20.Izmjene i dopune plana javnih nabavki za 2018. godinu

 

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
Tuzlanski kanton
OPĆINA KALESIJA
OPĆINSKI NAČELNIK

Broj:02-1-05-2-________/18
Datum, 12.09.2018.godine,

Na osnovu člana 17. stav 1) i člana 19. stav 1. I člana 87. Zakona o javnim nabavkama (“Sl. glasnik BiH”, broj 39/14) i na osnovu člana 56. Statuta općine Kalesija – Prečišćeni tekst (“Sl. glasnik općine Kalesija” br. 10/07, 7/08, 10/11, 03/12 i i 6/13), općinski načelnik donosi:

P O S E B N U O D L U K U
o pokretanju postupka javne nabavke radova „ASFALTIRANJE LOKALNIH PUTEVA“

Član I
Ovom odlukom odobrava se pokretanje postupka javne nabavke robe „ASFALTIRANJE LOKALNIH PUTEVA„ za vrijednost koja nije predviđena Planom nabavki za 2018.godinu .
Ova Odluka ujedno predstavlja i dopunu usvojenog plana nabavke za 2018.godinu sa sljedećim elementima:
Pozicija i redni broj: radovi; r.b 52 polje procjenjena vrijednost iznosi: 188.000,00 KM bez PDV-a.
Predmet nabavke: ASFALTIRANJE LOKALNIH PUTEVA.
Predmet nabavke podijeljen je na 11 LOT-ova
Šifra JRJN 45233120-6 – Građevinski radovi na cesti
Vrsta postupka: Otvoreni postupak
E-aukcija: za ovaj postupak nije predviđena.
Okvirni datum pokretanja postupka: Septembar 2018.godine.
Okvirni datum potpisa ugovora: Oktobar 2018 godine.
Izvor finansiranja: Budžet za 2018. godinu, pozicija: 615117- Asfaltiranje lokalnih puteva.
Postupak javne nabavke sprovest će se u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama, podzakonskim i internim aktima.

Član II
Zakonski osnov za provođenje ovog postupka javne nabavke pronađen je u članu 17. i članu 19. stav 1. Zakona o javnim nabavkama kada je u pitanju vrsta postupka za provođenje predmetne nabavke.
Član III
Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i predstavlja ujedno i Odluku o pokretanju postupka javne nabavke u skladu sa članom 18. stav (1) Zakona o javnim nabavkama obzirom da sadrži iste elemente.Ova Odluka će biti objavljena na web stranici ugovornog organa kao dopuna postojećeg plana nabavke.

O B R A Z L O Ž E NJ E
Općina Kalesija na čelu sa općinskim načelnikom nakon rebalansa budžeta odlučila je pokrenuti javnu nabavku radova asfaltiranja lokalnih puteva. Na osnovu toga donosi odluku u skladu sa članom 19.stav 1.tačka Zakona o javnim nabavkama kojom će se odobriti pokretanje otvorenog postupka javne nabavke radova“ Asfaltiranje lokalnih puteva “ ,te ujedno izmijeniti plan javnih nabavki za 2018.godinu. Procijenjena vrijednost radova je 188.000,00 KM bez PDV-a, sredstva će se finansirati iz budžeta općine Kalesija.
Na osnovu utvrđenog činjeničnog stanja, odlučeno je kao u članu 1. ove odluke.
Sredstva su obezbjeđena i preusmjerena iz Budžeta općine Kalesija sa pozicije: 615117- Asfaltiranje lokalnih puteva
Dostavljeno:

1. Služba za privredu i budžet,
2. a/a.

OPĆINSKI NAČELNIK
_________________
Sead Džafić, dipl.ecc