30.Izmjene i dopune plana javnih nabavki za 2018. godinu

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
Tuzlanski kanton
OPĆINA KALESIJA
OPĆINSKI NAČELNIK
Broj: 02-1-05-530-31/18
Datum: 23.10.2018. godine

Na osnovu člana 56. Statuta općine Kalesija Prečišćeni tekst (“Sl. glasnik općine Kalesija” broj: 10/07, 7/08, 10/11, 3/12, i 6/13), Zakona o javnim nabavkama (“Službeni glasnik BiH” broj: 39/14), u skladu sa Budžetom općine Kalesija za 2018. godinu, općinski Načelnik, donosi

O D L U K U
o izmjeni i dopuni Plana nabavki općine Kalesija za 2018. godinu

I

U vezi sa ukazanim potrebama općine Kalesija, Plan javnih nabavki za 2018. godinu se mijenja na sljedeći način:
1.Dodaje se nova stavka 17. u dijelu robe: „Nabavka i ugradnja video nadzora i rekonstrukcija protuprovalnog i vatrodojavnog sistema tehničke zaštite“, za vrijednost koja nije predviđena planom javnih nabavki.
Polje procjenjena vrijednost iznosi:4.000,00 bez PDV-a.
Predmet nabavke: „Nabavka i ugradnja video nadzora i rekonstrukcija protuprovalnog i vatrodojavnog sistema tehničke zaštite“.
Šifra JRJN: 32323500-8 – Oprema za videonadzor
31321700-9- Signalni kabal
Vrsta postupka: direktni sporazum
Okvirni datum pokretanja postupka: Novembar 2018.godine.
Okvirni datum potpisa ugovora: Novembar 2018 godine.
Izvor finansiranja: Budžet za 2018. godinu, pozicija: 821311- Nabavka opreme
Postupak javne nabavke sprovest će se u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama, podzakonskim i internim aktima.
2. Dodaje se nova stavka 49. u dijelu usluge: „Izrada glavnih projekata“, za vrijednost koja nije predviđena planom javnih nabavki.
Polje procjenjena vrijednost iznosi:35.000,00KM bez PDV-a.
Predmet nabavke: „Izrada glavnih projekata“.
Šifra JRJN: Glavni CPV: 71000000-8 Arhitektonske, građevinske, tehničke i inspekcije usluge
Sporedni CPV:71242000-6 Izrada projekta i nacrta, procjena troškova
Vrsta postupka: otvoreni postupak
Predmet nabavke je podijeljen na lotove.
Okvirni datum pokretanja postupka: Novembar 2018.godine.
Okvirni datum potpisa ugovora: Novembar 2018 godine.
Izvor finansiranja: Budžet za 2018. godinu, pozicija: 313915- Izdaci za izradu projektne i prostorno planske dokumentacije
Postupak javne nabavke sprovest će se u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama, podzakonskim i internim aktima.
3. Dodaje se nova stavka 50. u dijelu usluge: „Izrada glavnog projekta sekundarne fekalne kanalizacije općine Kalesija“, za vrijednost koja nije predviđena planom javnih nabavki.
Polje procjenjena vrijednost iznosi:73.800.00 bez PDV-a.
Predmet nabavke: „Izrada glavnog projekta sekundarne fekalne kanalizacije općine Kalesija““.
Šifra JRJN: Glavni CPV: 71000000-8 Arhitektonske, građevinske, tehničke i inspekcije usluge
Sporedni CPV:71242000-6 Izrada projekta i nacrta, procjena troškova
Vrsta postupka: otvoreni postupak
Okvirni datum pokretanja postupka: Novembar 2018.godine.
Okvirni datum potpisa ugovora: Novembar 2018 godine.
Izvor finansiranja: na osnovu ugovora između općine Kalesija i Ministarstva prostornog uređenja i zaštite okolice.
Postupak javne nabavke sprovest će se u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama, podzakonskim i internim aktima.
4. Dodaje se nova stavka 59 u dijelu radovi: „Zeleni otoci- put do održivog upravljanja otpadom u općini Kalesija“, za vrijednost koja nije predviđena planom javnih nabavki.
Polje procjenjena vrijednost iznosi: 18.461,53 KM bez PDV-a.
Predmet nabavke: „Zeleni otoci- put do održivog upravljanja otpadom u općini Kalesija“.
Šifra JRJN: 44613800-8 Kontejneri za otpadni materijal
45000000-7 Građevinski radovi
Vrsta postupka: otvoreni postupak
Predmet nabavke je podijeljen na lotove
Okvirni datum pokretanja postupka: Novembar 2018.godine.
Okvirni datum potpisa ugovora: Novembar 2018 godine.
Izvor finansiranja: na osnovu ugovora između općine Kalesija i Ministarstva prostornog uređenja i okolice.
Postupak javne nabavke sprovest će se u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama, podzakonskim i internim aktima.
5. Dodaje se nova stavka 51 u dijelu usluge: „Izrada glavnog projekta čišćenje i sanacija obala potoka „HUK“ u MZ Miljanovci, Općina Kalesija“, za vrijednost koja nije predviđena planom javnih nabavki.
Polje procjenjena vrijednost iznosi: 7.692,31 bez PDV-a.
Predmet nabavke: „Izrada glavnog projekta čišćenje i sanacija obala potoka „HUK“ u MZ Miljanovci, Općina Kalesija“.
Šifra JRJN: : Glavni CPV: 71000000-8 Arhitektonske, građevinske, tehničke i inspekcije usluge
Sporedni CPV:71242000-6 Izrada projekta i nacrta, procjena troškova
Vrsta postupka: otvoreni postupak
Okvirni datum pokretanja postupka: Novembar 2018.godine.
Okvirni datum potpisa ugovora: Decembar 2018 godine.
Izvor finansiranja: Ministarstvo poloprivrede, vodoprivrede i šumarstva 5.000,00KM sa PDV-om i sa pozicije budžeta 313915- Izdaci za izradu projektne i prostorno planske dokumentacije 4.000,00KM sa PDV-om
Postupak javne nabavke sprovest će se u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama, podzakonskim i internim aktima.
6. Dodaje se nova stavka 18 u dijelu robe: „Nabavka kopir aprata za škole“, za vrijednost koja nije predviđena planom javnih nabavki.
Polje procjenjena vrijednost iznosi: 5.801,14 KM bez PDV-a.
Predmet nabavke: „Zeleni otoci- put do održivog upravljanja otpadom u općini Kalesija“.
Šifra JRJN: 30121400-7-Mašine za umnožavanje
Vrsta postupka: direktni postupak
Okvirni datum pokretanja postupka: Novembar 2018.godine.
Okvirni datum potpisa ugovora: Novembar 2018 godine.
Izvor finansiranja: na osnovu Odluke Ministarstva obrazovanja i nauke
Postupak javne nabavke sprovest će se u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama, podzakonskim i internim aktima.
7. Dodaje se nova stavka 19 u dijelu robe: „Nabavka didaktičkog materijala za škole“, za vrijednost koja nije predviđena planom javnih nabavki.
Polje procjenjena vrijednost iznosi: 4.993,40 KM bez PDV-a.
Predmet nabavke: „Nabavka didaktičkog materijala za škole“.
Šifra JRJN: 30197640-4 Samokopirni ili drugi papir za kopiranje
37823600-9 Papir za crtanje
37452200-3 Lopte za košarku
37452900-0 Lopte za odbojku
30190000-7 Razna kancelarijska oprema i potrepštineVrsta postupka: konkurentski postupak
Okvirni datum pokretanja postupka: Novembar 2018.godine.
Okvirni datum potpisa ugovora: Decembar 2018 godine.
Izvor finansiranja: na osnovu Odluke Ministarstva obrazovanja i nauke
Postupak javne nabavke sprovest će se u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama, podzakonskim i internim aktima.

8. Dodaje se nova stavka 53 u dijelu radovi: „REKONSTRUKCIJA RADIONICE U MJEŠOVITOJ SREDNJOJ ŠKOLI“, za vrijednost koja nije predviđena planom javnih nabavki.
Polje procjenjena vrijednost iznosi:47.000,00 KM bez PDV-a.
Predmet nabavke: „REKONSTRUKCIJA RADIONICE U MJEŠOVITOJ SREDNJOJ ŠKOLI“.
Predmet nabavke je podijeljen na LOT-ove.
Šifra JRJN: 45454000-4-RADOVI NA REKONSTRUKCIJI
Vrsta postupka:Otvoreni postupak
Okvirni datum pokretanja postupka: Novembar 2018.godine.
Okvirni datum potpisa ugovora: Decembar 2018 godine.
Izvor finansiranja: 615117 Rekonstrukcija i sanacija školskih objekata
Postupak javne nabavke sprovest će se u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama, podzakonskim i internim aktima.

Ova odluka će se objaviti na web stranici ugvornog organa i čini sastavni dio Plana javnih nabvaki.

III
Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

OPĆINSKI NAČELNIK

________________________
Sead Džafić, dipl.ecc