Nepredviđenih radova na izmještanju SNO 10kV Tojšići i pripadajućeg optičkog voda u dionici Nove Ulice koja se gradi od Halisijske ulice do raskrsnice sa ulicom Žrtava Genocida u Srebrenici, općina Kalesija

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
Tuzlanski kanton
OPĆINA KALESIJA
OPĆINSKI NAČELNIK
Broj: 02-1-05-2-3697-6/18
Kalesija, 29.08.2018. godine

Na osnovu člana 64. stav 1. tačka b)., člana 70. stav 1, 3. i 6. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH“, broj 39/14), te na osnovu preporuke Komisije za javne nabavke, a po provedenom postupku za nabavku radova putem otvorenog postupka za dostavu ponuda, Općinski načelnik, donosi

ODLUKU
o izboru najpovoljnijeg ponuđača

Član 1.
Prihvata se preporuka Komisije za javne nabavke, te se ugovor za nabavku „Nepredviđenih radova na izmještanju SNO 10kV Tojšići i pripadajućeg optičkog voda u dionici Nove Ulice koja se gradi od Halisijske ulice do raskrsnice sa ulicom Žrtava Genocida u Srebrenici, općina Kalesija“, dodjeljuje grupi ponuđača „ KUW-ing“ d.o.o. Kalesija i „Kalelektrik“ d.o.o. Živinice, koji je dostavio ponudu sa najnižim cijenom u iznosu od 28.047,22KM sa uključenim iznosom PDV-a.

Član 2.
Ova odluka se dostavlja svim ponuđačima koji su učestvovali u postupku javne nabavke, u skladu sa članom 71. stav 2. Zakona o javnim nabavkama.
Član 3.
Ova odluka objavit će se na web-stranici ugovornog organa (www.kalesija.ba) istovremeno s upućivanjem ponuđačima koji su učestvovali u postupku javne nabavke, u skladu sa članom 70. stav 6. Zakona o javnim nabavkama.
Član 4.
Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

O b r a z l o ž e nj e

Postupak javne nabavke pokrenut je Odlukom o pokretanju postupka javne nabavke broj: 02-1-05-2-3697/18, od 07.08.2018. godine. Postupak nabavke je proveden putem pregovaračkog postupka bez objave obavještenja.

Postupak nabavke provela je Komisija za javne nabavke imenovana Rješenjem broj: 02-1-05-2-3697-1/18, od 09.08.2018. godine.

U postupku kvalifikacije ponuđača utvrđeno je slijedeće:

• ukupan broj pristiglih ponuda 2;
• da nije bilo neblagovremenih ponuda;
• da su sve ponude prihvatljive;
• da nije bilo neprihvatljivih ponuda;

Komisija je 20.08.2018. godine dostavila Zapisnik o pregledu kvalificiranosti ponuđača i pozvala ponuđače da dostave početnu ponudu.

Nakon što su ponuđač „Džale Iskop“ d.o.o. Kalesija i grupa ponuđača „ KUW-ing“ d.o.o. Kalesija i „Kalelektrik“ d.o.o. Živinice, dostavili početnu ponudu dana 23.08.2018. godine izvršeno je i pregovaranje sa ovlaštenim predstavnicima ponuđača, nakon čega su ponuđači usmenim putem pozvani da dostave i konačne ponude.

Konačne ponude je pristigle su 27.08.2018. godine u 09.00 sati i utvređeno je da je cijena predmetnih radova 28.047,22KM sa uključenim PDV-om grupe ponuđača „ KUW-ing“ d.o.o. Kalesija i „Kalelektrik“ d.o.o. Živinice najpovoljnija.

U postupku donošenja ove odluke, posebno su cijenjene činjenice da je Komisija, pravilno i potpuno, izvršila ocjenu kvalifikovanosti ponuđača te ocjenu prispjelih ponuda, u skladu sa kriterijima iz tenderske dokumentacije.

U postupku ocjene provedenog postupka, Ugovorni organ nije našao razloge, nepravilnosti niti propuste u radu, koji bi eventualno bili osnov za neprihvatanje preporuke Komisije za javne nabavke.
Naime, u postupku je ocijenjeno da je Komisija u svemu pravilno postupila te da je izbor najpovoljnijeg ponuđača izvršen u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama, podzakonskim aktima, i tenderskom dokumentacijom.

Uvidom u priloženu dokumentaciju utvrđeno je da je:
grupa ponuđača „ KUW-ing“ d.o.o. Kalesija i „Kalelektrik“ d.o.o. Živinice dostavio u predmetnom postupku javne nabavke radova „Nepredviđenih radova na izmještanju SNO 10kV Tojšići i pripadajućeg optičkog voda u dionici Nove Ulice koja se gradi od Halisijske ulice do raskrsnice sa ulicom Žrtava Genocida u Srebrenici, općina Kalesija“, prihvatljivu ponudu u skladu sa tenderskom dokumentacijom koja iznosi 28.047,22,00KM sa PDV-om, koja je prema kriteriju za izbor ponude (najniža cijena) ocijenjena najpovoljnijom od svih prihvatljivih ponuda.

POUKA O PRAVNOM LIJEKU
Protiv ove odluke može se izjaviti žalba, najkasnije u roku od 10 (deset) dana od dana prijema ove odluke.

Dostavljeno:
– arhivi,
– svim učesnicima u postupku,

OPĆINSKI NAČELNIK

_______________________
Sead Džafić, dipl.ecc