11.Izmjena i dopuna plana nabavki za 2019.godinu

Bosna i Hercegovina

Federacija Bosne i Hercegovine

Tuzlanski kanton

OPĆINA KALESIJA

OPĆINSKI NAČELNIK

Broj: 02-1-05-178-11/19

Datum: 22.04.2019. godine

Na osnovu člana 56. Statuta općine Kalesija Prečišćeni tekst (“Sl. glasnik općine Kalesija” broj: 10/07, 7/08, 10/11, 3/12, i 6/13), Zakona o javnim nabavkama (“Službeni glasnik BiH” broj: 39/14), u skladu sa Budžetom općine Kalesija za 2019. godinu,  općinski Načelnik, donosi

                                                    

O  D  L  U  K  U

o izmjeni i dopuni Plana nabavki općine Kalesija za 2019. godinu

I

U vezi sa ukazanim potrebama općine Kalesija, Plan javnih nabavki za 2019. godinu se mijenja na sljedeći način:

1.         Dodaje se nova stavka “Nepredviđeni radovi na izmiještanju elektroenergetskih objekata ” u dijelu RADOVI, redni broj 25, CPV kod 45231400-9 – Građevinski radovi na elektroenergetsim vodovima, procijenjena vrijednost 39.922,30KM bez PDV-a,  nabavka će se provesti putem  pregovaračkog postupka bez objave obavještenja, period pokretanja planiran APRIL, a period zaključenja ugovora Maj.

Ova odluka će se objaviti na web stranici ugvornog organa i čini sastavni dio Plana javnih nabvaki.

III

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

OPĆINSKI NAČELNIK

________________________

Sead Džafić, dipl.ecc.