28.Izmjene i dopune plana javnih nabavki za 2018. godinu

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
Tuzlanski kanton
OPĆINA KALESIJA
OPĆINSKI NAČELNIK
Broj: 02-1-05-530-28/18
Datum: 01.10.2018. godine

Na osnovu člana 56. Statuta općine Kalesija Prečišćeni tekst (“Sl. glasnik općine Kalesija” broj: 10/07, 7/08, 10/11, 3/12, i 6/13), Zakona o javnim nabavkama (“Službeni glasnik BiH” broj: 39/14), u skladu sa Budžetom općine Kalesija za 2018. godinu, općinski Načelnik, donosi

O D L U K U
o izmjeni i dopuni Plana nabavki općine Kalesija za 2018. godinu

I

U vezi sa ukazanim potrebama općine Kalesija, Plan javnih nabavki za 2018. godinu se mijenja na sljedeći način:
1.Dodaje se nova stavka 56. u dijelu radovi, RADOVI NA ULICI U INDUSTRIJSKOJ ZONI KALESIJA GORNJA-ĆETENIŠTA , općina Kalesija, za vrijednost koja nije predviđena planom javnih nabavki.
Pozicija i redni broj: radova; r.b. 56, polje procjenjena vrijednost iznosi: 382.436,00 bez PDV-a.
Predmet nabavke: „RADOVI NA ULICI U INDUSTRIJSKOJ ZONI KALESIJA GORNJA-ĆETENIŠTA, općina Kalesija“.
Šifra JRJN: 45233120-6– Građevinski radovi na cesti
Vrsta postupka: Otvoreni postupak.
e-aukcija: predviđena za ovaj postupak.
Okvirni datum pokretanja postupka: Oktobar 2018.godine.
Okvirni datum potpisa ugovora: Novembar 2018 godine.
Izvor finansiranja: Budžet za 2018. godinu, pozicija: 821211- Izgradnja nove ulice i Industrijskoj zoni.
Postupak javne nabavke sprovest će se u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama, podzakonskim i internim aktima.

2. stavka 23. Radovi mijenja se na način da stoji okvirni datum pokretanja: oktobar umjesto septembar, dok okvirni datum zaključenja ugovora ostaje oktobar.

3. Dodaje se nova stavka 58. u dijelu radovi, Izvođenje radova na izgradnji ulice u naselju Olanovica, općina Kalesija za vrijednost koja nije predviđena planom javnih nabavki.
Pozicija i redni broj: radovi 58., polje procijenjena vrijednost iznosi 34.040,00 KM bez PDV-a. Predmet nabavke Izvođenje radova na izgradnji ulice u naselju Olanovica, općina Kalesija Šifra JRJN: 45233120-6 Građevinski radovi na cesti.
Vrsta postupka: otvoreni postupak.
Okvirni datum pokretanja postupka: Oktobar 2018.godine.
Okvirni datum potpisa ugovora: Oktobar 2018 godine.
Izvor finansiranja: Budžet za 2018. godinu, pozicija: 613729- Izdaci za provođenje mjera zaštite od prirodnih nesreća
Postupak javne nabavke sprovest će se u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama, podzakonskim i internim aktima.
II

Ova odluka će se objaviti na web stranici ugvornog organa i čini sastavni dio Plana javnih nabvaki.

III
Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

OPĆINSKI NAČELNIK

________________________
Sead Džafić, dipl.ecc