Praćenje realizacije ugovora za 2018. godinu

OBRAZAC PRAĆENJA REALIZACIJE UGOVORA/OKVIRNOG SPORAZUMA

OPĆINA KALESIJA

(NAZIV UGOVORNOG ORGANA)

 

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

R.b.

Opis i Oznaka po JRJN

Vrsta postupka i broj obavještenja o dodjeli ugovora sa Portala javnih nabavki

Podaci o dobavljaču/

dobavljačima u okvirnom sporazumu  (Naziv, ID broj, mjesto)

Osnovni elementi ugovora/okvirnog sporazuma (Vrijednost, period trajanja/rok izvršenja, rok plaćanja, garantni period,…)

Opis izmjene osnovnih elemenata ugovora i datum izmjene

Ostatak vrijednosti ugovora nakon učinjene izmjene/ostatak vrijednosti okvirnog sporazuma

Datum zaključenja ugovora/

okvirnog sporazuma

Datum potpune  realizacije ugovora/

okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost

Napomena (obrazloženje)

 

1.

Usluga održavanja programa iz NOVA paketa za lokalnu upravu: Docunova, Datanova i Finova za 2018. godinu

72267000-4

Direktni sporazum

ITINERIS

D.O.O. TUZLA

4209718600007

6000,00

tokom godine

10 dana

 

 

14.02.2018.

 

 

 

2.

Tehnički pregled motornih vozila

71631200-2

Direktni sporazum

„AMOX TREYD“ D.O.O. KALESIJA

868,89

tokom godine

10dana

 

 

20.02.2018.

 

 

 

3.

Nabavka kamenog materijala za potrebe uređenja lokaliteta bunara BK4 Krušik

14210000-6

Direktni sporazum

TERAKOP d.o.o. ŽIVINICE

4209339500003

5940,00

5 DANA

30 DANA

 

 

14.02.2018.

27.02.2018.

5.940,00

 

 

4.

Matrijal za čišćenje

39800000-0

Direktni sporazum

TR KNJIŽARA IMAMOVIĆ KALESIJA

4310862720001

2989,49

tokom godine

30 dana

 

 

20.02.2018.

 

 

 

5.

Bankarske usluge

66110000-4

Direktni sporazum

UniCredit Bank d.d.

4227162980008

1145,00

tokom godine

15 dana

 

 

19.02.2018.

 

 

6.

Geotehničko i inženjersko geološko ispitivanje tla na sanaciji klizišta u naselju Lipovice, općina Kalesija

71351910-5

Direktni sporazum

“GEORAD”DOO Tuzla

4209239970002

4000,00

21 dan

10 dana

 

 

20.02.2018.

05.03.2018.

4.000,00

 

7.

Nabavka kamiona za odvoz smeća
34144510-6

Otvoreni postupak

„Denix“ d.o.o. Srebrenik
4209188020004

86000,00
3 dana
30 dana

 

 

06.03.2018.

07.03.2018.

86.000,00

 

8.

Stručni nadzor nad izvođenjem radova
71247000-1

Konkurentski zahtjev

Arting BH“ d.o.o. Sarajevo
4201906550008

19320,00
tokom godine
30 dana

 

 

14.03.2018.

 

 

9.

Nabavka košulja za uposlenike šalter sale  18332000-5

Direktni sporazum

„Konfekcija FBM“ d.o.o. Lukavac
4209596650008

2082,00
15 dana

50%avans, 50% u roku 10 dana

 

 

28.02.2018.

13.05.2018.

2082,00

 

10.

Nabavka traktora za čišćenje snijega 16720000-8

Otvoreni postupak

„Rakić“ d.o.o. Brčko

4600085150008

23000,00

10 dana

30 dana

 

 

05.03.2018.

08.03.2018.

23.000,00

 

11.

Nabavka kanti za smeće 39224340-3

Otvoreni postupak

„T&A Auto“ d.o.o. Visoko

4218722960009

30259,00

10 dana

30 dana

 

 

07.05.2018

04.06.2018.

30259,00

 

12.

Izrada glavnog projekta nove ulice u proizvodno-poslovnoj zoni Kalesija Grad, Kalesijsko Polje i Ćeteništa 71242000-6

Otvoreni postupak

Arting BH“ d.o.o. Sarajevo
4201906550008

2337,00

40 dana

30dana

 

 

19.04.2018.

17.05.2018.

2337,00

 

13.

IZRADA I REVIZIJA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE 71242000-6

Otvoreni postupak

„PGP Hidroinžinjering“ d.o.o. Tuzla

4209592400007

 

JP „Zenica“ d.o.o. Zenica

4218080080000

 

 

„Ibis“ d.o.o. Zavidovići

4218141720007

836,75

10 dana

10 dana

 

 

 

 

590,00

10 dana

10 dana

 

 

 

1120,00

10 dana

10 dana

LOT 1     – Izrada glavnog projekta vodosnabdijevanja naselja Ibralići, općina Kalesija;

 

 

LOT 2     – Revizija glavnog projekta Izgradnje pješačke staze od raskrša Međaš do piste Masle

 

LOT 3   – Revizija glavnog projekta za sanaciju i zatvaranje deponije komunalnog otpada općine Kalesija i izgradnju pratećih sadržaja prilagođenih regionalnom konceptu odlaganja;

 

 

 

 

23.04.2018.

 

 

 

 

 

 

17.04.2018

 

 

 

 

 

 

17.04.2018

 

 

 

14.

Izgradnja montažne nadstrešnice I faza 45262310-7

Otvoreni postupak

„Dinamico“ d.o.o. Kalesija 4210007360001

8400,00

30 dana

30 dana

 

 

03.05.2018.

07.06.2018.

8400,00

 

15.

Nastavak izgradnje Nove ulice u Kalesiji 45233120-6

Otvoreni postupak

Grupe ponuđača „Kuw-ing“ d.o.o. Kalesija i „Papilon“ d.o.o. Čelić

4209950410001

207756,77

60 dana

30 dana

 

 

21.05.2018.

 

 

16.

Sanacija klizišta u Vukovijama 45111230-9

Otvoreni postupak

„Gramat“ d.o.o. Gračanica

17500,00

30 dana

30 dana

 

 

12900,00

30 dana

30 dana

 

LOT 1 – Sanacija klizišta ispod rezervoara Džafići Vukovije Gornje

 

LOT 2 – Sanacija klizišta kod mezarja u Vukovijama Donjim.

 

 

4.5.2018.

 

 

 

 

4.5.2018.

08.06.2018.

17.500,00

 

 

14.06.2018.

12.900,00

 

17.

Izgradnja i rekonstrukcija vodovodne mreže u naselju Hajvazi 45231100-6

 

Otvoreni postupak

“Džale iskop“ d.o.o. Kalesija

4210068070006

5.376,00

15 dana

30 dana

 

 

14.5.2018.

 

 

18.

Osiguranje motornih vozila i kolektivno osiguranje zaposlenih

66510000-8

Konkurentski zahtev

Sarajevo osiguranje d.d. Sarajevo

4200326930117

 

ASA Osiguranje d.d. Sarajevo

4201261240009

4.432,00

tokom godine

1 dan

 

 

 

2.789,28

tokom godine

7 dana

 

LOT 1 – Osiguranje motornih vozila

 

 

 

 

LOT 2 – Kolektivno osiguranje zaposlenih

 

 

3.4.2018.

 

 

 

 

 

3.4.2018.

 

 

19.

Nabavka goriva i maziva

09134200-9
09132000-3

 

Konkurentski zahtev

DOO „POLO“ KALESIJA
4209073120005

17.436,00
tokom godine

30 dana

 

 

19.03.2018.

 

 

20.

Nabavka kancelarijskog materijala

22800000-8

30100000-0

30125110-5

Konkurentski zahtev

„R&S“ d.o.o. Srajevo
4200056290005

8000,00
tokom godine
30 dana

 

14486,98
tokom godine
30 dana

 

 

5145,94
tokom godine
30 dana

LOT 1 – Nabavka tonera,

 

 

LOT 2 – Nabavka  potrošnog kancelarijskog materijala,

 

LOT 3 – Nabavka štampanog materijala.

 

 

22.03.2018.

 

 

 

 

22.03.2018.

 

 

 

 

22.03.2018.

 

 

21.

Nabavka materijala za podršku deminiranju

16600000-1

44810000-1

Konkurentski zahtev

„Valplast“ d.o.o. Srebrenik
4209322360003

20950,00
7 dana
30 dana

 

 

21.03.2018.

30.03.2018.

20.950,00

 

22.

Nabavka vatrogasne opreme

35111000-5

Konkurentski zahtev

„Monsun“ d.o.o. Lukavac

4209225320005

4680,00

7 dana

30 dana

 

 

04.04.2018

04.04.2018.

4680,00

 

23

Izrada glavnog projekta nove ulice u proizvodno-poslovnoj zoni Kalesija Grad, Kalesijsko Polje i Ćeteništa

71242000-6

Otvoreni postupak

„ArtingBH“ d.o.o. Sarajevo

420190655008

2337,00

40 dana

30 dana

 

 

19.04.2018

17.05.2018

2337,00

 

24

Adaptacija šalter sale u zgradi općine

45262700-8

Otvoreni postupak

„Kuw-ing“ d.o.o. Kalesija

4209950410001

53.456,82

30 dana

30 dana

 

 

23.07.2018.

 

 

25

Nabavka licenci za antivirus

48761000-0

Direktni sporazum

”ITINERIS” d.o.o. Tuzla

1725,00

5 dana

30 dana

 

 

19.04.2018

27.04.2018.

1725,00

 

26

Sanacija doma kulture

45213150-9

Otvoreni postupak

„Dinamico“ d.o.o. Kalesija

4210007360001

20050,00

30 dana

30 dana

 

27220,00

30 dana

30 dana

LOT 1 – Sanacija Doma kulture Prnjavor

 

 

LOT 2 – Sanacija Doma kulture Miljanovci.

 

 

12.06.2018

 

 

 

11.06.2018

 

 

 

 

17.08.2018.

27220,00

 

27

Sanacija mosta na rječici Bjeljevac-Crne bare

45221110-6

Konkurentski zahtev

„Kuw-ing“ d.o.o. Kalesija

4209950410001

12773,52

30 dana

30 dana

 

 

21.5.2018.

26.06.2018.

12.773,52

 

28

Nabavka i ugradnja kamenog materijala za održavanje puteva

45233000-9

Otvoreni postupak

“Džale iskop“ d.o.o. Kalesija

4210068070006

21900,00

tokom godine

30 dana

 

 

 

4.7.2018.

 

 

29

Snacija nekategorisanih puteva

45233120-6

Otvoreni postupak

“Džale iskop“ d.o.o. Kalesija

4210068070006

 

“Tosunbegović“ d.o.o. Kalesija

4209970100009

4915,00

20 dana

30 dana

 

 

5657,39

20 dana

30 dana

LOT 1 – Sanacija puta Zates-Jeginov Lug

 

 

 

LOT 2 – Sanacija puta u Zukićima kod škole.

 

 

28.5.2018.

 

 

 

 

28.5.2018.

08.06.2018.

4.915,00

 

 

 

19.06.2018.

5657,39

 

30

Pružanje usluga fizičkog obezbjeđenja objekta općine Kalesija

79713000-5

Anex II dio B

„Securitas“ d.o.o. Sarajevo

4227417480004

14.040,00

tokom godine

30 dana

 

 

26.5.2018.

 

 

31

Izradi saobraćajne signalizacije

45233294-6

Direktni sporazum

„Ecoinvest“ d.o.o. Tuzla

4209501700003

5983,49

5 dana

7 dana

 

 

28.5.2018.

31.07.2018

5.983,49

 

32

Nepredviđeni radovi na sanaciji klizišta i puta u Jajićima

45453100-8

Pregovarački postupak bez objave obavještenja

DOO „IZGRADNJA“ Teočak

4209369590007

9244,45

15 dana

30 dana

 

 

31.5.2018.

 

 

33

Osiguranje kamiona za odvoz smeća

66510000-8

Konkurentski zahtev

Euroherc Osiguranje dd

4227015330049

3.509,63

1 dan

1 dan

 

 

28.5.2018.

28.05.2018.

3.509,63

 

34

Nabavka kancelarijskog namještaja

39130000-2

Direktni sporazum

„Dinamico“ d.o.o. Kalesija

4210007360001

4.367,36

5 dana

30 dana

 

 

21.5.2018.

27.06.2018.

4.367,36

 

 

 

 

 

35

Organizacija i izvođenje obuke za uposlenike u pravnim subjektima iz oblasti protivpožarne zaštite

80510000-2

Direktni sporazum

UG „Spas“ Srebrenik

4210047310007

2.250,00

 

10 dana

 

 

7.6.2018.

11.06.2018

2.250,00

 

 

36

Usluge izrade bilborda za obilježavanje industrijskih zona

79342200-5

Direktni sporazum

OR „Sims grafika“ Kalesija

4310059490005

3.978,00

7 dana

10 dana

 

 

15.5.2018.

16.05.2018.

3.978,00

 

 

37

Izgradnja rezervoara za vodu i dijela distribucione mreže u Hrasnu Donjem

45232150-8

Otvoreni postupak

„HNR“ d.o.o. Kalesija

4209448200001

36124,68

30 dana

30 dana

 

 

12.07.2018.

 

 

38

izrada projekta stanice, fontane i kružnog toka

71242000-6

Otvoreni postupak

Institut za građevinarstvo „IG“ Banja Luka

4400918310005

 

Institut za građevinarstvo „IG“ Banja Luka

4400918310005

 

„Geoput“ doo Banja Luka

4400840290002

2800,00

20 dana

30 dana

 

 

 

 

2400,00

20 dana

30 dana

 

 

 

 

2990,00

20 dana

30 dana

LOT 1     – Izrada glavnog projekta autobuskog stajališta;

 

 

 

 

LOT 2     – Izrada idejnog projekta fontane

 

 

 

 

 

LOT 3   – Izrada glavnog projekta kružne raskrsnice na mjestu ukrštanja ulica Žrtava genocida u Srebrenici i Nove ulice;

 

 

10.7.2018.

 

 

 

 

 

 

10.7.2018.

 

 

 

 

 

 

9.7.2018.

 

 

39

Revizija glavnog projekta sanacije klizišta u naselju Lipovice

71328000-3

Direktni sporazum

„Tracest“ d.o.o. Sarajevo

4201015550007

2606,84

7 dana

10 dana

 

 

4.6.2018.

26.06.2018.

2606,84

 

40

Pružanje usluga tehničkog obezbjeđenja sa uslugom intervencije

Anex II dio B

„Securitas“ d.o.o. Sarajevo

4227417480004

4.800,00

tokom godine

30 dana

 

 

02.07.2018

 

 

41

Medijsko praćenja rada Općinskog vijeća, Općinskog načelnika i Službi za upravu općine Kalesija za 2018. godinu

92200000-3

92210000-6

Otvoreni postupak

„Feral“ d.o.o. Kalesija

4209050770002

 

 

„Neon Solucije“ d.o.o. Kalesija

4209829770009

17095,00

tokom godine

30 dana

 

 

 

17095,00

tokom godine

30 dana

LOT 1 – Usluge praćenja putem radio signala,

 

 

 

LOT 2 – Usluge praćenje putem TV signala;

 

 

2.7.2018.

 

 

 

 

 

2.7.2018.

 

 

42

Nabavka didaktičkog materijala

37535200-9

Direktni sporazum

„Trisar-inn“ d.o.o. Sarajevo

4200324560002

3210,00

5 dana

30 dana

 

 

7.6.2018.

26.07.2018.

3210,00

 

43

Sanacija ambulante Rainci Donji

45213150-9

Otvoreni postupak

„Dinamico“ d.o.o. Kalesija

4210007360001

9450,00

30 dana

30 dana

 

 

 

 

LOT 2 – Izrada ograde oko ambulante Rainci Donji.

 

 

 

 

 

26.07.2018.

17.08.2018

9.450.00

 

44

Sanacija puta Požegići-Zates

45233220-7

Otvoreni postupak

Kuw-ing“ d.o.o. Kalesija

4209950410001

17.339,31

20 dana

30 dana

 

 

28.06.2018.

 

 

45

Izrada glavnih projekata

71242000-6

Otvoreni postupak

 

 

LOT 1     – Izrada glavnog projekta čišćenja i sanacije obala rječice Prele u MZ Vukovije G.;

LOT 2     – Izrada glavnog projekta priključenja na općinski vodovod i glavne distribucione vodovodne mreže u MZ Tojšići-visinkse zone zaseoci Dolina i Gutići

LOT 3   – Izrada glavnog projekta za rekonstrukciju glavne distribucione vodovodne mreže u MZ Prnjavor-Južno naselje;

LOT 4     – Izrada glavnog projekta sekundarne fekalne kanalizacije za naselje Hasanovići i gravitirajući dio MZ Miljanovci;

LOT 5    – Izrada glavnog projekta priključenja na općinski vodovod i glavne distribucione vodovodne mreže u naselju Babina Luka u MZ Kikači

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

46

Sanacija udarnih rupa na putu Memići-Osmaci

45233220-7

Otvoreni postupak

“Tosunbegović“ d.o.o. Kalesija

4209970100009

2.266,24

7 dana

30 dana

 

 

20.07.2018.

27.07.2018

2.266,24

 

47

Izrada glavnog projekta dijela sekundarne fekalne kanalizacije  pored pješačke staze uz magistralnu cestu Tuzla-Zvornik M112 od Halisijske ulice do skretanja u Jusupoviće u Kalesiji Gornjoj

71242000-6

Otvoreni postupak

„Atrius“ projekt d.o.o. Živinice

4210040720005

2850,00

40dana

30dana

 

 

15.08.2018

 

 

48

Čišćenje i uređenje odvodnih kanala na općinskom poljoprivrednom zemljištu u općini Kalesija (k.o. Rainci Donji)

90522400-6

Otvoreni postupak

„Džale Iskop“ d.o.o Kalesija

421006807306

16350,00

30dana

7 dana

 

 

31.07.2018.

 

 

49

Izgradnja ambulante u MZ Vukovije Donje

45215100-8

Otvoreni postupak

„KUW-ing“ d.o.o. Kalesija; 4209950410001

 

 

 

 

 

 

50

Sanacija klizišta i odvodnja površinskih voda na igralištu u Hrasnu Donjem

45111230-9

Otvoreni postupak

„Tosunbegović“ d.o.o Kalesija 4209970100009

4.385,00

10dana

7dana

 

 

27.08.2018

28.08.2018

.

4.385,00

 

51

Izrada projektne dokumentacije za zgradu kolektivnog stanovanja

71242000-6

Otvoreni postupak

 

 

 

 

 

 

 

52

Čišćenju kanala pored lokalnog puta u Raincima Donjim

45247112-8

Diektni sporazum

DOO „IZGRADNJA“ Teočak

4209369590007

5970,60

5 dana

7 dana

 

 

11.7.2018.

 

 

53

Izgradnja rezervoara za vodu i dijela distribucione mreže u Memićima

45232150-8

Otvoreni postupak

„HNR“ d.o.o. Kalesija; 4209448200001

178112,71

60dana

7dana

 

 

 

13.08.2018.

 

 

55

Izgradnja rezervoara za vodu i dijela distribucione mreže u Raincima Gornjim

45232150-8

Otvoreni postupak

Grupa ponuđača JP „Vodovod i kanalizacija Kalesija“ d.o.o. Kalesija i „HNR“ d.o.o. Kalesija, , ID broj: 4209001720008

55333,81

30dana

7dana

 

 

22.08.2018.

 

 

56

Asfaltiranje lokalnih puteva

45233120-6

Otvoreni postupak

Izgradnja“ d.o.o. Teočak, ID broj: 4209369590007

 

 

.„Džale Iskop“ d.o.o. Kalesija, ID broj: 4210068070006

 

 

 

 

 

 

 

„Terakop“ d.o.o. Živinice, ID broj: 4209339500003

 

 

 

 

 

 

 

 

LOT 1 Putevi MZ Brda

 

 

 

 

 

 

LOT 2 – Put Gaj, MZ Miljanovci

LOT 3 – Put Palavre-Jajići-Mramorovi, MZ Jajići

LOT 4 – Put Mešanovići-Prela, MZ Vukovije G.

 

 

 

 

 

LOT 5 – Ulica u Novom naselju, MZ Kalesija Centar

LOT 6 – Put Blatni potok, MZ Zates

LOT 7 – Put Brđanovići, MZ Vukovije D.

LOT 8 – Krušički put, MZ Prnjavor

LOT 9 – Put Donja mahala, MZ Zates

LOT 10 – Put Jahići, MZ Miljanovci

LOT 11 – Ulica Safeta Zulića, MZ Sarači-Lipovice

 

 

 

57.

Izrada gl.projekta oborinske kanalizacije na području MZ Tojšići

Direktni sporazum

„PGP“ Hidroinžinjering, do.o. Tuzla

4209592400007

5880,34

15dana

10dana

 

 

27.08.2018.

 

 

58.

Izvođenje istražnih radova sa izradom elaborata o geotehničkom ispitivanju i glavnog projekta sanacije klizišta u naselju Dubnica

Direktni sporazum

„Georad“ Tuzla

420923997002

4716,00

30dana

10dana

 

 

17.08.2018

 

 

59.

Uređenje pješačke staze na nasipu pored rijeke Mandure i pročišćavanje dijela rijeke Spreče i Mandure

Direktni sporazum

„Džale Iskop“d.o.o Kalesija 4210068070006

5200,00

5dana

7dana

 

 

10.08.2018

14.08.2018

5200,00

 

60.

Popravka puta za dovište Orlić

Direktni sporazum

„Džale Iskop“ d.o.o Kalesija 4210068070006

5900,00

5dana

7dana

 

 

10.08.2018

14.08.2018

5.900,00

 

61.

 

Čišcenje kanala pored lokalnog puta u Raincima Donjim

Direktni sporazum

Izgradnja“ d.o.o. Teočak, ID broj: 4209369590007

5970,60

5 dana

7 dana

 

 

11.07.2018

 

 

 

62.

 

Izrada glavnog projekta rekonstrukcije i dogradnje sanitarno fekalne kanalizacione mreže u dijelu Novog Naselja, općine Kalesija

Direktni sporazum

„PGP“ Hidroinžinjering, do.o. Tuzla

4209592400007

3400,00

 

 

 

 

 

 

63.

Nepredviđeni radovi na izmiještanju SNO 40kV Tojšići i pripadajućeg optičkog voda

Pregovarački postupak bez objave obavještenja

 

 

 

 

 

 

 

64.

Gradska dvorana,općina Kalesija

Otvoreni postupak

 

 

 

 

 

 

 

65.Izgradnja primarnog cjevovoda Ibralići, MZ Rainci Gornji, općina Kalesija

Otvoreni postupak

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* U slučaju okvirnog sporazuma kolona 6. se ne popunjava

 

M.P.                                                                          Potpis odgovorne osobe

  ________________________

https://kalesija.ba/wp-content/uploads/Obrazac-praćenja-realizacie-ugovora-2018.pdf