2.Izmjene i dopune plana javnih nabavki za 2018. godinu

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
Tuzlanski kanton
OPĆINA KALESIJA
OPĆINSKI NAČELNIK
Broj: 02-1-05-530-2/18
Datum: 02.04.2018. godine

Na osnovu člana 56. Statuta općine Kalesija Prečišćeni tekst (“Sl. glasnik općine Kalesija” broj: 10/07, 7/08, 10/11, 3/12, i 6/13), Zakona o javnim nabavkama (“Službeni glasnik BiH” broj: 39/14), u skladu sa Budžetom općine Kalesija za 2018. godinu, općinski Načelnik, donosi

O D L U K U
o izmjeni i dopuni Plana nabavki općine Kalesija za 2018. godinu

I

U vezi sa ukazanim potrebama općine Kalesija, Plan javnih nabavki za 2018. godinu se mijenja na sljedeći način:
1. stavka 4. u dijelu usluge umjesto mjeseca mart treba da stoji april i umjesto mjeseca april treba da stoji maj.
2. stavka 24. u dijelu usluge umjesto mjeseca mart treba da stoji april i umjesto mjeseca april treba da stoji maj.
3. stavka 29. u dijelu usluge umjesto mjeseca mart treba da stoji april i umjesto mjeseca april treba da stoji maj
4. stavka 1. u dijelu radovi umjesto mjeseca mart treba da stoji april i umjesto mjeseca april treba da stoji maj
5. stavka 9. u dijelu radovi umjesto otvoreni postupka treba da stoji direktni sporazum u umjesto mjesec maj treba da stoji mjesec april.
6. stavka 12. u dijelu radovi umjesto mjeseca mart treba da stoji april i umjesto mjeseca april treba da stoji maj
7. stavka 14. u dijelu radovi umjesto mjeseca mart treba da stoji april i umjesto mjeseca april treba da stoji maj
8. stavka 15. u dijelu radovi umjesto mjeseca mart treba da stoji april i umjesto mjeseca april treba da stoji maj
9. stavka 18. u dijelu radovi umjesto mjeseca mart treba da stoji april i umjesto mjeseca april treba da stoji maj
10. stavka 24. u dijelu radovi umjesto mjeseca avgust treba da stoji april i umjesto mjeseca septembar treba da stoji maj
11. stavka 27. u dijelu radovi umjesto mjeseca avgust treba da stoji april i umjesto mjeseca septembar treba da stoji maj.
12. Dodaje se nova stavka 33. u dijelu radovi, Sanacija mosta na rječici Bjeljevac-Crne bare, vrsta postupka konkurentski zahtjev, CPV- 45221110-6, period pokretanja i zaključenja ugovora april mjesec, procjenjena vrijednost 14.300,00KM, finansiranje iz budžeta 613729- Izdaci za sprovođenje mjera o zaštiti od prir.i dr. nesreća.
13. Dodaje se nova stavka 33. u dijelu usluge, Izrada glavnog projekta zamjenskog bunara BK4 na izvorištu Krušik i uvođenje u postojeći vodovodni sistem, vrsta postupka otvoreni postupak, CPV- 71242000-6, period pokretanja april mjesec i zaključenja ugovora maj mjesec, procjenjena vrijednost 4.000,00KM, finansiranje iz budžeta 613915.

II

Ova odluka će se objaviti na web stranici ugvornog organa i čini sastavni dio Plana javnih nabvaki.

III
Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

OPĆINSKI NAČELNIK

________________________
Sead Džafić