Izgradnja ambulante Vukovije Donje

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
Tuzlanski kanton
OPĆINA KALESIJA
OPĆINSKI NAČELNIK
Broj: 02-1-05-2-3017-5/18
Kalesija, 27.08.2018. godine

Na osnovu člana 69. stav 1. tačka b) i stav 2. tačka e), člana 70. stav 1, 4. i 6. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH“, broj 39/14), a po provedenom postupku za nabavku radova putem otvorenog postupka za dostavu ponuda, Općinski načelnik, donosi

ODLUKU
Izboru najpovoljnijeg ponuđača

Član 1.
Prihvata se preporuka Komisije za javne nabavke, te se ugovor za nabavku radova „ Izgradnja ambulante Vukovije Donje“, dodjeljuje Ponuđaču „Kuw-ing“ d.o.o. Kalesija, koji je dostavio ponudu sa najnižim cijenom u iznosu od 72.639,80KM sa uključenim iznosom PDV-a
Član 2.
Ova odluka se dostavlja svim ponuđačima koji su učestvovali u postupku javne nabavke, u skladu sa članom 71. stav 2. Zakona o javnim nabavkama.
Član 3.
Ova odluka objavit će se na web-stranici ugovornog organa (www.kalesija.ba) istovremeno s upućivanjem ponuđačima koji su učestvovali u postupku javne nabavke, u skladu sa članom 70. stav 6. Zakona o javnim nabavkama.
Član 4.
Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

O b r a z l o ž e nj e

Postupak javne nabavke pokrenut je Odlukom o pokretanju postupka javne nabavke broj: 02-1-05-2-3017/18, od 02.07.2018. godine. Postupak nabavke je proveden putem otvorenog postupka za dostavu ponuda za koji je objavljeno obavještenje o nabavci broj: 52-1-3-51-3-59_18, od 02.07.2018. godine na portalu javnih nabavki.

Postupak nabavke provela je Komisija za javne nabavke imenovana Rješenjem broj: 02-1-05-2-3017-1/18, od 02.07.2018. godine.

U toku postupka javne nabavke Komisija je zaprimila pristigle ponude, izvršila njihovo otvaranje, te pregled i ocjenu ponuda prema zahtjevima i kriterijima iz tenderske dokumentacije.

U postupku javne nabavke utvrđeno je slijedeće:
• ukupan broj pristiglih ponuda 2;
• da nije bilo neblagovremenih ponuda;
• da su sve ponude prihvatljive;
• da nije bilo neprihvatljivih ponuda;

MZ Vukovije Donje uputila je zahtjev za sklapanje sporazuma o finansiranju sredstava koji bi mogli preći budžetska sredstva predviđena za predmetnu nabavku od 13.07.2018.godine. Isti sporazum zaključen je sa MZ Vukovije Donje 16.07.2018.godine.

Obzirom da je za predmetnu nabavku radova ponuda ponuđača „Kuw-ing“ d.o.o. Kalesija, veća od procijenjene vrijednosti, a MZ Vukovije Donje prihvata da finansira iznos sredstava koji prelazi budžetska sredstva od 60.000,00 KM predviđena za predmetnu nabavku, predloženo je općinskom načelniku potpisivanje tripartitnog ugovora između: Općine Kalesija, MZ Vukovije Donje i „Kuw-ing“ d.o.o. 72.639,80 sa PDV-om.

U postupku donošenja ove odluke, posebno su cijenjene činjenice da je Komisija, pravilno i potpuno, izvršila ocjenu kvalifikovanosti ponuđača te ocjenu prispjelih ponuda, u skladu sa kriterijima iz tenderske dokumentacije.

U postupku ocjene provedenog postupka, Ugovorni organ nije našao razloge, nepravilnosti niti propuste u radu, koji bi eventualno bili osnov za neprihvatanje preporuke Komisije za javne nabavke.
Naime, u postupku je ocijenjeno da je Komisija u svemu pravilno postupila te da je izbor najpovoljnijeg ponuđača izvršen u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama, podzakonskim aktima, i tenderskom dokumentacijom.

POUKA O PRAVNOM LIJEKU
Protiv ove odluke može se izjaviti žalba, najkasnije u roku od 10 (deset) dana od dana prijema ove odluke.

Dostavljeno:

OPĆINSKI NAČELNIK
– arhivi,
– svim učesnicima u postupku, _______________________
Sead Džafić