5.Izmjene i dopune plana javnih nabavki za 2018. godinu

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
Tuzlanski kanton
OPĆINA KALESIJA
OPĆINSKI NAČELNIK
Broj: 02-1-05-530-5/18
Datum: 28.05.2018. godine

Na osnovu člana 56. Statuta općine Kalesija Prečišćeni tekst (“Sl. glasnik općine Kalesija” broj: 10/07, 7/08, 10/11, 3/12, i 6/13), Zakona o javnim nabavkama (“Službeni glasnik BiH” broj: 39/14), u skladu sa Budžetom općine Kalesija za 2018. godinu, općinski Načelnik, donosi

O D L U K U
o izmjeni i dopuni Plana nabavki općine Kalesija za 2018. godinu

I

U vezi sa ukazanim potrebama općine Kalesija, Plan javnih nabavki za 2018. godinu se mijenja na sljedeći način:

1. Dodaje se nova stavka 41. u dijelu usluge, Revizija glavnog projekta sanacije klizišta u naselju Lipovice, vrsta postupka otvoreni postupak, CPV- 71328000-3, period pokretanja maj mjesec i zaključenja ugovora juni mjesec, procjenjena vrijednost 2.650,00KM, finansiranje iz budžeta 613915.
2. stavka 4. u dijelu usluge umjesto mjeseca april treba da stoji maj i umjesto mjeseca maj treba da stoji juni., procijenja vrijednost umjesto 38.000,00 treba da stoji 34.190,00.
3. stavka 16. u dijelu usluge umjesto mjeseca april treba da stoji maj i umjesto mjeseca maj treba da stoji juni.
4. stavka 18. u dijelu usluge umjesto mjeseca april treba da stoji maj i umjesto mjeseca maj treba da stoji juni.
5. stavka 19. u dijelu usluge umjesto mjeseca april treba da stoji maj i umjesto mjeseca maj treba da stoji juni.
6. stavka 20. u dijelu usluge umjesto mjeseca april treba da stoji maj i umjesto mjeseca maj treba da stoji juni.
7. Dodaje se nova stavka 42. u dijelu usluge, Izrada glavnog projekta čišćenja i sanacije obala rječice Prele u MZ Vukovije G., vrsta postupka otvoreni postupak, CPV- 71242000-6, period pokretanja maj mjesec i zaključenja ugovora juni mjesec, procjenjena vrijednost 5.900,00KM, finansiranje iz budžeta 613915.
8. Dodaje se nova stavka 14. u dijelu radovi, Nabavka didaktičkog materijala, vrsta postupka direktni postupak, CPV- 37535200-9, period pokretanja maj mjesec i zaključenja ugovora juni mjesec, procjenjena vrijednost 3.220,00KM, finansiranje iz budžeta 613927.
9. Dodaje se nova stavka 37. u dijelu radovi, Sanacija udarnih rupa na putu Memići-Osmaci, vrsta postupka otvoreni postupak, CPV- 45233120-6, period pokretanja juni mjesec i zaključenja ugovora juni mjesec, procjenjena vrijednost 3.000,00KM, finansiranje iz budžeta 614233.

II

Ova odluka će se objaviti na web stranici ugvornog organa i čini sastavni dio Plana javnih nabvaki.

III
Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

OPĆINSKI NAČELNIK

________________________
Sead Džafić