32.Izmjene i dopune plana javnih nabavki za 2018. godinu

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
Tuzlanski kanton
OPĆINA KALESIJA
OPĆINSKI NAČELNIK
Broj: 02-1-05-530-32/18
Datum: 29.11.2018. godine

Na osnovu člana 56. Statuta općine Kalesija Prečišćeni tekst (“Sl. glasnik općine Kalesija” broj: 10/07, 7/08, 10/11, 3/12, i 6/13), Zakona o javnim nabavkama (“Službeni glasnik BiH” broj: 39/14), u skladu sa Budžetom općine Kalesija za 2018. godinu, općinski Načelnik, donosi

O D L U K U
o izmjeni i dopuni Plana nabavki općine Kalesija za 2018. godinu

I

U vezi sa ukazanim potrebama općine Kalesija, Plan javnih nabavki za 2018. godinu se mijenja na sljedeći način:
1.Dodaje se nova stavka 60. u dijelu radovi: „Sanacija lokalnog puta u naselju Džafići MZ Vukovije Gornje“, za vrijednost koja nije predviđena planom javnih nabavki.
Polje procjenjena vrijednost iznosi:11.756,00 bez PDV-a.
Predmet nabavke: „Sanacija lokalnog puta u naselju Džafići MZ Vukovije Gornje“.
Šifra JRJN: 45233220-7– Radovi na površinskom sloju cesta.
Vrsta postupka: otvoreni postupak
Okvirni datum pokretanja postupka: decembar 2018.godine.
Okvirni datum potpisa ugovora: decembar 2018 godine.
Izvor finansiranja: Budžet za 2018. godinu, pozicija: 613724 – „Usluge održavanja cesta i mostova“
Postupak javne nabavke sprovest će se u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama, podzakonskim i internim aktima.

2.Dodaje se nova stavka 61. u dijelu radovi: „Put Dubnica-Kiseljak, nastavak-asfaltiranje makadama)“, za vrijednost koja nije predviđena planom javnih nabavki.
Polje procjenjena vrijednost iznosi:42.735,00 bez PDV-a.
Predmet nabavke: „Put Dubnica Kiseljak“.
Šifra JRJN: 45233220-7– Radovi na površinskom sloju cesta
Vrsta postupka: otvoreni postupak
Okvirni datum pokretanja postupka: decembar 2018.godine.
Okvirni datum potpisa ugovora: decembar 2018 godine.
Izvor finansiranja: Budžet za 2018. godinu, pozicija: 615117- IZGRADNJA PUTA DUBNICA-HRASNO GORNJE.
Postupak javne nabavke sprovest će se u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama, podzakonskim i internim aktima.

2.Dodaje se nova stavka 62. u dijelu radovi: „Glavni projekat uređenja rječice Prele u MZ Vukovije Gornje, općina Kalesija“, za vrijednost koja nije predviđena planom javnih nabavki.
Polje procjenjena vrijednost iznosi:61.444,67 bez PDV-a.
Predmet nabavke: „Glavni projekat uređenja rječice Prele u MZ Vukovije Gornje, općina Kalesija“.
Šifra JRJN: 45246200-5 Radovi na zaštiti obale rijeke
Vrsta postupka: otvoreni postupak
Okvirni datum pokretanja postupka: decembar 2018.godine.
Okvirni datum potpisa ugovora: decembar 2018 godine.
Izvor finansiranja: Budžet za 2018. godinu, pozicija: 613724 – Čišćenje i sanacija rijeke Prele u MZ Vukovije Gornje.
Postupak javne nabavke sprovest će se u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama, podzakonskim i internim aktima.

Ova odluka će se objaviti na web stranici ugvornog organa i čini sastavni dio Plana javnih nabvaki.

III
Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

OPĆINSKI NAČELNIK

________________________
Sead Džafić, dipl.ecc