18.Izmjene i dopune plana javnih nabavki za 2018. godinu

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
Tuzlanski kanton
OPĆINA KALESIJA
OPĆINSKI NAČELNIK

Broj:______________/18
Datum, 06.09.2018.godine,

Na osnovu člana 17. stav 1) i člana 19. stav 1. I člana 87. Zakona o javnim nabavkama (“Sl. glasnik BiH”, broj 39/14) i na osnovu člana 56. Statuta općine Kalesija – Prečišćeni tekst (“Sl. glasnik općine Kalesija” br. 10/07, 7/08, 10/11, 03/12 i i 6/13), općinski načelnik donosi:

P O S E B N U O D L U K U
o pokretanju postupka javne nabavke radova „radovi na izradi oborinske kanalizacije u naselju Tubići“

Član I
Ovom odlukom odobrava se pokretanje postupka javne nabavke robe „Radovi na izradi oborinske kanalizacije u naselju Tubić „ za vrijednost koja nije predviđena Planom nabavki za 2018.godinu .
Ova Odluka ujedno predstavlja i dopunu usvojenog plana nabavke za 2018.godinu sa sljedećim elementima:
Pozicija i redni broj: radovi; r.b 49 polje procjenjena vrijednost iznosi: 29.915,00 KM bez PDV-a.
Predmet nabavke: Radovi na izradi oborinske kanalizacije u naselju Tubići.
Šifra JRJN 45232410-9– Radovi na kanalizacijskoj mreži.
Vrsta postupka: Otvoreni postupak
Okvirni datum pokretanja postupka: Septembar 2018.godine.
Okvirni datum potpisa ugovora: Oktobar 2018 godine.
Izvor finansiranja: Budžet za 2018. godinu, pozicija: 613729- Izdaci za provođenje mjera zaštite od prirodnih i drugih nesreća.
Postupak javne nabavke sprovest će se u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama, podzakonskim i internim aktima.

Član II
Zakonski osnov za provođenje ovog postupka javne nabavke pronađen je u članu 17. i članu 19. stav 1. Zakona o javnim nabavkama kada je u pitanju vrsta postupka za provođenje predmetne nabavke.
Član III
Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i predstavlja ujedno i Odluku o pokretanju postupka javne nabavke u skladu sa članom 18. stav (1) Zakona o javnim nabavkama obzirom da sadrži iste elemente.Ova Odluka će biti objavljena na web stranici ugovornog organa kao dopuna postojećeg plana nabavke.

O B R A Z L O Ž E NJ E
Općina Kalesija na čelu sa općinskim načelnikom uvidjela je potrebu za izradom oborinske kanalizacije u naselju Tubići. Na osnovu toga odlučila je donijeti odluku skladu sa članom 19.stav 1.tačka Zakona o javnim nabavkama kojom će se odobriti pokretanje otvorenog postupka javne nabavke radova“ Radovi na izradi oborinske kanalizacije u naselju Tubići“ ,te ujedno izmijeniti plan javnih nabavki za 2018.godinu. Procijenjena vrijednost radova je 29.915,00KM sredstva će se finansirati iz budžeta općine Kalesija.
Na osnovu utvrđenog činjeničnog stanja, odlučeno je kao u članu 1. ove odluke.
Sredstva su obezbjeđena i preusmjerena iz Budžeta općine Kalesija sa pozicije: 613729- Izdaci za provođenje mjera zaštite od prirodnih i drugih nesreća.
Dostavljeno:

1. Služba za privredu i budžet,
2. a/a.

OPĆINSKI NAČELNIK
_________________
Sead Džafić