4.Izmjene i dopune plana javnih nabavki za 2018. godinu

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
Tuzlanski kanton
OPĆINA KALESIJA
OPĆINSKI NAČELNIK
Broj: 02-1-05-530-4/18
Datum: 26.04.2018. godine

Na osnovu člana 56. Statuta općine Kalesija Prečišćeni tekst (“Sl. glasnik općine Kalesija” broj: 10/07, 7/08, 10/11, 3/12, i 6/13), Zakona o javnim nabavkama (“Službeni glasnik BiH” broj: 39/14), u skladu sa Budžetom općine Kalesija za 2018. godinu, općinski Načelnik, donosi

O D L U K U
o izmjeni i dopuni Plana nabavki općine Kalesija za 2018. godinu

I

U vezi sa ukazanim potrebama općine Kalesija, Plan javnih nabavki za 2018. godinu se mijenja na sljedeći način:

1. Dodaje se nova stavka 35. u dijelu radovi, Sanacija lokalnog puta Požegići-Zates, vrsta postupka otvoreni postupak, CPV- 45233120-6, period pokretanja april mjesec i zaključenja ugovora maj mjesec, procjenjena vrijednost 20.000,00KM, finansiranje iz budžeta 615117-Asfaltiranje lokalnih puteva.
2. Dodaje se nova stavka 36. u dijelu radovi, Nepredviđeni radovi na sanaciji klizišta i puta u Jajićima, vrsta postupka otvoreni postupak, CPV- 45453100-8, period pokretanja april mjesec i zaključenja ugovora maj mjesec, procjenjena vrijednost 9.300,00KM, finansiranje iz budžeta 613729.
3. Dodaje se nova stavka 36. u dijelu usluge, Usluge izrade bilborda za obilježavanje industrijskih zona, vrsta postupka direktni sporazum, CPV- 79342200-5, period pokretanja maj mjesec i zaključenja ugovora maj mjesec, procjenjena vrijednost 3.400,00KM, finansiranje iz budžeta 821211.
4. Dodaje se nova stavka 37. u dijelu usluge, Izvođenje obuke za uposlenike u pravnim subjektima iz oblasti protivpožarne zaštite, vrsta postupka direktni sporazum, CPV- 80510000-2, period pokretanja maj mjesec i zaključenja ugovora maj mjesec, procjenjena vrijednost 2.300,00KM, finansiranje na osnovu ugovora o donaciji između općine Kalesija i BHTelecoma dd Sarajevo od 09.02.2018.godine.
5. Dodaje se nova stavka 13. u dijelu robe, Nabavka kancelarijskog namještaja, vrsta postupka direktni sporazum, CPV- 39130000-2, period pokretanja maj mjesec i zaključenja ugovora maj mjesec, procjenjena vrijednost 4.370,00KM, finansiranje iz budžeta 821311.
6. Dodaje se nova stavka 38. u dijelu usluge, Izrada glavnog projekta autobuskog stajališta, vrsta postupka otvoreni postupak, CPV- 71242000-6, period pokretanja maj mjesec i zaključenja ugovora juni mjesec, procjenjena vrijednost 4.000,00KM, finansiranje iz budžeta 613915.
7. Dodaje se nova stavka 39. u dijelu usluge, Izrada idejnog projekta gradske fontane, vrsta postupka otvoreni postupak, CPV- 71242000-6, period pokretanja maj mjesec i zaključenja ugovora juni mjesec, procjenjena vrijednost 4.000,00KM, finansiranje iz budžeta 613915.
8. Dodaje se nova stavka 40. u dijelu usluge, Izrada glavnog projekta izgradnje kružne raskrsnice na mjestu ukrštanja ulica Žrtava genocida u Srebrenici i Nove ulice, vrsta postupka otvoreni postupak, CPV- 71242000-6, period pokretanja maj mjesec i zaključenja ugovora juni mjesec, procjenjena vrijednost 4.000,00KM, finansiranje iz budžeta 613915.
9. stavka 25. u dijelu radovi umjesto mjeseca avgust treba da stoji maj i umjesto mjeseca septembar treba da stoji juni.
10. stavka 6. u dijelu usluge umjesto direktni postupak treba da stoji Anex II dio B, mjeseca juni treba da stoji maj.

II

Ova odluka će se objaviti na web stranici ugvornog organa i čini sastavni dio Plana javnih nabvaki.

III
Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

OPĆINSKI NAČELNIK

________________________
Sead Džafić