IZRADA GLAVNIH PROJEKATA

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
Tuzlanski kanton
OPĆINA KALESIJA
OPĆINSKI NAČELNIK
Broj: 02-1-05-2-2621-5/18
Datum, 18.07.2018. godine

Na osnovu člana 64. stav 1. tačka b)., člana 70. stav 1, 3. i 6. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH“, broj 39/14), te na osnovu preporuke Komisije za javne nabavke, a po provedenom postupku za nabavku usluga putem otvorenog postupka za dostavu ponuda, Općinski načelnik, donosi

ODLUKU
o izboru najpovoljnijeg ponuđača

Član 1.
Prihvata se preporuka Komisije za javne nabavke, te se ugovor za nabavku usluga „IZRADA GLAVNIH PROJEKATA“ za:

LOT 1 – Izrada glavnog projekta čišćenja i sanacije obala rječice Prele u MZ Vukovije G dodjeljuje ponuđaču „Ibis“ d.o.o. Zavidovići, koji je dostavio ponudu sa najnižom cijenom u iznosu od 4.516,20KM sa uključenim iznosom PDV-a.

Član 2.
Ova odluka se dostavlja svim ponuđačima koji su učestvovali u postupku javne nabavke, u skladu sa članom 71. stav 2. Zakona o javnim nabavkama.
Član 3.
Ova odluka objavit će se na web-stranici ugovornog organa (www.kalesija.ba) istovremeno s upućivanjem ponuđačima koji su učestvovali u postupku javne nabavke, u skladu sa članom 70. stav 6. Zakona o javnim nabavkama.
Član 4.
Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

O b r a z l o ž e nj e

Postupak javne nabavke pokrenut je Odlukom o pokretanju postupka javne nabavke broj: 02-1-05-2-2621/18, od 29.05.2018. godine. Postupak nabavke je proveden putem otvorenog postupka za dostavu ponuda za koji je objavljeno obavještenje o nabavci broj: 52-1-2-41-3-50_18, od 29.05.2018. godine na portalu javnih nabavki.

Postupak nabavke provela je Komisija za javne nabavke imenovana Rješenjem broj: 02-1-05-2-2621-1/18, od 29.05.2018. godine.
U toku postupka javne nabavke Komisija je zaprimila pristigle ponude, izvršila njihovo otvaranje, te pregled i ocjenu ponuda prema zahtjevima i kriterijima iz tenderske dokumentacije.

U postupku javne nabavke utvrđeno je slijedeće:

LOT 1 – Izrada glavnog projekta čišćenja i sanacije obala rječice Prele u MZ Vukovije G.,
• ukupan broj pristiglih ponuda 5;
• da nije bilo neblagovremenih ponuda;
• da su sve ponude prihvatljive;
• da nije bilo neprihvatljivih ponuda;

U postupku donošenja ove odluke, posebno su cijenjene činjenice da je Komisija, pravilno i potpuno, izvršila ocjenu kvalifikovanosti ponuđača te ocjenu prispjelih ponuda, u skladu sa kriterijima iz tenderske dokumentacije.

U postupku ocjene provedenog postupka, Ugovorni organ nije našao razloge, nepravilnosti niti propuste u radu, koji bi eventualno bili osnov za neprihvatanje preporuke Komisije za javne nabavke.
Naime, u postupku je ocijenjeno da je Komisija u svemu pravilno postupila te da je izbor najpovoljnijeg ponuđača izvršen u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama, podzakonskim aktima, i tenderskom dokumentacijom.

Uvidom u priloženu dokumentaciju utvrđeno je da je:
Ponuđač „Ibis“ d.o.o. Zavidovići dostavio je, u predmetnom postupku javne nabavke usluga „IZRADA GLAVNIH PROJEKATA“ za LOT 1 – Izrada glavnog projekta čišćenja i sanacije obala rječice Prele u MZ Vukovije G., prihvatljivu ponudu u skladu sa tenderskom dokumentacijom, po cijeni od 4.516,20KM sa PDV-om, koja je prema kriteriju za izbor ponude (najniža cijena) ocijenjena najpovoljnijom od svih prihvatljivih ponuda.

POUKA O PRAVNOM LIJEKU
Protiv ove odluke može se izjaviti žalba, najkasnije u roku od 10 (deset) dana od dana prijema ove odluke.

Dostavljeno:
– arhivi,
– svim učesnicima u postupku,

OPĆINSKI NAČELNIK

_______________________
Sead Džafić

 

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
Tuzlanski kanton
OPĆINA KALESIJA
OPĆINSKI NAČELNIK
Broj: 02-1-05-2-2621-6/18
Datum, 18.07.2018. godine

Na osnovu člana 64. stav 1. tačka b)., člana 70. stav 1, 3. i 6. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH“, broj 39/14), te na osnovu preporuke Komisije za javne nabavke, a po provedenom postupku za nabavku usluga putem otvorenog postupka za dostavu ponuda, Općinski načelnik, donosi

ODLUKU
o izboru najpovoljnijeg ponuđača

Član 1.
Prihvata se preporuka Komisije za javne nabavke, te se ugovor za nabavku usluga „IZRADA GLAVNIH PROJEKATA“ za:

– LOT 2 – Izrada glavnog projekta priključenja na općinski vodovod i glavne distribucione vodovodne mreže u MZ Tojšići-visinkse zone zaseoci Dolina i Gutići
– LOT 3- Izrada glavnog projekta za rekonstrukciju glavne distribucione vodovodne mreže u MZ Prnjavor-Južno naselje
– LOT 5 – Izrada glavnog projekta priključenja na općinski vodovod i glavne distribucione vodovodne mreže u naselju Babina Luka u MZ Kikači

dodjeljuje ponuđaču „Inpros“ d.o.o. Mostar, koji je dostavio ponudu sa najnižom cijenom u iznosu od:

– Za LOT 2 – Izrada glavnog projekta priključenja na općinski vodovod i glavne distribucione vodovodne mreže u MZ Tojšići-visinkse zone zaseoci Dolina i Gutići 2.457,00KM
– Za LOT 3- Izrada glavnog projekta za rekonstrukciju glavne distribucione vodovodne mreže u MZ Prnjavor-Južno naselje 2.457,00KM
– Za LOT 5 – Izrada glavnog projekta priključenja na općinski vodovod i glavne distribucione vodovodne mreže u naselju Babina Luka u MZ Kikači 2.457,00KM

Član 2.
Ova odluka se dostavlja svim ponuđačima koji su učestvovali u postupku javne nabavke, u skladu sa članom 71. stav 2. Zakona o javnim nabavkama.
Član 3.
Ova odluka objavit će se na web-stranici ugovornog organa (www.kalesija.ba) istovremeno s upućivanjem ponuđačima koji su učestvovali u postupku javne nabavke, u skladu sa članom 70. stav 6. Zakona o javnim nabavkama.
Član 4.
Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

O b r a z l o ž e nj e

Postupak javne nabavke pokrenut je Odlukom o pokretanju postupka javne nabavke broj: 02-1-05-2-2621/18, od 29.05.2018. godine. Postupak nabavke je proveden putem otvorenog postupka za dostavu ponuda za koji je objavljeno obavještenje o nabavci broj: 52-1-2-41-3-50_18, od 29.05.2018. godine na portalu javnih nabavki.

Postupak nabavke provela je Komisija za javne nabavke imenovana Rješenjem broj: 02-1-05-2-2621-1/18, od 29.05.2018. godine.
U toku postupka javne nabavke Komisija je zaprimila pristigle ponude, izvršila njihovo otvaranje, te pregled i ocjenu ponuda prema zahtjevima i kriterijima iz tenderske dokumentacije.

U postupku javne nabavke utvrđeno je slijedeće:

Za LOT 2, LOT 3 i LOT 5:
• ukupan broj pristiglih ponuda 1;
• da nije bilo neblagovremenih ponuda;
• da su sve ponude prihvatljive;
• da nije bilo neprihvatljivih ponuda;

U postupku donošenja ove odluke, posebno su cijenjene činjenice da je Komisija, pravilno i potpuno, izvršila ocjenu kvalifikovanosti ponuđača te ocjenu prispjelih ponuda, u skladu sa kriterijima iz tenderske dokumentacije.

U postupku ocjene provedenog postupka, Ugovorni organ nije našao razloge, nepravilnosti niti propuste u radu, koji bi eventualno bili osnov za neprihvatanje preporuke Komisije za javne nabavke.
Naime, u postupku je ocijenjeno da je Komisija u svemu pravilno postupila te da je izbor najpovoljnijeg ponuđača izvršen u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama, podzakonskim aktima, i tenderskom dokumentacijom.

Uvidom u priloženu dokumentaciju utvrđeno je da je:
Ponuđač „Inpros“ d.o.o. Mostar dostavio je, u predmetnom postupku javne nabavke usluga „IZRADA GLAVNIH PROJEKATA“ za LOT 2 – Izrada glavnog projekta priključenja na općinski vodovod i glavne distribucione vodovodne mreže u MZ Tojšići-visinkse zone zaseoci Dolina i Gutići, prihvatljivu ponudu u skladu sa tenderskom dokumentacijom, po cijeni od 2.457,00KM sa PDV-om, koja je prema kriteriju za izbor ponude (najniža cijena) ocijenjena najpovoljnijom od svih prihvatljivih ponuda.
Ponuđač „Inpros“ d.o.o. Mostar dostavio je, u predmetnom postupku javne nabavke usluga „IZRADA GLAVNIH PROJEKATA“ za LOT 3 – Izrada glavnog projekta za rekonstrukciju glavne distribucione vodovodne mreže u MZ Prnjavor-Južno naselje, prihvatljivu ponudu u skladu sa tenderskom dokumentacijom, po cijeni od 2.457,00KM sa PDV-om, koja je prema kriteriju za izbor ponude (najniža cijena) ocijenjena najpovoljnijom od svih prihvatljivih ponuda.
Ponuđač „Inpros“ d.o.o. Mostar dostavio je, u predmetnom postupku javne nabavke usluga „IZRADA GLAVNIH PROJEKATA“ za LOT 5 – Izrada glavnog projekta priključenja na općinski vodovod i glavne distribucione vodovodne mreže u naselju Babina Luka u MZ Kikači, prihvatljivu ponudu u skladu sa tenderskom dokumentacijom, po cijeni od 2.457,00KM sa PDV-om, koja je prema kriteriju za izbor ponude (najniža cijena) ocijenjena najpovoljnijom od svih prihvatljivih ponuda.

POUKA O PRAVNOM LIJEKU
Protiv ove odluke može se izjaviti žalba, najkasnije u roku od 10 (deset) dana od dana prijema ove odluke.

Dostavljeno:
– arhivi,
– svim učesnicima u postupku,

OPĆINSKI NAČELNIK

_______________________
Sead Džafić

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
Tuzlanski kanton
OPĆINA KALESIJA
OPĆINSKI NAČELNIK
Broj: 02-1-05-2-2621-7/18
Datum, 18.07.2018. godine

Na osnovu člana 64. stav 1. tačka b)., člana 70. stav 1, 3. i 6. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH“, broj 39/14), te na osnovu preporuke Komisije za javne nabavke, a po provedenom postupku za nabavku usluga putem otvorenog postupka za dostavu ponuda, Općinski načelnik, donosi

ODLUKU
o izboru najpovoljnijeg ponuđača

Član 1.
Prihvata se preporuka Komisije za javne nabavke, te se ugovor za nabavku usluga „IZRADA GLAVNIH PROJEKATA“ za:

LOT 4 – Izrada glavnog projekta sekundarne fekalne kanalizacije za naselje Hasanovići i gravitirajući dio MZ Miljanovci dodjeljuje ponuđaču JP „Spreča“ d.d. Tuzla, koji je dostavio ponudu sa najnižom cijenom u iznosu od 4.563,00KM sa uključenim iznosom PDV-a.

Član 2.
Ova odluka se dostavlja svim ponuđačima koji su učestvovali u postupku javne nabavke, u skladu sa članom 71. stav 2. Zakona o javnim nabavkama.
Član 3.
Ova odluka objavit će se na web-stranici ugovornog organa (www.kalesija.ba) istovremeno s upućivanjem ponuđačima koji su učestvovali u postupku javne nabavke, u skladu sa članom 70. stav 6. Zakona o javnim nabavkama.
Član 4.
Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

O b r a z l o ž e nj e

Postupak javne nabavke pokrenut je Odlukom o pokretanju postupka javne nabavke broj: 02-1-05-2-2621/18, od 29.05.2018. godine. Postupak nabavke je proveden putem otvorenog postupka za dostavu ponuda za koji je objavljeno obavještenje o nabavci broj: 52-1-2-41-3-50_18, od 29.05.2018. godine na portalu javnih nabavki.

Postupak nabavke provela je Komisija za javne nabavke imenovana Rješenjem broj: 02-1-05-2-2621-1/18, od 29.05.2018. godine.
U toku postupka javne nabavke Komisija je zaprimila pristigle ponude, izvršila njihovo otvaranje, te pregled i ocjenu ponuda prema zahtjevima i kriterijima iz tenderske dokumentacije.

U postupku javne nabavke utvrđeno je slijedeće:

LOT 4 – Izrada glavnog projekta sekundarne fekalne kanalizacije za naselje Hasanovići i gravitirajući dio MZ Miljanovci,
• ukupan broj pristiglih ponuda 4;
• da nije bilo neblagovremenih ponuda;
• da su sve ponude prihvatljive;
• da nije bilo neprihvatljivih ponuda;

U postupku donošenja ove odluke, posebno su cijenjene činjenice da je Komisija, pravilno i potpuno, izvršila ocjenu kvalifikovanosti ponuđača te ocjenu prispjelih ponuda, u skladu sa kriterijima iz tenderske dokumentacije.

U postupku ocjene provedenog postupka, Ugovorni organ nije našao razloge, nepravilnosti niti propuste u radu, koji bi eventualno bili osnov za neprihvatanje preporuke Komisije za javne nabavke.
Naime, u postupku je ocijenjeno da je Komisija u svemu pravilno postupila te da je izbor najpovoljnijeg ponuđača izvršen u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama, podzakonskim aktima, i tenderskom dokumentacijom.

Uvidom u priloženu dokumentaciju utvrđeno je da je:
Ponuđač JP „Spreča“ d.d. Tuzla dostavio je, u predmetnom postupku javne nabavke usluga „IZRADA GLAVNIH PROJEKATA“ za LOT 4 – Izrada glavnog projekta sekundarne fekalne kanalizacije za naselje Hasanovići i gravitirajući dio MZ Miljanovci, prihvatljivu ponudu u skladu sa tenderskom dokumentacijom, po cijeni od 4.563,00KM sa PDV-om, koja je prema kriteriju za izbor ponude (najniža cijena) ocijenjena najpovoljnijom od svih prihvatljivih ponuda.

POUKA O PRAVNOM LIJEKU
Protiv ove odluke može se izjaviti žalba, najkasnije u roku od 10 (deset) dana od dana prijema ove odluke.

Dostavljeno:
– arhivi,
– svim učesnicima u postupku,

OPĆINSKI NAČELNIK

_______________________
Sead Džafić