JAVNI POZIV za dostavu ponuda za pružanje usluga stručnog usavršavanja za 2018. godinu

BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
TUZLANSKI KANTON
OPĆINA KALESIJA
OPĆINSKI NAČELNIK

Broj: 02-1-05-2-531/18
Datum:29.01.2018. godine

 

JAVNI POZIV

za dostavu ponuda za pružanje usluga srručnog usavršavanja iz oblasti finansija,računovodstva,finansijskog upravljanja i kontrole, interne i eksterne revizije, javnih nabavaka, informacionih tehnologija, svih oblasti prava i ostalih oblastih stručnog usavršavanja za 2018. godinu

 

Općina Kalesija obljavljuje javni poziv za dostavu ponuda za pružanje usluga stručnog usavršavanja iz oblasti finansija, računovodstva, finansijskog upravljanja i kontrole, interne i eksterne revizije, javnih nabavki, informacionih tehnologija, svih oblasti prava i ostalih oblasti stručnog usavršavanja za 2018. godinu.

Pozivaju se zainteresovani ponuđači da učestvuju u postupku po ovom javnom pozivu, a u skladu sa Pravilnikom o postupku dodjele ugovora o uslugama iz Aneksa II dio B. Zakona o javnim nabavkama.

a) Naziv ugovornog organa

Ugovorni organ: Općina Kalesija, Patriotske lige 15, 75260 Kalesija
Identifikacioni broj: 4209305600009
Telefon: 035/367-700
Faks: 035/631-286
Web stranica: www.kalesija.ba
e-mail: opcina@kalesija.ba

b) Opis predmeta nabavke i tehničke specifikacije

Predmet javne nabavke je pružanje usluga stručnog usavršavanja iz oblasti finansija, računovodstva, finansijskog upravljanja i kontrole, interne i eksterne revizije, javnih nabavki, informacionih tehnologija, svih oblasti prava i ostalih oblasti stručnog usavršavanja za 2018. godinu.

c) Procijenja vrijednost nabavke

Procijenjena vrijednost za ovu nabavku iznosi 4.270,00KM (bez PDV-a).

d) Način dostavljanja ponuda

Ponude se mogu dostaviti:

– Lično

– Putem pošte

– Putem faksa

– Putem e-maila

e) Adresa na koju se dostavljaju ponude

Općina Kalesija , Patriotske lige 15, 75260 Kalesija

Broj faksa: 035/631-286

E-mail: opcina@kalesija.ba

f) Period na koji se zaključuje ugovor

Ugovori se zaključuju tokom 2018. godine, a zaključuje se na periode u zavisnosti od vrste i trajanja usluge, odnosno jednokratno po potrebi. Račun ili faktura će se smatrati zaključenim ugovorom.

g) Krajnji rok za dostavu ponude ( datum, mjesto, i vrijeme )

Krajni rok za dostavu ponuda je 28.12.2018. godine do 10 sati.

h) Kontakt osoba, broj telefona i adresa elektronske pošte

Kontakt osoba: Emir Sakić

Broj telefona : 035/367-700

Broj faksa: 035/631-286

E-mail: opcina@kalesija.ba

 

OPĆINSKI NAČELNIK

_________________
Sead Džafić