IZRADA SPORTSKOG POLIGONA –JAHIĆI-, MZ MILJANOVCI OPĆINA KALESIJA

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
Tuzlanski kanton
OPĆINA KALESIJA
OPĆINSKI NAČELNIK
Broj: 02-1-05-2-4700-3/18
Kalesija, 02.11.2018. godine

Na osnovu člana 69. stav 3. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH“, broj 39/14), Općinski načelnik, donosi

ODLUKU
o poništenju postupka javne nabavke usluga

Član 1.
Poništava se postupak javne nabavke radova „IZRADA SPORTSKOG POLIGONA –JAHIĆI-, MZ MILJANOVCI OPĆINA KALESIJA“ za potrebe organa uprave Općine Kalesija.

Član 2.
Ova odluka objavit će se na web-stranici ugovornog organa (www.kalesija.ba) istovremeno s upućivanjem ponuđačima koji su učestvovali u postupku javne nabavke, u skladu sa članom 70. stav 6. Zakona o javnim nabavkama.
Član 3.
Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

O b r a z l o ž e nj e

Postupak javne nabavke radova „IZRADA SPORTSKOG POLIGONA –JAHIĆI-, MZ MILJANOVCI OPĆINA KALESIJA“ za potrebe organa uprave Općine Kalesija, pokrenut je Odlukom o pokretanju postupka javne nabavke broj: 02-1-05-2-4700/18, od 27.10.2018. godine. Postupak nabavke je pokrenut putem otvorenog postupka za koji je objavljeno obavještenje o nabavci broj: 52-1-3-85-3-109/18, od 31.10.2018. godine na portalu javnih nabavki.

Ugovorni organ poništava navedeni postupaki zbog greške u realnoj procjeni vrijednosti radova na izradi sportskog poligona „Jahići“ u Mjesnoj Zajednici Miljanovci. Iz razlog što Ugovorni organ nije mogao predvidjeti rast cijena traženih radova na tržištu, odlučeno je kao u članu I ove Odluke.

POUKA O PRAVNOM LIJEKU
Protiv ove odluke može se izjaviti žalba, najkasnije u roku od 5 (pet) dana od dana objavljivanja.

OPĆINSKI NAČELNIK

_______________________
Sead Džafić, dipl.ecc