Izgradnja ulice u naselju Olanovica

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
Tuzlanski kanton
OPĆINA KALESIJA
OPĆINSKI NAČELNIK
Broj: 02-1-05-2-4570-6/18
Kalesija, 19.11.2018. godine

Na osnovu člana 69. stav 1. tačka b) i stav 2. tačka e), člana 70. stav 1, 4. i 6. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH“, broj 39/14), a po provedenom postupku za nabavku radova putem otvorenog postupka za dostavu ponuda, Općinski načelnik, donosi

ODLUKU
o poništenju postupka javne nabavke

Član 1.
Poništava se postupak javne nabavke radova „Izgradnja ulice u naselju Olanovica“.

Član 2.
Ova odluka se dostavlja svim ponuđačima koji su učestvovali u postupku javne nabavke, u skladu sa članom 71. stav 2. Zakona o javnim nabavkama.
Član 3.
Ova odluka objavit će se na web-stranici ugovornog organa (www.kalesija.ba) istovremeno s upućivanjem ponuđačima koji su učestvovali u postupku javne nabavke, u skladu sa članom 70. stav 6. Zakona o javnim nabavkama.
Član 4.
Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

O b r a z l o ž e nj e

Postupak javne nabavke pokrenut je Odlukom o pokretanju postupka javne nabavke broj: 02-1-05-2-4570/18, od 02.10.2018. godine. Postupak nabavke je proveden putem otvorenog postupka za dostavu ponuda za koji je objavljeno obavještenje o nabavci broj52-1-3-79-3-102/18, od 22.10.2018. godine na portalu javnih nabavki.

Postupak nabavke provela je Komisija za javne nabavke imenovana Rješenjem broj: 02-1-05-2-4570-1/18, od 10.10.2018. godine.

Do datuma koji je bio zakazan za otvaranje ponuda pristigle su ukupno 3 ponude. Kriterij za dodjelu ugovora bila je najniža cijena tehnički zadovoljavajuće ponude.
Dvije od ukupno tri ponude nisu tehnički ispravne jer ne sadrže kompletne tražene dokaze koji su bili propisani tenderskom dokumentacijom, Dok treća ponuda, koja je tehnički ispravna znatno je iznad procijenjene vrijednosti za predmetnu nabavku. S obzirom da Ugovorni organ nije u mogućnosti obezbjediti sredstva koja su znatno iznad sredstva koja su planirana budžetom općine Kalesija, odlučeno je kao u članu I ove Odluke.

POUKA O PRAVNOM LIJEKU
Protiv ove odluke može se izjaviti žalba, najkasnije u roku od 10 (deset) dana od dana prijema ove odluke.

Dostavljeno:
– arhivi,
– svim učesnicima u postupku,

OPĆINSKI NAČELNIK

_______________________
Sead Džafić, dipl.ecc.