Izrada Studije izvodljivosti za Gradsku toplanu Kalesija

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
Tuzlanski kanton
OPĆINA KALESIJA
OPĆINSKI NAČELNIK
Broj: 02-1-05-2-1508-13/18
Datum, 10.07.2018. godine

Na osnovu člana 69. stav 2. tačka d)., člana 70. stav 1, 4. i 6. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH“, broj 39/14), te na osnovu Rješenja Ureda za razmatranje žalbi BiH broj: JN2-03-07-1-625-10/18 od 05.07.2018. godine, a po provedenom postupku za nabavku usluga putem otvorenog postupka za dostavu ponuda, Općinski načelnik, donosi

ODLUKU
o poništenju postupka javne nabavke

Član 1.
Poništava se postupak za javnu nabavku usluga „Izrada Studije izvodljivosti za Gradsku toplanu Kalesija“.

Član 2.
Ova odluka se dostavlja svim ponuđačima koji su učestvovali u postupku javne nabavke, u skladu sa članom 71. stav 2. Zakona o javnim nabavkama.
Član 3.
Ova odluka objavit će se na web-stranici ugovornog organa (www.kalesija.ba) istovremeno s upućivanjem ponuđačima koji su učestvovali u postupku javne nabavke, u skladu sa članom 70. stav 6. Zakona o javnim nabavkama.
Član 4.
Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

O b r a z l o ž e nj e

Postupak javne nabavke pokrenut je Odlukom o pokretanju postupka javne nabavke broj: 02-1-05-2-1508/18, od 21.03.2018. godine. Postupak nabavke je proveden putem otvorenog postupka za dostavu ponuda za koji je objavljeno obavještenje o nabavci broj: 52-1-2-24-3-28_18, od 21.03.2018. godine na portalu javnih nabavki.

Postupak nabavke provela je Komisija za javne nabavke imenovana Rješenjem broj: 02-1-05-2-1508-1/18, od 21.03.2018. godine.
U toku postupka javne nabavke Komisija je zaprimila pristigle ponude, izvršila njihovo otvaranje, te pregled i ocjenu ponuda prema zahtjevima i kriterijima iz tenderske dokumentacije.

Na osnovu preporuke komisije ugovorni organ je donio odluku o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj: Broj: 02-1-05-2-1508-5/18 od 10.04.2018. godine. Na istu je ponuđač Institut za građevinarstvo „IG“ Banja Luka uložio žalbu koju je Komisija odbila kao neosnovanu i ista je proslijeđena Uredu za žalbe BiH.

Dana 05.07.2018. godine Ured za žalbe BiH je donio rješenje broj JN2-03-07-1-625-10/18 kojim je djelomično uvažena žalba ponuđača Institut za građevinarstvo „IG“ Banja Luka i navedenu Odluku o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj: 02-1-05-2-1508-5/18 od 10.04.2018. godine poništio i vratio predmet ugovornom organu na ponovni postupak.

Na osnovu ponovnog pregleda dokumentacije Komisija je utvrdila da je Ured za žalbe BiH pravilno ocijenio ponude i na osnovu toga Komisija je dala preporuku ugovornom organu za poništenje postupka predmetne javne nabavke.

Na osnovu svega navedenog odlučeno je kao u dispozitivu Odluke.

POUKA O PRAVNOM LIJEKU
Protiv ove odluke može se izjaviti žalba, najkasnije u roku od 10 (deset) dana od dana prijema ove odluke.

Dostavljeno:
– arhivi,
– svim učesnicima u postupku, OPĆINSKI NAČELNIK

_______________________
Sead Džafić