3.Izmjene i dopune plana javnih nabavki za 2018. godinu

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
Tuzlanski kanton
OPĆINA KALESIJA
OPĆINSKI NAČELNIK
Broj: 02-1-05-530-3/18
Datum: 17.04.2018. godine

Na osnovu člana 56. Statuta općine Kalesija Prečišćeni tekst (“Sl. glasnik općine Kalesija” broj: 10/07, 7/08, 10/11, 3/12, i 6/13), Zakona o javnim nabavkama (“Službeni glasnik BiH” broj: 39/14), u skladu sa Budžetom općine Kalesija za 2018. godinu, općinski Načelnik, donosi

O D L U K U
o izmjeni i dopuni Plana nabavki općine Kalesija za 2018. godinu

I

U vezi sa ukazanim potrebama općine Kalesija, Plan javnih nabavki za 2018. godinu se mijenja na sljedeći način:
1. Dodaje se nova stavka 34. u dijelu usluge, Usluge fizičkog obezbjeđenja objekta općine Kalesija, vrsta postupka usluge iz Anexa II dio B Zakona, CPV- 79713000-5, period pokretanja april mjesec i zaključenja ugovora maj mjesec, procjenjena vrijednost 15.000,00KM, finansiranje iz budžeta 999999.
2. Dodaje se nova stavka 35. u dijelu usluge, Osiguranje kamiona za odvoz smeća, vrsta postupka konkurentski zahtjev, CPV- 66510000-8, period pokretanja april mjesec i zaključenja ugovora maj mjesec, procjenjena vrijednost 1000,00KM, finansiranje iz budžeta 821321.
3. Dodaje se nova stavka 34. u dijelu radovi, Sanacija lokalnog puta kod škole u Zukićima, općina Kalesija, vrsta postupka otvoreni postupak, CPV- 45233120-6, period pokretanja april mjesec i zaključenja ugovora maj mjesec, procjenjena vrijednost 6.600,00KM, finansiranje iz budžeta 613724.

II

Ova odluka će se objaviti na web stranici ugvornog organa i čini sastavni dio Plana javnih nabvaki.

III
Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

OPĆINSKI NAČELNIK

________________________
Sead Džafić