14.Izmjene i dopune plana javnih nabavki za 2018. godinu

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
Tuzlanski kanton
OPĆINA KALESIJA
OPĆINSKI NAČELNIK

Broj:______________/18
Datum, 14.08.2018.godine,

Na osnovu člana 17. stav 1) i člana 19. stav 1. Zakona o javnim nabavkama (“Sl. glasnik BiH”, broj 39/14) i na osnovu člana 56. Statuta općine Kalesija – Prečišćeni tekst (“Sl. glasnik općine Kalesija” br. 10/07, 7/08, 10/11, 03/12 i i 6/13), općinski načelnik donosi:

P O S E B N U O D L U K U
o pokretanju postupka javne nabavke radova „Izgradnja primarnog cjevovoda Ibralići, MZ Rainci Gornji, općina Kalesija

Član I
Ovom odlukom odobrava se pokretanje postupka javne nabavke radova „Izgradnja primarnog cjevovoda Ibralići, MZ Rainci Gornji, općina Kalesija za vrijednost koja nije predviđena Planom nabavki za 2018.godinu .
Ova Odluka ujedno predstavlja i dopunu usvojenog plana nabavke za 2018.godinu sa sljedećim elementima:
Pozicija i redni broj: usluge; r.b.45, polje procjenjena vrijednost iznosi: 44.100,00 bez PDV-a.
Predmet nabavke: radovi na Izgradnji primarnog cjevovoda Ibralići, MZ Rainci Gornji, općina Kalesija.
Šifra JRJN: 45231100-6– Opći građevinski radovi na cjevovodu
Vrsta postupka: Otvoreni postupak
Okvirni datum pokretanja postupka: August 2018.godine.
Okvirni datum potpisa ugovora: Septembar 2018 godine.
Izvor finansiranja: Budžet za 2018. godinu, pozicija: 615117-VODOVOD HRASNO DONJE IBRALIĆI.
Postupak javne nabavke sprovest će se u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama, podzakonskim i internim aktima.

Član II
Zakonski osnov za provođenje ovog postupka javne nabavke pronađen je u članu 17. i članu 19. stav 1. Zakona o javnim nabavkama kada je u pitanju vrsta postupka za provođenje predmetne nabavke.
Član III
Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i predstavlja ujedno i Odluku o pokretanju postupka javne nabavke u skladu sa članom 18. stav (1) Zakona o javnim nabavkama obzirom da sadrži iste elemente.Ova Odluka će biti objavljena na web stranici ugovornog organa kao dopuna postojećeg plana nabavke.

O B R A Z L O Ž E NJ E
U sklopu izgrađenog i projektovanog sistema snadbijevanja pitkom vodom visinskih zona naselja na sjevernom dijelu općine Kalesija planirano je direktno snadbijevanje naselja Ibralići sa rezervoara „Plješavica“. U svrhu snadbijevanja vodom naselja Donje Hrasno i Ibralići urađen je Glavni projekat kojim je dato rješenje snadbijevanja naselja Ibralići direktnim distribucionim cjevovodom sa rezervoara „Plješavica“.
S tim u vezi općina Kalesija na čelu sa općinskim načelnikom odlučila je donijeti odlukuu skladu sa članom 17.stav 1. Zakona o javnim nabavkama kojom će se odobriti pokretanje otvorenog postupka javne nabavke radova“ Izgradnja primarnog cjevovoda Ibralići, MZ Rainci Gornji, općina Kalesija, te ujedno izmijeniti plan javnih nabavki za 2018.godinu. procijenjena vrijednost radova 44.100,00KM sredstva će se finansirati iz budžeta općine Kalesija.
Na osnovu utvrđenog činjeničnog stanja, odlučeno je kao u članu 1. ove odluke.
Sredstva su obezbjeđena i preusmjerena iz Budžeta općine Kalesija sa pozicije: 615117 VODOVOD HRASNO DONJE IBRALIĆI.
Dostavljeno:

1. Služba za privredu i budžet,
2. a/a.

OPĆINSKI NAČELNIK
_________________
Sead Džafić