27.Izmjene i dopune plana javnih nabavki za 2018. godinu

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
Tuzlanski kanton
OPĆINA KALESIJA
OPĆINSKI NAČELNIK

Broj:02-1-05-2-______/18
Datum, 27.09.2018.godine,

Na osnovu člana 17. stav 1) i člana 19. stav 1. I člana 87. Zakona o javnim nabavkama (“Sl. glasnik BiH”, broj 39/14) i na osnovu člana 56. Statuta općine Kalesija – Prečišćeni tekst (“Sl. glasnik općine Kalesija” br. 10/07, 7/08, 10/11, 03/12 i i 6/13), općinski načelnik donosi:

P O S E B N U O D L U K U
o pokretanju postupka javne nabavke usluga „Izvođenje istražnih radova i izrada elaborata o geotehničkim karakteristikama terena na lokaciji klizišta u naselju Zukići, općina Kalesija“

Član I
Ovom odlukom odobrava se pokretanje postupka javne nabavke usluga „Izvođenje istražnih radova i izrada elaborata o geotehničkim karakteristikama terena na lokaciji klizišta u naselju Zukići, općina Kalesija“, za vrijednost koja nije predviđena Planom nabavki za 2018.godinu .
Ova Odluka ujedno predstavlja i dopunu usvojenog plana nabavke za 2018.godinu sa sljedećim elementima:
Pozicija i redni broj: usluge; r.b 48 polje procjenjena vrijednost iznosi: 5.100,00 KM bez PDV-a.
Predmet nabavke: Izvođenje istražnih radova i izrada elaborata o geotehničkim karakteristikama terena na lokaciji klizišta u naselju Zukići, općina Kalesija.
Šifra JRJN 73300000-5 Projektiranje i izvođenje istraživanja i razvoja.
Vrsta postupka: Direktni sporazum
Okvirni datum pokretanja postupka: Septembar 2018.godine.
Okvirni datum potpisa ugovora: Septembar 2018 godine.
Izvor finansiranja: Budžet za 2018. godinu, pozicija: 613915- Izdaci za izradu projektne i prostorno -planske dokumentacije.
Postupak javne nabavke sprovest će se u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama, podzakonskim i internim aktima.

Član II
Zakonski osnov za provođenje ovog postupka javne nabavke pronađen je u članu 17. i članu 87. stav 1. Zakona o javnim nabavkama kada je u pitanju vrsta postupka za provođenje predmetne nabavke.
Član III
Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i predstavlja ujedno i Odluku o pokretanju postupka javne nabavke u skladu sa članom 18. stav (1) Zakona o javnim nabavkama obzirom da sadrži iste elemente.Ova Odluka će biti objavljena na web stranici ugovornog organa kao dopuna postojećeg plana nabavke.

O B R A Z L O Ž E NJ E
Na lokaciji klizišta u naselju Zukići u općini Kalesija potrebno je izvesti istražne radove i izraditi elaborat o geotehničkim karakteristima terena. S tim u vezi općina Kalesija na čelu sa općinskim načelnikom odlučila je donijeti odluku skladu sa članom 87.stav 1.tačka b) i stav 3.istog člana Zakona o javnim nabavkama kojom će se odobriti pokretanje direktnog sporazuma javne nabavke usluga „Izvođenje istražnih radova i izrada elaborata o geotehničkim karakteristikama terena na lokaciji klizišta u naselju Zukići, općina Kalesija“, te ujedno izmijeniti plan javnih nabavki za 2018.godinu. Procijenjena vrijednost radova 5.100,00KM bez PDV-a, sredstva će se finansirati iz budžeta općine Kalesija.
Na osnovu utvrđenog činjeničnog stanja, odlučeno je kao u članu 1. ove odluke.
Sredstva su obezbjeđena i preusmjerena iz Budžeta općine Kalesija sa pozicije: 613915- Izdaci za izradu projektne i prostorno -planske dokumentacije.
Dostavljeno:

1. Služba za privredu i budžet,
2. a/a.

OPĆINSKI NAČELNIK
_________________
Sead Džafić, dipl.ecc