15.Izmjene i dopune plana javnih nabavki za 2018. godinu

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
Tuzlanski kanton
OPĆINA KALESIJA
OPĆINSKI NAČELNIK

Broj:02-01-05-2-________/18
Datum, 29.08.2018.godine,

Na osnovu člana 17. stav 1) i člana 24. stav 1.tačka a). Zakona o javnim nabavkama (“Sl. glasnik BiH”, broj 39/14) i na osnovu člana 56. Statuta općine Kalesija – Prečišćeni tekst (“Sl. glasnik općine Kalesija” br. 10/07, 7/08, 10/11, 03/12 i i 6/13), općinski načelnik donosi:

P O S E B N U O D L U K U
o pokretanju postupka javne nabavke za izvođenje nepredviđenih radova na adaptaciji šalter sale u zgradi općine Kalesija

Član I
Ovom odlukom odobrava se pokretanje postupka javne nabavke nepredviđenih radova na adaptaciji šalter sale u zgradi općine Kalesija, za vrijednost koja nije predviđena Planom nabavki za 2018.godinu .
Ova Odluka ujedno predstavlja i dopunu usvojenog plana nabavke za 2018.godinu sa sljedećim elementima:
Pozicija i redni broj: Radovi; r.b. 46, polje procjenjena vrijednost se povecava za 8.665.00 KM bez PDV-a.
Predmet nabavke: Šifra JRJN: 45213150-9- Građevinski radovi na kancelarijskim zgradama.
Procijenjena vrijednost nabavke: 8.665,00KM bez uračunatog PDV-a.
Vrsta postupka: Pregovarački postupak bez objave obavještenja.
e-aukcija: za ovaj postupak nije predviđena e-aukcija
Okvirni datum pokretanja postupka: Septembar 2018.godine.
Okvirni datum potpisa ugovora: Septembar 2018 godine.
Izvor finansiranja: Budžet za 2018. godinu, pozicija: 613721, „Adaptacija zgrade općine“
Postupak javne nabavke sprovest će se u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama, podzakonskim i internim aktima.

Član II
Zakonski osnov za provođenje ovog postupka javne nabavke pronađen je u članu 17. i članu 24. stav 1. tačka a) Zakona o javnim nabavkama te članu 19. istog Zakona, kada je u pitanju vrsta postupka za provođenje predmetne nabavke.
Član III
Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i predstavlja ujedno i Odluku o pokretanju postupka javne nabavke u skladu sa članom 18. stav (1) Zakona o javnim nabavkama obzirom da sadrži iste elemente.Ova Odluka će biti objavljena na web stranici ugovornog organa kao dopuna postojećeg plana nabavke.

O B R A Z L O Ž E NJ E
Pri donošenju Odluke Općinski načelnik se posebno rukovodio činjenicom da je predložena nabavka hitna, jer se radi o nepredviđenim radovima koji su neophodni, bez čijeg izvođenja se ne može završiti osnovni ugovor. Nadzorni organ na izvođenju osnovnog ugovora, ispred Općine Kalesija „Arting“ d.o.o. Sarajevo ovom organu dostavio je Zahtjev za nepredviđenim radovima.
Osnovni ugovor za izvođenje radova na „Adaptacija šalter sale u zgradi općine Kalesija ” potpisan je 23.07. 2018. godine na iznos od 53.456,82KM bez PDV-a. U toku izvođenja radova nadzorni organ obavijestio je ugovorni organ da je došlo do nepredviđenih radova na adaptaciji šalter sale bez kojih se ne mogu nastaviti radovi predviđeni osnovnim ugovorom.
Dodatni radovi koji su nastali na podlogama za pločice nisu se mogli predvidjeti iz razloga što se nije moglo procijeniti da će se pojaviti razlika u visinama od 1 do 5 cm u odnosu na nultu tačku, te je potrebno ugraditi ROFIX FN 130 za ravnjanje podloge kao završne podloge za postavljanje keramičkih pločica, ugradnjom nivelvir mase izbjeglo bi se pucanje glazure, što bi u budućnosti stvaralo probleme. Potreba za nabavkom i ugradnjom nove ulazne rampe nastala je iz razloga što se došlo do zaključka da je stara ulazna rampa nestabilna i predstavlja opasnost za građane. Nepredviđeni radovi do kojih je došlo kod pripremnih radova za centralno grijanje, nabavke radijatora i završnih radova su iz razloga što se pretpostavljalo da će se moći ugraditi radijatori koji su ranije korišteni u šalter Sali, međutim isti ne odgovaraju dimenzijama, nabavka drugih/novih radijatora iziskuje i određene pripremne radove u vidu zatvaranja instalacija, demontaže dotrajalih radijatorskih veza i drugih radova. S tim u vezi potrebno je vršiti i demontažu dijela instalacije u šalter sali kao i demontažu postojeće kanalizacione vertikale.
Ugovorni organ ocijenio je novonastalu situaciju hitnom iz razloga što su pojedine službe iseljene u Bosanski Kulturni Centar Alije Izetbegovića koji se nalazi nekoliko metara udaljen od zgrade općine, dok su pojedine službe smještene u jedan dio zgrade općine, poslove obavljaju u malom i neuslovnom prostoru. Ovaka trenutna organizacija službi dovodi do zabune kod građana te često moraju više puta hodati na relaciji Bosanski Kulturni Centar – zgrada općine, na što se često žale.
Kako bi zgrada općine ponovo bila u funkciji građana i kako bi se građanima olakšalo ostvarivanje njihovih prava, ugovorni organ se obavezao poduzeti sve potrebne mjere i maksimalno skratiti vrijeme postupka te se zbog toga odlučio navedenu javnu nabavku provesti putem pregovaračkog postupka bez objave obavještenja.
Sredstva potrebna za izvođenje nepredviđenih radova su procijenjena u iznosu od 8.665,00KM bez PDV-a, odnosno 10.138,05KM sa uključenim PDV-om.
U članu 24. stav 1, tačka a) ZJN koji govori o posebnim uslovima za primjenu pregovaračkog postupka bez objave obavještenja za nabavku radova stoji „u slučaju ugovora o javnoj nabavci radova za dodatne radove koji nisu uključeni u prvobitno razmatrani projekat ili u prvobitno zaključeni ugovor, ali koji usljed nepredviđenih okolnosti, postanu neophodni za izvršenje ili izvođenje u njima opisanih radova, i kada se takvi dodatni radovi ne mogu, tehnički ili ekonomski, odvojiti od osnovnog ugovora bez većih nepogodnosti za ugovorni organ. Takav ugovor može se zaključiti s dobavljačem kojem je dodijeljen osnovni ugovor, a ukupna vrijednost ugovora dodijeljenih za dodatne radove ne može preći 20% od vrijednosti osnovnog ugovora;
Na osnovu utvrđenog činjeničnog stanja, odlučeno je kao u članu 1. ove odluke.
Sredstva su obezbjeđena i preusmjerena iz Budžeta općine kalesija sa pozicije: 613721, „Adaptacija zgrade općine“.
Dostavljeno:

1. Služba za privredu i budžet,
2. a/a.

OPĆINSKI NAČELNIK
_________________
Sead Džafić