8.Izmjene i dopune plana javnih nabavki za 2018. godinu

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
Tuzlanski kanton
OPĆINA KALESIJA
OPĆINSKI NAČELNIK
Broj: 02-1-05-530-8/18
Datum: 10.07.2018. godine

Na osnovu člana 56. Statuta općine Kalesija Prečišćeni tekst (“Sl. glasnik općine Kalesija” broj: 10/07, 7/08, 10/11, 3/12, i 6/13), Zakona o javnim nabavkama (“Službeni glasnik BiH” broj: 39/14), u skladu sa Budžetom općine Kalesija za 2018. godinu, općinski Načelnik, donosi

O D L U K U
o izmjeni i dopuni Plana nabavki općine Kalesija za 2018. godinu

I

U vezi sa ukazanim potrebama općine Kalesija, Plan javnih nabavki za 2018. godinu se mijenja na sljedeći način:
1. Stavka 24. u dijelu usluge se mijenja na način da umjesto procijenje vrijednosti 6.000,00KM treba da stoji 41.100,00KM.
2. Dodaje se nova stavka 41. u dijelu radovi, Izgradnja rezervoara za vodu i dijela distribucione mreže u Raincima Gornjim, vrsta postupka otvoreni postupak, CPV- 45233150-8, period pokretanja juli mjesec i zaključenja ugovora avgust mjesec, procjenjena vrijednost 59.830,00 finansiranje iz budžeta 615117.
3. Dodaje se nova stavka 42. u dijelu radovi, Sanacija klizišta u Lipovicama I faza, vrsta postupka otvoreni postupak, CPV- 45111230-9, period pokretanja juli mjesec i zaključenja ugovora avgust mjesec, procjenjena vrijednost 145.241,00 finansiranje iz budžeta 613729- Sanacija klizišta u Lipovicama.

II

Ova odluka će se objaviti na web stranici ugvornog organa i čini sastavni dio Plana javnih nabvaki.

III
Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

OPĆINSKI NAČELNIK

________________________
Sead Džafić