Gradska dvorana, općina Kalesija

 

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
Tuzlanski kanton
OPĆINA KALESIJA
OPĆINSKI NAČELNIK
Broj: 02-1-05-2-4384-3/18
Kalesija, 05.11.2018. godine

Na osnovu člana 69. stav 3. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH“, broj 39/14), Općinski načelnik, donosi

ODLUKU
o poništenju postupka javne nabavke usluga

Član 1.
Poništava se postupak javne nabavke radova „Gradska dvorana, općina Kalesija“ za potrebe organa uprave Općine Kalesija.

Član 2.
Ova odluka objavit će se na web-stranici ugovornog organa (www.kalesija.ba) istovremeno s upućivanjem ponuđačima koji su učestvovali u postupku javne nabavke, u skladu sa članom 70. stav 6. Zakona o javnim nabavkama.
Član 3.
Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

O b r a z l o ž e nj e

Postupak javne nabavke radova „Gradska dvorana, općina Kalesija“ za potrebe organa uprave Općine Kalesija, pokrenut je Odlukom o pokretanju postupka javne nabavke broj: 02-1-05-2-4384/18, od 28.09.2018. godine. Postupak nabavke je pokrenut putem otvorenog postupka za koji je objavljeno obavještenje o nabavci broj: 52-1-3-76-3-99/18, od 29.09.2018. godine na portalu javnih nabavki.

Do datuma koji je bio zakazan za otvaranje ponuda pristigle su ukupno 3 ponude. Kriterij za dodjelu ugovora bila je najniža cijena tehnički zadovoljavajuće ponude.
Dvije od ukupno tri ponude nisu tehnički ispravne jer ne sadrže kompletne tražene dokaze koji su bili propisani tenderskom dokumentacijom, dok treća ponuda, koja je tehnički ispravna znatno je iznad procijenjene vrijednosti za predmetnu nabavku. S obzirom da Ugovorni organ nije u mogućnosti obezbjediti sredstva koja su znatno iznad sredstva koja su planirana budžetom općine Kalesija, odlučeno je kao u članu I ove Odluke.

POUKA O PRAVNOM LIJEKU
Protiv ove odluke može se izjaviti žalba, najkasnije u roku od 5 (pet) dana od dana objavljivanja.

OPĆINSKI NAČELNIK

_______________________
Sead Džafić, dipl.ecc