Asfaltiranje lokalnih puteva

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
Tuzlanski kanton
OPĆINA KALESIJA
OPĆINSKI NAČELNIK
Broj: 02-1-05-2-3277-5/18
Kalesija, 10.08.2018. godine

Na osnovu člana 64. stav 1. tačka b)., člana 70. stav 1, 3. i 6. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH“, broj 39/14), te na osnovu preporuke Komisije za javne nabavke, a po provedenom postupku za nabavku radova putem otvorenog postupka za dostavu ponuda, Općinski načelnik, donosi

ODLUKU
o izboru najpovoljnijeg ponuđača

Član 1.
Prihvata se Preporuka Komisije za javne nabavke, broj: 02-01-05-2-3277-1/18 od 23.07.2018. godine, te se ugovor za nabavku radova „Asfaltiranje lokalnih puteva“ dodijeljuju po LOT-ovima kako slijedi:

-LOT 1 – Putevi MZ Brda, dodjeljuje Ponuđaču „Izgradnja“ d.o.o. Teočak, koji je dostavio ponudu sa najnižim cijenom u iznosu od 227.613,79KM sa uključenim iznosom PDV-a.
-LOT 2 – Put Gaj, MZ Miljanovci, dodjeljuje Ponuđaču „Džale Iskop“ d.o.o. Kalesija, koji je dostavio ponudu sa najnižom cijenom u iznosu od 18.153,72KM sa uključenim iznosom PDV-a.
-LOT 3- Put Palavre-Jajići-Mramorovi, MZ Jajići, dodjeljuje Ponuđaču „Džale Iskop“ d.o.o. Kalesija, koji je dostavio ponudu sa najnižom cijenom u iznosu od 35.872,20KM sa uključenim iznosom PDV-a.
-LOT 4- Put Mešanovići-Prela, MZ Vukovije Gornje dodjeljuje Ponuđaču „Džale Iskop“ d.o.o. Kalesija, koji je dostavio ponudu sa najnižom cijenom u iznosu od 13.599,50KM sa uključenim iznosom PDV-a.
-LOT 5- Ulica u Novom Naselju, MZ Kalesija Centar, dodjeljuje Ponuđaču „Terakop“ d.o.o. Živinice, koji je dostavio ponudu sa najnižom cijenom u iznosu od 36.720,45KM sa uključenim iznosom PDV-a.
-LOT 6- Put Blatni Potok, MZ Zates, dodjeljuje Ponuđaču „Terakop“ d.o.o. Živinice, koji je dostavio ponudu sa najnižom cijenom u iznosu od 14.233,05KM sa uključenim iznosom PDV-a.
-LOT 7- Put Brđanovići, dodjeljuje Ponuđaču „Terakop“ d.o.o. Živinice, koji je dostavio ponudu sa najnižom cijenom u iznosu od 7.331,22KM sa uključenim iznosom PDV-a.
-LOT 8- Krušički Put, MZ Prnjavor, dodjeljuje Ponuđaču „Terakop“ d.o.o. Živinice, koji je dostavio ponudu sa najnižom cijenom u iznosu od 21.743,28KM sa uključenim iznosom PDV-a.
-LOT 9- Put Donja Mahala, MZ Zates, dodjeljuje Ponuđaču „Terakop“ d.o.o. Živinice, koji je dostavio ponudu sa najnižom cijenom u iznosu od 24.850,80KM sa uključenim iznosom PDV-a.
-LOT 10- Put Jahići, MZ Miljanovci, dodjeljuje Ponuđaču „Terakop“ d.o.o. Živinice, koji je dostavio ponudu sa najnižom cijenom u iznosu od 21.399,30KM sa uključenim iznosom PDV-a.
-LOT 11- Ulica Safrta Zulića, dodjeljuje Ponuđaču „Terakop“ d.o.o. Živinice, koji je dostavio ponudu sa najnižom cijenom u iznosu od 57.721,95KM sa uključenim iznosom PDV-a.

Član 2.
Ova odluka se dostavlja svim ponuđačima koji su učestvovali u postupku javne nabavke, u skladu sa članom 71. stav 2. Zakona o javnim nabavkama.
Član 3.
Ova odluka objavit će se na web-stranici ugovornog organa (www.kalesija.ba) istovremeno s upućivanjem ponuđačima koji su učestvovali u postupku javne nabavke, u skladu sa članom 70. stav 6. Zakona o javnim nabavkama.
Član 4.
Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

O b r a z l o ž e nj e

Postupak javne nabavke pokrenut je Odlukom o pokretanju postupka javne nabavke broj: 02-1-05-2-3277/18, od 23.07.2018. godine. Postupak nabavke je proveden putem otvorenog postupka za dostavu ponuda za koji je objavljeno obavještenje o nabavci broj: 52-1-3-58-3-71_18, od 23.07.2018. godine na portalu javnih nabavki.

Postupak nabavke provela je Komisija za javne nabavke imenovana Rješenjem broj: 02-1-05-2-3277-1/18, od 23.07.2018. godine.
U toku postupka javne nabavke Komisija je zaprimila pristigle ponude, izvršila njihovo otvaranje, te pregled i ocjenu ponuda prema zahtjevima i kriterijima iz tenderske dokumentacije.

U postupku javne nabavke za LOT 1 utvrđeno je slijedeće:
• ukupan broj pristiglih ponuda 2;
• da nije bilo neblagovremenih ponuda;
• da su 2 ponude prihvatljive;
• da nema neprihvatljivih ponuda;

U postupku javne nabavke za LOT 2 utvrđeno je slijedeće:
• ukupan broj pristiglih ponuda 2;
• da nije bilo neblagovremenih ponuda;
• da su 2 ponude prihvatljive;
• da nema neprihvatljivih ponuda;

U postupku javne nabavke za LOT 3 utvrđeno je slijedeće:
• ukupan broj pristiglih ponuda 2;
• da nije bilo neblagovremenih ponuda;
• da su 2 ponude prihvatljive;
• da nema neprihvatljivih ponuda;

U postupku javne nabavke za LOT 4 utvrđeno je slijedeće:
• ukupan broj pristiglih ponuda 2;
• da nije bilo neblagovremenih ponuda;
• da su 2 ponude prihvatljive;
• da nema neprihvatljivih ponud;

U postupku javne nabavke za LOT 5 utvrđeno je slijedeće:
• ukupan broj pristiglih ponuda 1;
• da nije bilo neblagovremenih ponuda;
• da je 1 ponuda prihvatljiva;
• da nema neprihvatljivih ponud

U postupku javne nabavke za LOT 6 utvrđeno je slijedeće:
• ukupan broj pristiglih ponuda 1;
• da nije bilo neblagovremenih ponuda;
• da je 1 ponuda prihvatljiva;
• da nema neprihvatljivih ponud

U postupku javne nabavke za LOT 7 utvrđeno je slijedeće:
• ukupan broj pristiglih ponuda 1;
• da nije bilo neblagovremenih ponuda;
• da je 1 ponuda prihvatljiva;
• da nema neprihvatljivih ponud

U postupku javne nabavke za LOT 8 utvrđeno je slijedeće:
• ukupan broj pristiglih ponuda 1;
• da nije bilo neblagovremenih ponuda;
• da je 1 ponuda prihvatljiva;
• da nema neprihvatljivih ponud

U postupku javne nabavke za LOT 9 utvrđeno je slijedeće:
• ukupan broj pristiglih ponuda 1;
• da nije bilo neblagovremenih ponuda;
• da je 1 ponuda prihvatljiva;
• da nema neprihvatljivih ponud

U postupku javne nabavke za LOT 10 utvrđeno je slijedeće:
• ukupan broj pristiglih ponuda 1;
• da nije bilo neblagovremenih ponuda;
• da je 1 ponuda prihvatljiva;
• da nema neprihvatljivih ponud

U postupku javne nabavke za LOT 11 utvrđeno je slijedeće:
• ukupan broj pristiglih ponuda 1;
• da nije bilo neblagovremenih ponuda;
• da je 1 ponuda prihvatljiva;
• da nema neprihvatljivih ponud

U postupku donošenja ove odluke, posebno su cijenjene činjenice da je Komisija, pravilno i potpuno, izvršila ocjenu kvalifikovanosti ponuđača te ocjenu prispjelih ponuda, u skladu sa kriterijima iz tenderske dokumentacije.

U postupku ocjene provedenog postupka, Ugovorni organ nije našao razloge, nepravilnosti niti propuste u radu, koji bi eventualno bili osnov za neprihvatanje preporuke Komisije za javne nabavke.
Naime, u postupku je ocijenjeno da je Komisija u svemu pravilno postupila te da je izbor najpovoljnijeg ponuđača izvršen u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama, podzakonskim aktima, i tenderskom dokumentacijom.

Uvidom u priloženu dokumentaciju utvrđeno je da je:

Ponuđač „Izgradnja“ d.o.o. Teočak dostavio u predmetnom postupku javne nabavke radova „Asfaltiranje lokalnih puteva“ za LOT 1 – Putevi MZ Brda, prihvatljivu ponudu u skladu sa tenderskom dokumentacijom koja iznosi 227.613,79KM sa PDV-om, koja je prema kriteriju za izbor ponude (najniža cijena) ocijenjena najpovoljnijom od svih prihvatljivih ponuda.

Ponuđač „Džale Iskop“ d.o.o. Kalesija dostavio u predmetnom postupku javne nabavke radova „Asfaltiranje lokalnih puteva“ za LOT 2 – Put Gaj, MZ Miljanovci, prihvatljivu ponudu sa najnižom cijenom u iznosu od 18.153,72KM sa uključenim iznosom PDV-a, koja je prema kriteriju za izbor ponude (najniža cijena) ocijenjena najpovoljnijom od svih prihvatljivih ponuda.

Ponuđač „Džale Iskop“ d.o.o. Kalesija dostavio u predmetnom postupku javne nabavke radova „Asfaltiranje lokalnih puteva“ za LOT 3Put Palavre-Jajići-Mramorovi, MZ Jajići, prihvatljivu ponudu sa najnižom cijenom u iznosu od 35.872,20KM sa uključenim iznosom PDV-a, koja je prema kriteriju za izbor ponude (najniža cijena) ocijenjena najpovoljnijom od svih prihvatljivih ponuda.

Ponuđač „Džale Iskop“ d.o.o. Kalesija dostavio u predmetnom postupku javne nabavke radova „Asfaltiranje lokalnih puteva“ za LOT 4 Put Mešanovići-Prela, MZ Vukovije Gornje, prihvatljivu ponudu sa najnižom cijenom u iznosu od 13.599,50KM sa uključenim iznosom PDV-a, koja je prema kriteriju za izbor ponude (najniža cijena) ocijenjena najpovoljnijom od svih prihvatljivih ponuda.

Ponuđač „Terakop“ d.o.o. Živinice dostavio u predmetnom postupku javne nabavke radova „Asfaltiranje lokalnih puteva“ za LOT 5 Ulica u Novom Naselju MZ Kalesija Centar, prihvatljivu ponudu sa najnižom cijenom u iznosu od 36.720,45KM sa uključenim iznosom PDV-a, koja je prema kriteriju za izbor ponude (najniža cijena) ocijenjena najpovoljnijom od svih prihvatljivih ponuda.

Ponuđač „Terakop“ d.o.o. Živinice dostavio u predmetnom postupku javne nabavke radova „Asfaltiranje lokalnih puteva“ za LOT 6 Put Blatni Potok, MZ Zates, prihvatljivu ponudu sa najnižom cijenom u iznosu od 14.233,05KM sa uključenim iznosom PDV-a, koja je prema kriteriju za izbor ponude (najniža cijena) ocijenjena najpovoljnijom od svih prihvatljivih ponuda.

Ponuđač „Terakop“ d.o.o. Živinice dostavio u predmetnom postupku javne nabavke radova „Asfaltiranje lokalnih puteva“ za LOT 7 Put Brđanovići, MZ Vukovije Donje, prihvatljivu ponudu sa najnižom cijenom u iznosu od 7.331,22KM sa uključenim iznosom PDV-a, koja je prema kriteriju za izbor ponude (najniža cijena) ocijenjena najpovoljnijom od svih prihvatljivih ponuda.

Ponuđač „Terakop“ d.o.o. Živinice dostavio u predmetnom postupku javne nabavke radova „Asfaltiranje lokalnih puteva“ za LOT 8 Krušički Put, MZ Prnjavor, prihvatljivu ponudu sa najnižom cijenom u iznosu od 21.743,28KM sa uključenim iznosom PDV-a, koja je prema kriteriju za izbor ponude (najniža cijena) ocijenjena najpovoljnijom od svih prihvatljivih ponuda.

Ponuđač „Terakop“ d.o.o. Živinice dostavio u predmetnom postupku javne nabavke radova „Asfaltiranje lokalnih puteva“ za LOT 9 Put Donja Mahala, MZ Zates, prihvatljivu ponudu sa najnižom cijenom u iznosu od 24.850,80KM sa uključenim iznosom PDV-a, koja je prema kriteriju za izbor ponude (najniža cijena) ocijenjena najpovoljnijom od svih prihvatljivih ponuda.

Ponuđač „Terakop“ d.o.o. Živinice dostavio u predmetnom postupku javne nabavke radova „Asfaltiranje lokalnih puteva“ za LOT 10 Ulica u Novom Naselju MZ Kalesija Centar, prihvatljivu ponudu sa najnižom cijenom u iznosu od 21.399,30KM sa uključenim iznosom PDV-a, koja je prema kriteriju za izbor ponude (najniža cijena) ocijenjena najpovoljnijom od svih prihvatljivih ponuda.

Ponuđač „Terakop“ d.o.o. Živinice dostavio u predmetnom postupku javne nabavke radova „Asfaltiranje lokalnih puteva“ za LOT 11 Ulica u Novom Naselju MZ Kalesija Centar, prihvatljivu ponudu sa najnižom cijenom u iznosu od 57.721,95KM sa uključenim iznosom PDV-a, koja je prema kriteriju za izbor ponude (najniža cijena) ocijenjena najpovoljnijom od svih prihvatljivih ponuda.

POUKA O PRAVNOM LIJEKU
Protiv ove odluke može se izjaviti žalba, najkasnije u roku od 10 (deset) dana od dana prijema ove odluke.

Dostavljeno:
– arhivi,
– svim učesnicima u postupku,
– službi za budžet

OPĆINSKI NAČELNIK

_______________________
Sead Džafić