Radovi na ulici u Industrijskoj zoni Kalesija Gornja-Ćeteništa

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
Tuzlanski kanton
OPĆINA KALESIJA
OPĆINSKI NAČELNIK
Broj: 02-1-05-2-4400-8/18
Kalesija, 22.10.2018. godine

Na osnovu člana 69. stav 1. tačka b) i stav 2. tačka e), člana 70. stav 1, 4. i 6. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH“, broj 39/14), a po provedenom postupku za nabavku radova putem otvorenog postupka za dostavu ponuda, Općinski načelnik, donosi

ODLUKU
o poništenju postupka javne nabavke

Član 1.
Poništava se postupak javne nabavke radova „Radovi na ulici u Industrijskoj zoni Kalesija Gornja-Ćeteništa“ . iz razloga neusklađenosti i nepreciznosti predmjera radova koji je sastavni dio tenderske dokumentacije

Član 2.
Ova odluka objavit će se na web-stranici ugovornog organa ( www.kalesija.ba ).
Član 3.
Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

O b r a z l o ž e nj e

Postupak javne nabavke pokrenut je Odlukom o pokretanju postupka javne nabavke broj: 02-1-05-2-4400/18, od 01.10.2018. godine. Postupak nabavke je objavljen putem otvorenog postupka za dostavu ponuda za koje je objavljeno obavještenje o nabavci broj: 52-1-3-77-3-100/18, od 04.10.2018. godine na portalu javnih nabavki.

Međutim, ugovorni organ je naknadno utvrdio neslaganja u predmejru koji je dostavljen od strane projektanta zaduženog za predmetnu nabavku. S obzirom na rok koji je predviđen za dostavu i otvaranje ponuda, ugovorni organ nije mogao na vrijeme izvršiti izmjene tenderske dokumentacije, te je odlučeno kao u dispozitivu ove odluke.

Nakon što se izvrši dodatno usaglašavanje i ispravljanje tenderske dokumentacije i predmjera radova ugovorni organ će ponovo objaviti javnu nabavku radova „Radovi na ulici u Industrijskoj zoni Kalesija Gornja-Ćeteništa“

POUKA O PRAVNOM LIJEKU
Protiv ove odluke može se izjaviti žalba, najkasnije u roku od 10 (deset) dana od dana prijema ove odluke.

Dostavljeno:
– arhivi,
– svim učesnicima u postupku,

OPĆINSKI NAČELNIK

_______________________
Sead Džafić, dipl.ecc