Nabavka materijala za fekalnu kanalizaciju

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
Tuzlanski kanton
OPĆINA KALESIJA
OPĆINSKI NAČELNIK
Broj: 02-1-05-2-7057-4/17
Kalesija, 05.02.2018. godine

Na osnovu člana 69. stav 3. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH“, broj 39/14), te na osnovu preporuke Komisije za javne nabavke, a po provedenom postupku za nabavku usluga putem otvorenog postupka za dostavu ponuda, Općinski načelnik, donosi

ODLUKU
o poništenju postupka javne nabavke usluga

Član 1.
Prihvata se preporuka Komisije za javne nabavke, te se poništava postupak javne nabavke roba „Nabavka materijala za fekalnu kanalizaciju“ za potrebe organa uprave Općine Kalesija.

Član 2.
Ova odluka objavit će se na web-stranici ugovornog organa (www.kalesija.ba) istovremeno s upućivanjem ponuđačima koji su učestvovali u postupku javne nabavke, u skladu sa članom 70. stav 6. Zakona o javnim nabavkama.
Član 3.
Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

O b r a z l o ž e nj e

Postupak javne nabavke roba „Nabavka materijala za fekalnu kanalizaciju“ za potrebe organa uprave Općine Kalesija, općina Kalesija, pokrenut je Odlukom o pokretanju postupka javne nabavke broj: 02-1-05-2-7057/17, od 18.12.2017. godine. Postupak nabavke je proveden putem otvorenog postupka za dostavu ponuda za koji je objavljeno obavještenje o nabavci broj: 52-1-1-65-3-64/17, od 18.12.2017. godine na portalu javnih nabavki.

Postupak nabavke provela je Komisija za javne nabavke imenovana Rješenjem broj: 02-1-05-2-7057-2/17, od 18.12.2017. godine.
U toku postupka javne nabavke Komisija je konstatovala sljedeće:
Uvidom u dokumentaciju Komisija je utvrdila da za ovu nabavku „Nabavka materijala za fekalnu kanalizaciju“ nisu obezbijeđena sredstva u budžetu općine. U budžetu postoji pozicija 821211 – Dogradnja i izgradnja fekalne kanalizacije Kalesije Centra i okolnih naselja, a ne postoji pozicija za nabavku „Nabavka materijala za fekalnu kanalizaciju“. Smatramo da se ne može izvršiti nabavka materijala za fekalnu kanalizaciju sa pozicije 821211 – Dogradnja i izgradnja fekalne kanalizacije Kalesije Centra i okolnih naselja, zbog čega predlažemo općinskom načelniku da poništi ovaj postupak nabavke i u narednom periodu pokrene postupak nabavke u skladu sa odobrenim sredstvima u budžetu općine Kalesija za 2018. godinu.

Iz naprijeden navedenih činjenica Komisija nije izvršila evaluaciju pristiglih ponuda obzirom da su predložili poništenje postupka javne nabavke ne bi bilo ni svrhe vršiti ocjenjivati prispjele ponuda.

U postupku donošenja ove odluke, posebno su cijenjene činjenice i preporuka Komisije za javne nabavke te na osnovu člana 69. stav 3. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH“, broj 39/14), ugovorni organ je donio odluku o poništenju postupka javne nabavke.

POUKA O PRAVNOM LIJEKU
Protiv ove odluke može se izjaviti žalba, najkasnije u roku od 10 (deset) dana od dana objavljivanja.
Dostavljeno:
– Svim učesnicima u postupku
– arhivi

OPĆINSKI NAČELNIK

_______________________
Sead Džafić