12.Izmjena i dopuna plana nabavki za 2019.godinu

Bosna i Hercegovina

Federacija Bosne i Hercegovine

Tuzlanski kanton

OPĆINA KALESIJA

OPĆINSKI NAČELNIK

Broj: 02-1-05-178-12/19

Datum: 14.04.2019. godine

Na osnovu člana 56. Statuta općine Kalesija Prečišćeni tekst (“Sl. glasnik općine Kalesija” broj: 10/07, 7/08, 10/11, 3/12, i 6/13), Zakona o javnim nabavkama (“Službeni glasnik BiH” broj: 39/14), u skladu sa Budžetom općine Kalesija za 2019. godinu,  općinski Načelnik, donosi

                                                    

O  D  L  U  K  U

o izmjeni i dopuni Plana nabavki općine Kalesija za 2019. godinu

I

U vezi sa ukazanim potrebama općine Kalesija, Plan javnih nabavki za 2019. godinu se mijenja na sljedeći način:

  1. Dodaje se nova stavka “Zacjevljivanje površinskih voda u Tojšićima, put prema pijaci ” u dijelu RADOVI, redni broj 26 CPV kod 45232453-2 – Građevinski radovi na izlivu, procijenjena vrijednost 8.547,00KM bez PDV-a,  nabavka će se provesti putem  otvorenog postupka postupka, period pokretanja planiran APRIL, a period zaključenja ugovora Maj.
  2. Dodaje se nova stavka “Izgradnja sportskog poligona u zaseoku Gaj, MZ Miljanovci, općina Kalesija ” u dijelu RADOVI, redni broj 27 CPV kod 45236110-4– G Radovi na površinskom sloju za sportske terene, procijenjena vrijednost 12.500KM bez PDV-a,  nabavka će se provesti putem  otvorenog postupka, period pokretanja planiran Maj, a period zaključenja ugovora Juni.
  3. Stavka 15 u dijelu usluge, mijenja se u polju procijenjena vrijednost tako što će umjesto 32.478,00KM bez PDV-a, stojati 35.176,92KM bez PDV-a
  4. Stavka 16 u dijelu usluge, mijenja se u polju procijenjena vrijednost tako što će se umjesto 85.470,00 KM bez PDV-a, stojati 51.282,00KM bez PDV-a.
  5. Dodaje se nova stavka “Istražni radovi za izradu geotehničkog elaborate sanacije dijela lokalnog puta Brda -Jajići  zahvaćenog klizištem u naselju Brda, općina Kalesija” u dijelu USLUGE, redni broj 33 CPV kod 71242000-6 ,procijenjena vrijednost 6.000,00KM bez PDV-a,  nabavka će se provesti putem  direktnog sporazuma, period pokretanja planiran APRIL, a period zaključenja ugovora Maj

Ova odluka će se objaviti na web stranici ugvornog organa i čini sastavni dio Plana javnih nabvaki.

II

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

OPĆINSKI NAČELNIK

________________________

                                                                                                                                     Sead Džafić, dipl.ecc.