23.Izmjene i dopune plana javnih nabavki za 2018. godinu

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
Tuzlanski kanton
OPĆINA KALESIJA
OPĆINSKI NAČELNIK

Broj:____ _____/18
Datum, 11.09.2018.godine,

Na osnovu člana 17. stav 1) i člana 19. stav 1. Zakona o javnim nabavkama (“Sl. glasnik BiH”, broj 39/14) i na osnovu člana 56. Statuta općine Kalesija – Prečišćeni tekst (“Sl. glasnik općine Kalesija” br. 10/07, 7/08, 10/11, 03/12 i i 6/13), općinski načelnik donosi:

P O S E B N U O D L U K U
o pokretanju postupka javne nabavke radova „IZGRADNJA KRUŽNE RASKRSNICE NA MJESTU UKRŠTANJA ULICA ŽRTAVA GENOCIDA U SREBRENICI I NOVE ULICE , općina Kalesija“

Član I
Ovom odlukom odobrava se pokretanje postupka javne nabavke radova „IZGRADNJA KRUŽNE RASKRSNICE NA MJESTU UKRŠTANJA ULICA ŽRTAVA GENOCIDA U SREBRENICI I NOVE ULICE , općina Kalesija za vrijednost koja nije predviđena Planom nabavki za 2018.godinu .
Ova Odluka ujedno predstavlja i dopunu usvojenog plana nabavke za 2018.godinu sa sljedećim elementima:
Pozicija i redni broj: usluge; r.b. 51, polje procjenjena vrijednost iznosi: 125.000,00 bez PDV-a.
Predmet nabavke: radovi na „IZGRADNJA KRUŽNE RASKRSNICE NA MJESTU UKRŠTANJA ULICA ŽRTAVA GENOCIDA U SREBRENICI I NOVE ULICE , općina Kalesija“.
Šifra JRJN: 45233128-2 – Građevinski radovi na kružnom toku
Vrsta postupka: Otvoreni postupak za koji je pedviđena i e-aukcija.
e-aukcija: predviđena za ovaj postupak.
Okvirni datum pokretanja postupka: Septembar 2018.godine.
Okvirni datum potpisa ugovora: Oktobar 2018 godine.
Izvor finansiranja: Budžet za 2018. godinu, pozicija: 821211- Izgradnja kružnog toka
Postupak javne nabavke sprovest će se u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama, podzakonskim i internim aktima.

Član II
Zakonski osnov za provođenje ovog postupka javne nabavke pronađen je u članu 17. i članu 19. stav 1. Zakona o javnim nabavkama kada je u pitanju vrsta postupka za provođenje predmetne nabavke.
Član III
Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i predstavlja ujedno i Odluku o pokretanju postupka javne nabavke u skladu sa članom 18. stav (1) Zakona o javnim nabavkama obzirom da sadrži iste elemente.Ova Odluka će biti objavljena na web stranici ugovornog organa kao dopuna postojećeg plana nabavke.

O B R A Z L O Ž E NJ E
Nakon što je u otvorenom postupku javne nabavke za nabavku usluga projektovanja izabrani ponuđač dostavio projekat izgradnje kružne raskrsnice na mjestu ukrštanja ulica Žrtava Genocida u Srebrenici i Nove Ulice, Općina Kalesija, na čelu sa općinskim načelnikom odlučila je donijeti odluku u skladu sa članom 17.stav 1. Zakona o javnim nabavkama kojom će se odobriti pokretanje otvorenog postupka javne nabavke radova na izgradnji kružne raskrsnice, općina Kalesija, te ujedno izmijeniti plan javnih nabavki za 2018.godinu. procijenjena vrijednost radova 125.000,00 KM bez PDV-a sredstva će se finansirati iz budžeta općine Kalesija.
Na osnovu utvrđenog činjeničnog stanja, odlučeno je kao u članu 1. ove odluke.
Sredstva su obezbjeđena i preusmjerena iz Budžeta općine Kalesija sa pozicije: 821211- Izgradnja kružnog toka.
Dostavljeno:

1. Služba za privredu i budžet,
2. a/a.

OPĆINSKI NAČELNIK
_________________
Sead Džafić, dipl.ecc