29.Izmjene i dopune plana javnih nabavki za 2018. godinu

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
Tuzlanski kanton
OPĆINA KALESIJA
OPĆINSKI NAČELNIK
Broj: 02-1-05-530-30/18
Datum: 15.10.2018. godine

Na osnovu člana 56. Statuta općine Kalesija Prečišćeni tekst (“Sl. glasnik općine Kalesija” broj: 10/07, 7/08, 10/11, 3/12, i 6/13), Zakona o javnim nabavkama (“Službeni glasnik BiH” broj: 39/14), u skladu sa Budžetom općine Kalesija za 2018. godinu, općinski Načelnik, donosi

O D L U K U
o izmjeni i dopuni Plana nabavki općine Kalesija za 2018. godinu

I

U vezi sa ukazanim potrebama općine Kalesija, Plan javnih nabavki za 2018. godinu se mijenja na sljedeći način:
1.Dodaje se nova stavka 58. u dijelu radovi: „Izgradnja stočnog groblja“, za vrijednost koja nije predviđena planom javnih nabavki.
Polje procjenjena vrijednost iznosi:6.000,00 bez PDV-a.
Predmet nabavke: „Izgradnja stočnog groblja“.
Šifra JRJN: 45215400-1– Radovi na groblju
Vrsta postupka: direktni sporazum
Okvirni datum pokretanja postupka: Oktobar 2018.godine.
Okvirni datum potpisa ugovora: Oktobar 2018 godine.
Izvor finansiranja: Budžet za 2018. godinu, pozicija: 613729- Izdaci za sprvovođenje mjera od prirodnih i drugih nesreća.
Postupak javne nabavke sprovest će se u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama, podzakonskim i internim aktima.

2.Dodaje se nova stavka 49. U dijelu usluge: LOT 1“ Izrada glavnog projekta za izgradnju Saobraćajnica u proizvodno poslovnoj zoni Kalesija Grad, Kalesijsko Polje i Ćeteništa, u obuhvatu: magistralni put M-4 sjeverno, objekti Bijeljevac tursa, Metal Mujkića i punkta Zvornikputeva zapadno, južno granica poslovne zone i istočno do puta za Zelinu“ ( Polje procijenjena vrijednost iznosi: 25.000,00KM bez PDV-a. ) LOT 2 Izrada glavnog projekta ia izgradnju lokalne putne dionice od ulice Žrtava Genocida u Srebrenici ( Gradska dvorana)-r. Dubnica-Lokalni put iz Prnjavora prema pruzi dužina cca 0,80km (Polje procijenjena vrijednost iznosi: 10.000,00KM bez PDV-a), za vrijednost koja nije predviđena planom javnih nabavki.
Predmet nabavke:
LOT 1„Izrada glavnog projekta za izgradnju Saobraćajnica u proizvodno poslovnoj zoni Kalesija Grad, Kalesijsko Polje i Ćeteništa, u obuhvatu: magistralni put M-4 sjeverno, objekti Bijeljevac tursa, Metal Mujkića i punkta Zvornikputeva zapadno, južno granica poslovne zone i istočno do puta za Zelinu“.
LOT2-„Izrada glavnog projekta ia izgradnju lokalne putne dionice od ulice Žrtava Genocida u Srebrenici ( Gradska dvorana)-r. Dubnica-Lokalni put iz Prnjavora prema pruzi dužina cca 0,80km“.
Šifra JRJN: 71242000-6-Izrada projekta i nacrta, procjena troškova
Vrsta postupka:otvoreni postupak
Okvirni datum pokretanja postupka: Novembar 2018.godine.
Okvirni datum potpisa ugovora: Novembar 2018 godine.
Izvor finansiranja: Budžet za 2018. godinu, pozicija: 613915- Izdaci za izradu projektne i prostorno planske dokumentacije.
Postupak javne nabavke sprovest će se u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama, podzakonskim i internim aktima.

Ova odluka će se objaviti na web stranici ugvornog organa i čini sastavni dio Plana javnih nabvaki.

III
Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

OPĆINSKI NAČELNIK

________________________
Sead Džafić, dipl.ecc