33.Izmjene i dopune plana javnih nabavki za 2018. godinu

 

 

Bosna i Hercegovina

Federacija Bosne i Hercegovine

Tuzlanski kanton

OPĆINA KALESIJA

OPĆINSKI NAČELNIK

Broj: 02-1-05-530-33/18

Datum: 06.12.2018. godine

Na osnovu člana 56. Statuta općine Kalesija Prečišćeni tekst (“Sl. glasnik
općine Kalesija” broj: 10/07, 7/08, 10/11, 3/12, i 6/13), Zakona o javnim
nabavkama (“Službeni glasnik BiH” broj: 39/14), u skladu sa Budžetom općine
Kalesija za 2018. godinu,  općinski Načelnik, donosi

                                                           

O  D 
L  U  K  U

o izmjeni i dopuni Plana nabavki općine Kalesija za 2018.
godinu

I

U vezi sa ukazanim potrebama općine Kalesija, Plan javnih nabavki za 2018.
godinu se mijenja na slijedeći način:

1.Dodaje se nova
stavka 52. u dijelu usluge: „Javno izvođenje vatrometa na obilježavanju Nove
godine“, za vrijednost koja nije predviđena planom javnih nabavki.

Polje procjenjena
vrijednost iznosi:2.500,00 bez PDV-a.

Predmet nabavke: „Javno
izvođenje vatrometa na obilježavanju Nove godine“.

Šifra JRJN:  24613200-6– Pirotehnički proizvodi za
vatromet

Vrsta postupka: direktni
postupak

Okvirni datum
pokretanja postupka: decembar 2018.godine.

Okvirni datum potpisa
ugovora: decembar 2018 godine.

Izvor finansiranja:
Budžet  za 2018. godinu, pozicija:613914“Izdaci
za obilježavanje nove godine na otvorenom“

Postupak javne nabavke
sprovest će se u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama, podzakonskim i internim
aktima.

2. Dodaje se nova stavka 20
u dijelu robe: „Nabavka didaktičkog materijala za škole“, za vrijednost koja
nije predviđena planom javnih nabavki.

Polje procjenjena
vrijednost iznosi: 2.900,00 KM bez PDV-a.

Predmet nabavke: „Nabavka
didaktičkog materijala za škole“.

Šifra JRJN:  30197640-4 Samokopirni ili drugi papir za
kopiranje

37823600-9 Papir za
crtanje

37452200-3 Lopte za
košarku

37452900-0 Lopte za
odbojku

30190000-7 Razna
kancelarijska oprema i potrepštineVrsta postupka: konkurentski postupak

Okvirni datum
pokretanja postupka: Decembar 2018.godine.

Okvirni datum potpisa
ugovora: Januar 2018 godine.

Izvor finansiranja: na
osnovu Odluke Ministarstva obrazovanja i nauke.

Postupak javne nabavke
sprovest će se u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama, podzakonskim i internim
aktima.

Ova odluka će
se objaviti na web stranici ugvornog organa i čini sastavni dio Plana javnih
nabvaki.

III

Ova odluka stupa na
snagu danom donošenja.

OPĆINSKI NAČELNIK

________________________

  Sead
Džafić, dipl.ecc