Javna licitacija za prodaju rashodovanih motornih vozila u vlasništvu Općine Kalesija

Na osnovu člana 15. Zakona o principima lokalne samouprave (“Sl. novine FBiH” br. 49/06), člana 56. Statuta općine Kalesija – Prečišćeni tekst (“Sl. glasnik općine Kalesija” br. 10/07, 7/08, 10/11, 3/12 i 6/13) i člana 5. stav (2) Pravilnika o postupku prodaje pokretnih stvari u vlasništvu općine Kalesija putem usmenog javnog nadmetanja – licitiranje (“Sl. glasnik općine Kalesija” br. 2/17), Općinski načelnik Kalesija, o b j a v lj u j e

JAVNU LICITACIJU
za prodaju rashodovanih motornih vozila u vlasništvu općine Kalesija

Predmet prodaje putem usmenog javnog nadmetanja je:

1. Teretno motorno vozilo marke “Steyr” tip 1291, godina proizvodnje 1980, nosivost 7480 kg, tehnički neispravno i neregistrovano.
Početna cijena………. 6.538,50 KM
2. Teretno motorno vozilo marke “Steyr” tip 680 M-3, godina proizvodnje 1971, nosivost 5500 kg, tehnički neispravno i neregistrovano.
Početna cijena ……… 2.750,00 KM
3. Radno vatrogasno motorno vozilo marke “International 1310” 4×4, godina proizvodnje 1974, tehnički neispravno i neregistrovano.
Početna cijena ……… 2.450,00 KM
4. Putničko motorno vozilo marke “Lada” tip. Niva reg. oznake J45-O-533, godina proizvodnje 1998, vrsta motora: benzin euro 2, kilometraža: 78948 km, tehnički neispavno, registrovano do 18.07.2018. godine.
Početna cijena ……… 999,70 KM
5. Putničko motorno vozilo marke “Opel” tip “Corsa B”, godina proizvodnje 1996, vrsta motora: bezin, kilometraža: 224001 km, tehnički neispravno i neregistrovano.
Početna cijena ……… 619,30 KM

Početna cijena motornih vozila je utvrđena na osnovu Nalaza i mišljenja Stalnog sudskog vještaka saobraćajne struke.

2. Vozila se mogu pogledati svaki dan na parkingu ispred Vatrogasnog doma PVJ u Kalesiji (industrijska zona).
3. Usmeno javno nadmetanje će se održati dana 09.05.2018. godine sa početkom u 14,00 sati u krugu Vatrogasnog doma PVJ Kalesija.
4. Pravo učešća na usmenom javnom nadmetanju imaju sva pravna i fizička lica koja prije početka nadmetanja uplate na ime akontacije iznos od 10% od početne cijene licitiranog vozila, pojedinačno ili ukupnog iznosa.

Prednost kod kupovine vozila ostvarit će onaj kupac koji ponudi jedinstvenu cijenu za sva vozila.
Sve informacije u vezi sa ovim oglasom mogu se dobiti na kontakt telefon općine Kalesija broj: 035/ 367-700 i 035/631-816.

OPĆINSKI NAČELNIK
Sead Džafić