Osiguranje kamiona za odvoz smeća

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
Tuzlanski kanton
OPĆINA KALESIJA
OPĆINSKI NAČELNIK
Broj: 02-1-05-2-2030-3/18
Kalesija, 23.04.2018. godine

Na osnovu člana 69. stav 3. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH“, broj 39/14), Općinski načelnik, donosi

ODLUKU
o poništenju postupka javne nabavke usluga

Član 1.
Poništava se postupak javne nabavke usluga „Osiguranje kamiona za odvoz smeća“ za potrebe organa uprave Općine Kalesija.

Član 2.
Ova odluka objavit će se na web-stranici ugovornog organa (www.kalesija.ba) istovremeno s upućivanjem ponuđačima koji su učestvovali u postupku javne nabavke, u skladu sa članom 70. stav 6. Zakona o javnim nabavkama.
Član 3.
Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

O b r a z l o ž e nj e

Postupak javne nabavke usluga „Osiguranje kamiona za odvoz smeća“ za potrebe organa uprave Općine Kalesija, pokrenut je Odlukom o pokretanju postupka javne nabavke broj: 02-1-05-2-2030/18, od 19.04.2018. godine. Postupak nabavke je pokrenut putem konkurentskog zahtjeva za dostavu ponuda za koji je objavljeno obavještenje o nabavci broj: 52-7-2-29-3-35/18, od 19.04.2018. godine na portalu javnih nabavki.

Obzirom da se radi o nabavci usluga osiguranja za kamione za odvoz smeća, ugovorni organ je napravio grešku u finansijskoj procjeni jer je planirao osiguranje za specijalna vozila. Nakon upita ponuđača koji se odnose na to da kamioni za odvoz smeća nisu specijalna vozila nego se registruju kao teretna vozila ugovorni organ je odlučio poništiti postupak javne nabavke.

POUKA O PRAVNOM LIJEKU
Protiv ove odluke može se izjaviti žalba, najkasnije u roku od 5 (pet) dana od dana objavljivanja.

OPĆINSKI NAČELNIK

_______________________
Sead Džafić