještenja za nabavku radova stoji „u slučaju ugovora o javnoj nabavci radova za dodatne radove koji nisu uključeni u prvobitno razmatrani projekat ili u prvobitno zaključeni ugovor, ali koji usljed nepredviđenih okolnosti, postanu neophodni za izvršenje ili izvođenje u njima opisanih radova, i kada se takvi dodatni radovi ne mogu, tehnički ili ekonomski, odvojiti od osnovnog ugovora bez većih nepogodnosti za ugovorni organ. Takav ugovor može se zaključiti s dobavljačem kojem je dodijeljen osnovni ugovor, a ukupna vrijednost ugovora dodijeljenih za dodatne radove ne može preći 20% od vrijednosti osnovnog ugovora;
Na osnovu utvrđenog činjeničnog stanja, odlučeno je kao u članu 1. ove odluke.
Sredstva su obezbjeđena i preusmjerena iz Budžeta općine kalesija sa pozicije: 613915.
Dostavljeno:

1. Služba za privredu i budžet,
2. a/a.

OPĆINSKI NAČELNIK
_________________
Sead Džafić