Nabavka kancelarijskog materijala

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
Tuzlanski kanton
OPĆINA KALESIJA
OPĆINSKI NAČELNIK
Broj: 02-1-05-2-571-6/18
Kalesija, 23.02.2018. godine

Na osnovu člana 64. stav 1. tačka b)., člana 70. stav 1, 3. i 6. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH“, broj 39/14), te na osnovu preporuke Komisije za javne nabavke, a po provedenom postupku za nabavku roba putem konkurentskog zahtjeva za dostavu ponuda, Općinski načelnik, donosi

ODLUKU
o izboru najpovoljnijeg ponuđača

Član 1.
Prihvata se preporuka Komisije za javne nabavke, te se ugovor za nabavku roba „Nabavka kancelarijskog materijala“ za LOT 1 – Nabavka tonera, dodjeljuje ponuđaču „R&S“ d.o.o. Sarajevo, koji je dostavio ponudu sa cijenom od 9.360,00 KM, za LOT 2 – Nabavka potrošnog kancelarijskog materijala dodjeljuje ponuđaču „R&S“ d.o.o. Sarajevo, koji je dostavio ponudu sa cijenom od 16.949,77 KM za LOT 3 – Nabavka štampanog materijala dodjeljuje ponuđaču „R&S“ d.o.o. Sarajevo, koji je dostavio ponudu sa cijenom od 6.020,75 KM.

Član 2.
Ova odluka se dostavlja svim ponuđačima koji su učestvovali u postupku javne nabavke, u skladu sa članom 71. stav 2. Zakona o javnim nabavkama.

Član 3.
Ova odluka objavit će se na web-stranici ugovornog organa (www.kalesija.ba) istovremeno s upućivanjem ponuđačima koji su učestvovali u postupku javne nabavke, u skladu sa članom 70. stav 6. Zakona o javnim nabavkama.

Član 4.
Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Obrazloženje

Postupak javne nabavke pokrenut je Odlukom o pokretanju postupka javne nabavke broj: 02-1-05-2-571/18, od 30.01.2018. godine. Postupak nabavke je proveden putem konkurentskog zahtjeva za dostavu ponuda za koji je objavljeno obavještenje o nabavci broj: 52-7-1-5-3-13/18, od 30.01.2018. godine na portalu javnih nabavki.

Postupak nabavke provela je Komisija za javne nabavke imenovana Rješenjem broj: 02-1-05-2-571-2/17, od 30.01.2018. godine.
U toku postupka javne nabavke Komisija je zaprimila pristigle ponude, izvršila njihovo otvaranje, te pregled i ocjenu ponuda prema zahtjevima i kriterijima iz tenderske dokumentacije.

U postupku javne nabavke utvrđeno je slijedeće:
LOT 1 –Nabavka tonera,
– ukupan broj pristiglih ponuda 3;
– da je blagovremeno zaprimljeno 3 ponude;
– da nije bilo neblagovremenih ponuda;
– da su prihvatljive 3 ponude;

LOT 2 –Nabavka potrošnog kancelarijskog materijala,
– ukupan broj pristiglih ponuda 3;
– da je blagovremeno zaprimljeno 3 ponude;
– da nije bilo neblagovremenih ponuda;
– da je prihvatljiva 1 ponuda,
– da su neprihvatljive 2 ponude;

LOT 3 –Nabavka štampanog materijala,
– ukupan broj pristiglih ponuda 5;
– da je blagovremeno zaprimljene 5 ponude;
– da nije bilo neblagovremenih ponuda;
– da su prihvatljive 4 ponude;
– da je neprihvatljiva 1 ponuda;

U postupku donošenja ove odluke, posebno su cijenjene činjenice da je Komisija, pravilno i potpuno, izvršila ocjenu kvalifikovanosti ponuđača te ocjenu prispjelih ponuda, u skladu sa kriterijima iz tenderske dokumentacije.

U postupku ocjene provedenog postupka, Ugovorni organ nije našao razloge, nepravilnosti niti propuste u radu, koji bi eventualno bili osnov za neprihvatanje preporuke Komisije za javne nabavke.
Naime, u postupku je ocijenjeno da je Komisija u svemu pravilno postupila te da je izbor najpovoljnijeg ponuđača izvršen u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama, podzakonskim aktima, i tenderskom dokumentacijom.

Uvidom u priloženu dokumentaciju utvrđeno je da je:

Ponuđač „R&S“ d.o.o. Sarajevo dostavio je, u predmetnom postupku javne nabavke radova za LOT 1 – „Nabavka tonera“ prihvatljivu ponudu u skladu sa tenderskom dokumentacijom, po cijeni od 9.360,00KM sa PDV-om, koja je prema kriteriju za izbor ponude (najniža cijena) ocijenjena najpovoljnijom od svih prihvatljivih ponuda.

Ponuđač „R&S“ d.o.o. Sarajevo dostavio je, u predmetnom postupku javne nabavke radova za LOT 2 – „Nabavka potrošnog kancelarijskog materijala“ prihvatljivu ponudu u skladu sa tenderskom dokumentacijom, po cijeni od 16.949,77 KM sa PDV-om, koja je prema kriteriju za izbor ponude (najniža cijena) ocijenjena najpovoljnijom od svih prihvatljivih ponuda.

Ponuđač „R&S“ d.o.o. Sarajevo dostavio je, u predmetnom postupku javne nabavke radova za LOT 3 – „Nabavka štampanog materijala“ prihvatljivu ponudu u skladu sa tenderskom dokumentacijom, po cijeni od 6.020,75 KM sa PDV-om, koja je prema kriteriju za izbor ponude (najniža cijena) ocijenjena najpovoljnijom od svih prihvatljivih ponuda.

POUKA O PRAVNOM LIJEKU
Protiv ove odluke može se izjaviti žalba, najkasnije u roku od 5 (pet) dana od dana prijema ove odluke.

Dostavljeno:
– arhivi,
– svim učesnicima u postupku,

OPĆINSKI NAČELNIK

_______________________
Sead Džafić