Asfaltiranje lokalnih puteva

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
Tuzlanski kanton
OPĆINA KALESIJA
OPĆINSKI NAČELNIK
Broj: 02-1-05-2-4138-5/18
Kalesija, 15.10.2018. godine

Na osnovu člana 64. stav 1. tačka b)., člana 70. stav 1, 3. i 6. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH“, broj 39/14), te na osnovu preporuke Komisije za javne nabavke, a po provedenom postupku za nabavku radova putem otvorenog postupka za dostavu ponuda, Općinski načelnik, donosi

ODLUKU
o izboru najpovoljnijeg ponuđača

Član 1.
Prihvata se Preporuka Komisije za javne nabavke imenovane rješenjem broj: 02-01-05-2-4138-1/18 od 12.09.2018. godine, te se ugovor za nabavku radova „Asfaltiranje lokalnih puteva“ dodijeljuju po LOT-ovima kako slijedi:

-LOT 1 – PUT OD TRAFOA DO GORNJIH SAKIĆA, MZ KIKAČI dodjeljuje Ponuđaču „Džale Iskop“ d.o.o. Kalesija, koji je dostavio ponudu sa najnižim cijenom u iznosu od 21.340,80KM sa uključenim iznosom PDV-a.
-LOT 2 – PUT ŠEHIĆI, MZ RAINCI GORNJI, dodjeljuje Ponuđaču „Terakop“ d.o.o. Živinice, koji je dostavio ponudu sa najnižom cijenom u iznosu od 15.631,20KM sa uključenim iznosom PDV-a.
-LOT 3- PUT JELASI, MZ MILJANOVCI, dodjeljuje Ponuđaču „Terakop“ d.o.o. Živinice, koji je dostavio ponudu sa najnižom cijenom u iznosu od 19.129,50KM sa uključenim iznosom PDV-a.
-LOT 4- PUT DRAGUTINOVIĆI, MZ GOJČIN dodjeljuje Ponuđaču „Terakop“ d.o.o. Živinice, koji je dostavio ponudu sa najnižom cijenom u iznosu od 66.502,80KM sa uključenim iznosom PDV-a.
-LOT 5- PUT PUSTOPOLJE,MZ DUBNICA, dodjeljuje Ponuđaču „Džale Iskop“ d.o.o. Kalesija, koji je dostavio ponudu sa najnižom cijenom u iznosu od 19.707,48KM sa uključenim iznosom PDV-a.
-LOT 6- PUT JAKUBOVIĆA BRDO, MZ SARAČI-LIPOVICE, dodjeljuje Ponuđaču „Džale Iskop“ d.o.o. Kalesija, koji je dostavio ponudu sa najnižom cijenom u iznosu od 12.366,90KM sa uključenim iznosom PDV-a.
-LOT 7- PUT ZLATOVO-BEGOVA BAŠČA, MZ DUBNICA, dodjeljuje Ponuđaču „Džale Iskop“ d.o.o. Kalesija, koji je dostavio ponudu sa najnižom cijenom u iznosu od 61.438,45KM sa uključenim iznosom PDV-a.
-LOT 8- PUT BABINA LUKA STARI PUT ZA HRASNO,MZ KIKAČI, dodjeljuje Ponuđaču „Džale Iskop“ d.o.o. Kalesija, koji je dostavio ponudu sa najnižom cijenom u iznosu od 12.144,60KM sa uključenim iznosom PDV-a.
-LOT 9- PUT MEJTEF,MZ HRASNO DONJE, dodjeljuje Ponuđaču „Džale Iskop“ d.o.o. Kalesija, koji je dostavio ponudu sa najnižom cijenom u iznosu od 10.179,00KM sa uključenim iznosom PDV-a.
-LOT 10- PUT KIKAČI MEZARJE ZMAJEVAC, MZ KIKAČI, dodjeljuje Grupi ponuđača „KUW-ing“ d.o.o. Kalesija i „Papilon“ d.o.o. Čelić, koji je dostavio ponudu sa najnižom cijenom u iznosu od 9.658,35KM sa uključenim iznosom PDV-a.
-LOT 11- AUTOBUSKO STAJALIŠTE I RASKRŠĆE ZA MJESNU DŽAMIJU, dodjeljuje Grupi ponuđača „KUW-ing“ d.o.o. Kalesija i „Papilon“ d.o.o. Čelić, koji je dostavio ponudu sa najnižom cijenom u iznosu od 3.521,70KM sa uključenim iznosom PDV-a.

Član 2.
Ova odluka se dostavlja svim ponuđačima koji su učestvovali u postupku javne nabavke, u skladu sa članom 71. stav 2. Zakona o javnim nabavkama.
Član 3.
Ova odluka objavit će se na web-stranici ugovornog organa (www.kalesija.ba) istovremeno s upućivanjem ponuđačima koji su učestvovali u postupku javne nabavke, u skladu sa članom 70. stav 6. Zakona o javnim nabavkama.

O b r a z l o ž e nj e

Postupak javne nabavke pokrenut je Odlukom o pokretanju postupka javne nabavke broj: 02-1-05-2-4138/18, od 12.09.2018. godine. Postupak nabavke je proveden putem otvorenog postupka za dostavu ponuda za koji je objavljeno obavještenje o nabavci broj: 52-1-3-65-3-85_18, od 13.09.2018. godine na portalu javnih nabavki.

Postupak nabavke provela je Komisija za javne nabavke imenovana Rješenjem broj: 02-1-05-2-4138-1/18, od 12.09.2018. godine.
U toku postupka javne nabavke Komisija je zaprimila pristigle ponude, izvršila njihovo otvaranje, te pregled i ocjenu ponuda prema zahtjevima i kriterijima iz tenderske dokumentacije.

U postupku javne nabavke za LOT 1 utvrđeno je slijedeće:
• ukupan broj pristiglih ponuda 2;
• da nije bilo neblagovremenih ponuda;
• da su 2 ponude prihvatljive;
• da nema neprihvatljivih ponuda;

U postupku javne nabavke za LOT 2 utvrđeno je slijedeće:
• ukupan broj pristiglih ponuda 2;
• da nije bilo neblagovremenih ponuda;
• da su 2 ponude prihvatljive;
• da nema neprihvatljivih ponuda;

U postupku javne nabavke za LOT 3 utvrđeno je slijedeće:
• ukupan broj pristiglih ponuda 2;
• da nije bilo neblagovremenih ponuda;
• da su 2 ponude prihvatljive;
• da nema neprihvatljivih ponuda;

U postupku javne nabavke za LOT 4 utvrđeno je slijedeće:
• ukupan broj pristiglih ponuda 2;
• da nije bilo neblagovremenih ponuda;
• da su 2 ponude prihvatljive;
• da nema neprihvatljivih ponuda;

U postupku javne nabavke za LOT 5 utvrđeno je slijedeće:
• ukupan broj pristiglih ponuda 2;
• da nije bilo neblagovremenih ponuda;
• da su 2 ponude prihvatljive;
• da nema neprihvatljivih ponuda

U postupku javne nabavke za LOT 6 utvrđeno je slijedeće:
• ukupan broj pristiglih ponuda 2;
• da nije bilo neblagovremenih ponuda;
• da su 2 ponude prihvatljiva;
• da nema neprihvatljivih ponuda

U postupku javne nabavke za LOT 7 utvrđeno je slijedeće:
• ukupan broj pristiglih ponuda 2;
• da nije bilo neblagovremenih ponuda;
• da su 2 ponude prihvatljive;
• da nema neprihvatljivih ponuda

U postupku javne nabavke za LOT 8 utvrđeno je slijedeće:
• ukupan broj pristiglih ponuda 2;
• da nije bilo neblagovremenih ponuda;
• da su 2 ponude prihvatljive;
• da nema neprihvatljivih ponuda

U postupku javne nabavke za LOT 9 utvrđeno je slijedeće:
• ukupan broj pristiglih ponuda 2;
• da nije bilo neblagovremenih ponuda;
• da su 2 ponude prihvatljive;
• da nema neprihvatljivih ponuda

U postupku javne nabavke za LOT 10 utvrđeno je slijedeće:
• ukupan broj pristiglih ponuda 2;
• da nije bilo neblagovremenih ponuda;
• da su 2 ponude prihvatljive;
• da nema neprihvatljivih ponuda

U postupku javne nabavke za LOT 11 utvrđeno je slijedeće:
• ukupan broj pristiglih ponuda 2;
• da nije bilo neblagovremenih ponuda;
• da su 2 ponude prihvatljive;
• da nema neprihvatljivih ponuda

U postupku donošenja ove odluke, posebno su cijenjene činjenice da je Komisija, pravilno i potpuno, izvršila ocjenu kvalifikovanosti ponuđača te ocjenu prispjelih ponuda, u skladu sa kriterijima iz tenderske dokumentacije.

U postupku ocjene provedenog postupka, Ugovorni organ nije našao razloge, nepravilnosti niti propuste u radu, koji bi eventualno bili osnov za neprihvatanje preporuke Komisije za javne nabavke.
Naime, u postupku je ocijenjeno da je Komisija u svemu pravilno postupila te da je izbor najpovoljnijeg ponuđača izvršen u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama, podzakonskim aktima, i tenderskom dokumentacijom.

Uvidom u priloženu dokumentaciju utvrđeno je da je:

Ponuđač „Džale Iskop“ d.o.o. Kalesija dostavio je u predmetnom postupku javne nabavke radova „Asfaltiranje lokalnih puteva“ za LOT 1 – Put od trafoa do Gornjih Sakića, MZ Kikači, prihvatljivu ponudu u skladu sa tenderskom dokumentacijom koja iznosi 21.340,80KM sa PDV-om, koja je prema kriteriju za izbor ponude (najniža cijena) ocijenjena najpovoljnijom od svih prihvatljivih ponuda.

Ponuđač „Terakop“ d.o.o. Živinice dostavio je u predmetnom postupku javne nabavke radova „Asfaltiranje lokalnih puteva“ za LOT 2 – Put Šehići, MZ Rainci Gornji, prihvatljivu ponudu sa najnižom cijenom u iznosu od 15.631,20KM sa uključenim iznosom PDV-a, koja je prema kriteriju za izbor ponude (najniža cijena) ocijenjena najpovoljnijom od svih prihvatljivih ponuda.

Ponuđač „Terakop“ d.o.o. Živinice dostavio je u predmetnom postupku javne nabavke radova „Asfaltiranje lokalnih puteva“ za LOT 3- Put Jelasi, MZ Miljanovci, prihvatljivu ponudu sa najnižom cijenom u iznosu od 19.129,50KM sa uključenim iznosom PDV-a, koja je prema kriteriju za izbor ponude (najniža cijena) ocijenjena najpovoljnijom od svih prihvatljivih ponuda.

Ponuđač „Terakop“ d.o.o. Živinice dostavio je u predmetnom postupku javne nabavke radova „Asfaltiranje lokalnih puteva“ za LOT 4 Put Dragutinovići, MZ Gojčin, prihvatljivu ponudu sa najnižom cijenom u iznosu od 66.502,80KM sa uključenim iznosom PDV-a, koja je prema kriteriju za izbor ponude (najniža cijena) ocijenjena najpovoljnijom od svih prihvatljivih ponuda.

Ponuđač „Džale Iskop“ d.o.o. Kalesija dostavio je u predmetnom postupku javne nabavke radova „Asfaltiranje lokalnih puteva“ za LOT 5 Put Pustopolje, MZ Dubnica, prihvatljivu ponudu sa najnižom cijenom u iznosu od 19.707,48KM sa uključenim iznosom PDV-a, koja je prema kriteriju za izbor ponude (najniža cijena) ocijenjena najpovoljnijom od svih prihvatljivih ponuda.

Ponuđač „Džale Iskop“ d.o.o. Kalesija dostavio u predmetnom postupku javne nabavke radova „Asfaltiranje lokalnih puteva“ za LOT 6 Put Jakubovića Brdo, MZ Sarači-Lipovice, prihvatljivu ponudu sa najnižom cijenom u iznosu od 12.366,90KM sa uključenim iznosom PDV-a, koja je prema kriteriju za izbor ponude (najniža cijena) ocijenjena najpovoljnijom od svih prihvatljivih ponuda.

Ponuđač „Džale Iskop“ d.o.o. Kalesija dostavio u predmetnom postupku javne nabavke radova „Asfaltiranje lokalnih puteva“ za LOT 7 Put Zlatovo-Begova Bašča, MZ Dubnica, prihvatljivu ponudu sa najnižom cijenom u iznosu od 61.438,45KM sa uključenim iznosom PDV-a, koja je prema kriteriju za izbor ponude (najniža cijena) ocijenjena najpovoljnijom od svih prihvatljivih ponuda.

Ponuđač „Džale Iskop“ d.o.o. Kalesija dostavio u predmetnom postupku javne nabavke radova „Asfaltiranje lokalnih puteva“ za LOT 8 Put Babina Luka, stari put za Hrasno, MZ Kikači, prihvatljivu ponudu sa najnižom cijenom u iznosu od 12.144,60KM sa uključenim iznosom PDV-a, koja je prema kriteriju za izbor ponude (najniža cijena) ocijenjena najpovoljnijom od svih prihvatljivih ponuda.

Ponuđač „Džale Iskop“ d.o.o. Kalesija dostavio u predmetnom postupku javne nabavke radova „Asfaltiranje lokalnih puteva“ za LOT 9 Put Mejtef, MZ Hrasno Donje, prihvatljivu ponudu sa najnižom cijenom u iznosu od 10.179,00KM sa uključenim iznosom PDV-a, koja je prema kriteriju za izbor ponude (najniža cijena) ocijenjena najpovoljnijom od svih prihvatljivih ponuda.

Grupa ponuđača „KUW-ing“ d.o.o. Kalesija i „Papilon“ d.o.o. Čelić dostavila je u predmetnom postupku javne nabavke radova „Asfaltiranje lokalnih puteva“ za LOT 10 Put Kikači mezarje Zmajevac, MZ Kikači, prihvatljivu ponudu sa najnižom cijenom u iznosu od 9.658,35KM sa uključenim iznosom PDV-a, koja je prema kriteriju za izbor ponude (najniža cijena) ocijenjena najpovoljnijom od svih prihvatljivih ponuda.

Grupa ponuđača „KUW-ing“ d.o.o. Kalesija i „Papilon“ d.o.o. Čelić dostavila je u predmetnom postupku javne nabavke radova „Asfaltiranje lokalnih puteva“ za LOT 11 Autobusko stajalište i raskršće za mjesnu džamiju, prihvatljivu ponudu sa najnižom cijenom u iznosu od 3.521,70KM sa uključenim iznosom PDV-a, koja je prema kriteriju za izbor ponude (najniža cijena) ocijenjena najpovoljnijom od svih prihvatljivih ponuda.

POUKA O PRAVNOM LIJEKU
Protiv ove odluke može se izjaviti žalba, najkasnije u roku od 10 (deset) dana od dana prijema ove odluke.

Dostavljeno:
– arhivi,
– svim učesnicima u postupku,
– službi za budžet

OPĆINSKI NAČELNIK

_______________________
Sead Džafić, dipl.ecc