24.Izmjene i dopune plana javnih nabavki za 2018. godinu

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
Tuzlanski kanton
OPĆINA KALESIJA
OPĆINSKI NAČELNIK

Broj:______________/18
Datum, 17.09.2018.godine,

Na osnovu člana 17. stav 1) i člana 19. stav 1. I člana 87. Zakona o javnim nabavkama (“Sl. glasnik BiH”, broj 39/14) i na osnovu člana 56. Statuta općine Kalesija – Prečišćeni tekst (“Sl. glasnik općine Kalesija” br. 10/07, 7/08, 10/11, 03/12 i i 6/13), općinski načelnik donosi:

P O S E B N U O D L U K U
o pokretanju postupka javne nabavke radova „Uređenje platoa u krugu Vatrogasnog doma“

Član I
Ovom odlukom odobrava se pokretanje postupka javne nabavke radova „Uređenje platoa u krugu Vatrogasnog doma „ za vrijednost koja nije predviđena Planom nabavki za 2018.godinu .
Ova Odluka ujedno predstavlja i dopunu usvojenog plana nabavke za 2018.godinu sa sljedećim elementima:
Pozicija i redni broj: radovi; r.b 55 polje procjenjena vrijednost iznosi: 2.500,00 bez PDV-a.
Predmet nabavke: Uređenje platoa u krugu Vatrogasnog doma.
Šifra JRJN 45233200-1– Različiti radovi na površinskom sloju.
Vrsta postupka: Direktni sporazum
Okvirni datum pokretanja postupka: Septembar 2018.godine.
Okvirni datum potpisa ugovora: Septembar 2018 godine.
Izvor finansiranja: Budžet za 2018. godinu, pozicija: 613724- Izdaci za održavanje cesta i mostova
Postupak javne nabavke sprovest će se u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama, podzakonskim i internim aktima.

Član II
Zakonski osnov za provođenje ovog postupka javne nabavke pronađen je u članu 17. i članu 87. stav 1. Zakona o javnim nabavkama kada je u pitanju vrsta postupka za provođenje predmetne nabavke.
Član III
Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i predstavlja ujedno i Odluku o pokretanju postupka javne nabavke u skladu sa članom 18. stav (1) Zakona o javnim nabavkama obzirom da sadrži iste elemente.Ova Odluka će biti objavljena na web stranici ugovornog organa kao dopuna postojećeg plana nabavke.

O B R A Z L O Ž E NJ E
Zbog potrebe Službe civilne zaštite za uređenjem platoa u krugu Vatrogasnog doma, općina Kalesija na čelu sa općinskim načelnikom odlučila je donijeti odluku skladu sa članom 87.stav 1.tačka b) i stav 3.istog člana Zakona o javnim nabavkama kojom će se odobriti pokretanje direktnog sporazuma javne nabavke radovaUređenje platoa u krugu Vatrogasnog doma“ ,te ujedno izmijeniti plan javnih nabavki za 2018.godinu. Procijenjena vrijednost radova 2500,00KM sredstva će se finansirati iz budžeta općine Kalesija.
Na osnovu utvrđenog činjeničnog stanja, odlučeno je kao u članu 1. ove odluke.
Sredstva su obezbjeđena i preusmjerena iz Budžeta općine Kalesija sa pozicije: 613724- Izdaci za održavanje cesta i mostova
Dostavljeno:

1. Služba za privredu i budžet,
2. a/a.

OPĆINSKI NAČELNIK
_________________
Sead Džafić, dipl.ecc