6.Izmjene i dopune plana javnih nabavki za 2018. godinu

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
Tuzlanski kanton
OPĆINA KALESIJA
OPĆINSKI NAČELNIK
Broj: 02-1-05-530-6/18
Datum: 11.06.2018. godine

Na osnovu člana 56. Statuta općine Kalesija Prečišćeni tekst (“Sl. glasnik općine Kalesija” broj: 10/07, 7/08, 10/11, 3/12, i 6/13), Zakona o javnim nabavkama (“Službeni glasnik BiH” broj: 39/14), u skladu sa Budžetom općine Kalesija za 2018. godinu, općinski Načelnik, donosi

O D L U K U
o izmjeni i dopuni Plana nabavki općine Kalesija za 2018. godinu

I

U vezi sa ukazanim potrebama općine Kalesija, Plan javnih nabavki za 2018. godinu se mijenja na sljedeći način:

1. Dodaje se nova stavka 43. u dijelu usluge, Izrada glavnog projekta dijela sekundarne fekalne kanalizacije pored pješačke staze uz magistralnu cestu Tuzla-Zvornik M112 od Halisijske ulice do skretanja u Jusupoviće u Kalesiji Gornjoj, vrsta postupka otvoreni postupak, CPV- 71242000-6, period pokretanja juni mjesec i zaključenja ugovora juni mjesec, procjenjena vrijednost 7.000,00KM, finansiranje iz budžeta 613915.
2. Dodaje se nova stavka 38. u dijelu radovi, Čišćenje i uređenje odvodnih kanala na općinskom poljoprivrednom zemljištu u općini Kalesija (k.o. Rainci Donji), vrsta postupka otvoreni postupak, CPV- 45247112-8, period pokretanja juni mjesec, zaključenja ugovora juli mjesec, procjenjena vrijednost 16.410,00KM, finansiranje prema odobrenim sredstvima Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede TK po Odluci Vlade TK o davanju sglasnosti na Program korištenja sredstava prikupljenih od promjene namjene poljoprivrednog zemljišta u 2018. godini broj 02/1-14-012700-2/18.
3. Dodaje se nova stavka 39. u dijelu radovi, Sanacija klizišta i odvodnja površinskih voda na igralištu u Hrasnu Donjem, vrsta postupka otvoreni postupak, CPV- 45111230-9, period pokretanja juli mjesec, zaključenja ugovora avgust mjesec, procjenjena vrijednost 5.800,00KM, finansiranje iz budžeta 613724 – Čišćenje mreže kanala pored lokalnih puteva
4. stavka 2. u dijelu radovi umjesto mjeseca april treba da stoji juli i umjesto mjeseca maj treba da stoji avgust, umjesto procijenje vrijednosti 80.340,00 treba da stoji 170.940,00.
5. stavka 3. u dijelu radovi umjesto mjeseca april treba da stoji juli i umjesto mjeseca maj treba da stoji avgust.
6. stavka 5. u dijelu radovi umjesto mjeseca maj treba da stoji juli i umjesto mjeseca juni treba da stoji avgust.
7. stavka 6. u dijelu radovi se briše.
8. Stavka 7. u dijelu radovi umjesto 29.914,00 treba da stoji 170.940,00 i umjesto mjeseca april treba da stoji juli i umjesto maj treba da stoji avgust.
9. stavka 8. u dijelu radovi se briše.
10. stavka 10. u dijelu radovi umjesto mjeseca mart treba da stoji jali i umjesto mjeseca april treba da stoji avgust.
11. Stavka 11. u dijelu radovi umjesto 42.735,00 treba da stoji 4.273,00 i umjesto mjeseca maj treba da stoji septembar i umjesto juni treba da stoji oktobar.
12. Stavka 13. u dijelu radovi umjesto 34.180,00 treba da stoji 28.205,00, umjesto mjeseca maj treba da stoji juni i umjesto juni treba da stoji juli
13. stavka 15. u dijelu radovi umjesto mjeseca april treba da stoji juli i umjesto mjeseca maj treba da stoji avgust.
14. stavka 16. u dijelu radovi umjesto mjeseca april treba da stoji juli i umjesto mjeseca maj treba da stoji avgust.
15. stavka 20. u dijelu radovi umjesto mjeseca maj treba da stoji avgust i umjesto mjeseca juni treba da stoji septembar.
16. stavka 21. u dijelu usluge se briše.
17. stavka 22. u dijelu usluge se briše.
18. stavka 23. u dijelu usluge se briše.
19. stavka 24. u dijelu usluge umjesto mjeseca april treba da stoji juli i umjesto mjeseca maj treba da stoji avgust.
20.
21. Stavka 28. u dijelu usluge umjesto 10.000,00 treba da stoji 8.547,00 i umjesto mjeseca april treba da stoji avgust i umjesto maj treba da stoji septembar.
22. Stavka 29. u dijelu usluge umjesto mjeseca april treba da stoji juli i umjesto maj treba da stoji avgust.
23. Stavka 30. u dijelu usluge umjesto mjeseca juni treba da stoji juli i umjesto juli treba da stoji avgust.
24.

II

Ova odluka će se objaviti na web stranici ugvornog organa i čini sastavni dio Plana javnih nabvaki.

III
Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

OPĆINSKI NAČELNIK

________________________
Sead Džafić

 

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
Tuzlanski kanton
OPĆINA KALESIJA
OPĆINSKI NAČELNIK
Broj: 02-1-05-530-7/18
Datum: 03.07.2018. godine

Na osnovu člana 56. Statuta općine Kalesija Prečišćeni tekst (“Sl. glasnik općine Kalesija” broj: 10/07, 7/08, 10/11, 3/12, i 6/13), Zakona o javnim nabavkama (“Službeni glasnik BiH” broj: 39/14), u skladu sa Budžetom općine Kalesija za 2018. godinu, općinski Načelnik, donosi

O D L U K U
o izmjeni i dopuni Plana nabavki općine Kalesija za 2018. godinu

I

U vezi sa ukazanim potrebama općine Kalesija, Plan javnih nabavki za 2018. godinu se mijenja na sljedeći način:
1. Stavka 13. u dijelu radovi umjesto 28.205,00 treba da stoji 6.000,00, umjesto otvoreni postupka treba da stoji direktni sporazum i umjesto mjeseca maj treba da stoji juli i umjesto juni treba da stoji juli, umjesto CPV koda 45247112-8 treba da stoji 45247112-8
2. Dodaje se nova stavka 40. u dijelu radovi, Afaltiranje lokalnih puteva, vrsta postupka otvoreni postupak, CPV- 45233120-6, period pokretanja juli mjesec i zaključenja ugovora avgust mjesec, procjenjena vrijednost 466.719,18KM, finansiranje iz budžeta 615117.

II

Ova odluka će se objaviti na web stranici ugvornog organa i čini sastavni dio Plana javnih nabvaki.

III
Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

OPĆINSKI NAČELNIK

________________________
Sead Džafić