Nabavka materijala za podršku deminiranju

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
Tuzlanski kanton
OPĆINA KALESIJA
OPĆINSKI NAČELNIK
Broj: 02-1-05-2-758-6/18
Kalesija, 26.02.2018. godine

Na osnovu člana 64. stav 1. tačka b)., člana 70. stav 1, 3. i 6. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH“, broj 39/14), te na osnovu preporuke Komisije za javne nabavke, a po provedenom postupku za nabavku roba putem konkurentskog zahtjeva, Općinski načelnik, donosi

ODLUKU
o izboru najpovoljnijeg ponuđača

Član 1.
Prihvata se preporuka Komisije za javne nabavke, te se ugovor za nabavku roba „Nabavka materijala za podršku deminiranju“ dodjeljuje ponuđaču „VALPLAST“ d.o.o. Srebrenik, koji je dostavio ponudu sa cijenom od 24.511,50 KM sa uračunatim iznosom PDV-a.

Član 2.
Ova odluka se dostavlja svim ponuđačima koji su učestvovali u postupku javne nabavke, u skladu sa članom 71. stav 2. Zakona o javnim nabavkama.

Član 3.
Ova odluka objavit će se na web-stranici ugovornog organa (www.kalesija.ba) istovremeno s upućivanjem ponuđačima koji su učestvovali u postupku javne nabavke, u skladu sa članom 70. stav 6. Zakona o javnim nabavkama.

Član 4.
Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Obrazloženje

Postupak javne nabavke pokrenut je Odlukom o pokretanju postupka javne nabavke broj: 02-1-05-2-758/18, od 12.02.2018. godine. Postupak nabavke je proveden konkurentskog zahtjeva za dostavu ponuda za koji je objavljeno obavještenje o nabavci broj: 52-7-1-7-3-15/18, od 12.02.2018. godine na portalu javnih nabavki.
Postupak nabavke provela je Komisija za javne nabavke imenovana Rješenjem broj: 02-1-05-2-758-2/17, od 12.02.2018. godine.

U toku postupka javne nabavke Komisija je zaprimila pristigle ponude, izvršila njihovo otvaranje, te pregled i ocjenu ponuda prema zahtjevima i kriterijima iz tenderske dokumentacije.
U postupku javne nabavke utvrđeno je slijedeće:

– da je ukupan broj pristiglih ponuda 4;
– da je blagovremeno zaprimljeno 4 ponude;
– da nije bilo neblagovremenih ponuda;
– da su 2 (dvije) ponude prihvatljive;
– da su 2 (dvije) ponude neprihvatljive jer ponuđači nisu dostavili tehničke listove za robu koja je je tražena tenderskom dokumentacijom.

U postupku donošenja ove odluke, posebno su cijenjene činjenice da je Komisija, pravilno i potpuno, izvršila ocjenu kvalifikovanosti ponuđača te ocjenu prispjelih ponuda, u skladu sa kriterijima iz tenderske dokumentacije.
U postupku ocjene provedenog postupka, Ugovorni organ nije našao razloge, nepravilnosti niti propuste u radu, koji bi eventualno bili osnov za neprihvatanje preporuke Komisije za javne nabavke.
Naime, u postupku je ocijenjeno da je Komisija u svemu pravilno postupila te da je izbor najpovoljnijeg ponuđača izvršen u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama, podzakonskim aktima, i tenderskom dokumentacijom.

Uvidom u priloženu dokumentaciju utvrđeno je da je:
ponuđač „VALPLAST“ d.o.o. Srebrenik dostavio u predmetnom postupku javne nabavke roba „Nabavka materijala za podršku deminiranju“ prihvatljivu ponudu u skladu sa tenderskom dokumentacijom, sa cijenom koja nakon provedene e-aukcije iznosi 24.511,50 KM sa PDV-om, koja je prema kriteriju za izbor ponude (najniža cijena) ocijenjena najpovoljnijom od svih prihvatljivih ponuda.

POUKA O PRAVNOM LIJEKU
Protiv ove odluke može se izjaviti žalba, najkasnije u roku od 5 (pet) dana od dana prijema ove odluke.

OPĆINSKI NAČELNIK

______________________
Sead Džafić