Izrada sportskog poligona „Jahići“ MZ Miljanovci

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
Tuzlanski kanton
OPĆINA KALESIJA
OPĆINSKI NAČELNIK
Broj: 02-1-05-2-4444-5/18
Kalesija, 24.10.2018. godine

Na osnovu člana 69. stav 1. tačka b) i stav 2. tačka e), člana 70. stav 1, 4. i 6. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH“, broj 39/14), a po provedenom postupku za nabavku radova putem otvorenog postupka za dostavu ponuda, Općinski načelnik, donosi

ODLUKU
o poništenju postupka javne nabavke

Član 1.
Poništava se postupak javne nabavke radova „Izrada sportskog poligona „Jahići“ MZ Miljanovci“, iz razloga što niti jedna ponuda nije pristigla do roka koji je bio određen za otvaranje ponuda.

Član 2.
Ova odluka objavit će se na web-stranici ugovornog organa ( www.kalesija.ba ).
Član 3.
Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

O b r a z l o ž e nj e

Postupak javne nabavke pokrenut je Odlukom o pokretanju postupka javne nabavke broj: 02-1-05-2-4444/18, od 01.10.2018. godine. Postupak nabavke je objavljen putem otvorenog postupka za dostavu ponuda za koje je objavljeno obavještenje o nabavci broj: 52-1-3-78-3-101/18, od 05.10.2018. godine na portalu javnih nabavki.

Kao datum i vrijeme otvaranja ponuda za naprijed navedeni postupak tenderskom dokumentacijom određen je dan 24.10.2018 u 09.30 sati. Međutim, niti jedna ponuda nije pristigla u datom roku. S toga je odlučeno kao u dipozitivu ove odluke.

POUKA O PRAVNOM LIJEKU
Protiv ove odluke može se izjaviti žalba, najkasnije u roku od 10 (deset) dana od dana prijema ove odluke.

Dostavljeno:
– arhivi,
– svim učesnicima u postupku,

OPĆINSKI NAČELNIK

_______________________
Sead Džafić, dipl.ecc