JAVNI POZIV za dostavu ponuda za pružanje usluga hotelskog smještaja za 2018. godinu

BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
TUZLANSKI KANTON
OPĆINA KALESIJA
OPĆINSKI NAČELNIK

Broj: 02-1-05-2-533/18
Datum: 29.01.2018. godine

 

JAVNI POZIV

za dostavu ponuda za pružanje usluga hotelskog smještaja za 2018. godinu

 

Općina Kalesija obljavljuje javni poziv za dostavu ponuda za pružanje usluga hotelskog smještaja za 2018. godinu.

Pozivaju se zainteresovani ponuđači da učestvuju u postupku po ovom javnom pozivu, a u skladu sa Pravilnikom o postupku dodjele ugovora o uslugama iz Aneksa II dio B. Zakona o javnim nabavkama.

  1. a) Naziv ugovornog organa

Ugovorni organ: Općina Kalesija, Patriotske lige15, 75260 Kalesija
Identifikacioni broj: 4209305600009
Telefon: 035/367-700
Faks: 035/631-286
Web stranica: www.kalesija.ba
e-mail: opcina@kalesija.ba

  1. b) Opis predmeta nabavke i tehničke specifikacije

Predmet javne nabavke je pružanje usluga hotelskog smještaja za 2018. godinu.

  1. c) Procijenja vrijednost nabavke

Procijenjena vrijednost za ovu nabavku iznosi 5.000,00KM (bez PDV-a).

  1. d) Način dostavljanja ponuda

Ponude se mogu dostaviti:

– Lično

– Putem pošte

– Putem faksa

– Putem e-maila

 

  1. e) Adresa na koju se dostavljaju ponude

Općina Kalesija , Patriotske lige 15, 75260 Kalesija

Broj faksa: 035/631-286

E-mail: opcina@kalesija.ba

  1. f) Period na koji se zaključuje ugovor

Ugovori se zaključuju tokom 2018. godine, a zaključuje se na periode u zavisnosti od vrste i trajanja usluge, odnosno jednokratno po potrebi. Račun ili faktura će se smatrati zaključenim ugovorom.

  1. g) Krajnji rok za dostavu ponude ( datum, mjesto, i vrijeme )

Krajni rok za dostavu ponuda je 31.12.2018. godine do 10 sati.

  1. h) Kontakt osoba, broj telefona i adresa elektronske pošte

Kontakt osoba: Emir Sakić

Broj telefona : 035/367-700

Broj faksa: 035/631-286

E-mail: opcina@kalesija.ba

 

OPĆINSKI NAČELNIK

_________________
Sead Džafić