13.Izmjena i dopuna plana nabavki za 2019.godinu

Bosna i Hercegovina

Federacija Bosne i Hercegovine

Tuzlanski kanton

OPĆINA KALESIJA

OPĆINSKI NAČELNIK

Broj: 02-1-05-178-13/19

Datum: 30.04.2019. godine

Na osnovu člana 56. Statuta općine Kalesija Prečišćeni tekst (“Sl. glasnik općine Kalesija” broj: 10/07, 7/08, 10/11, 3/12, i 6/13), Zakona o javnim nabavkama (“Službeni glasnik BiH” broj: 39/14), u skladu sa Budžetom općine Kalesija za 2019. godinu,  općinski Načelnik, donosi

                                                    

O  D  L  U  K  U

o izmjeni i dopuni Plana nabavki općine Kalesija za 2019. godinu

I

U vezi sa ukazanim potrebama općine Kalesija, Plan javnih nabavki za 2019. godinu se mijenja na sljedeći način:

1.stavka 4. u dijelu robe umjesto mjeseca APRIL treba da stoji MAJ i umjesto mjeseca MAJ treba da stoji JUNI

2.stavka 7. u dijelu usluge umjesto mjeseca APRIL treba da stoji MAJ i umjesto mjeseca MAJ treba da stoji JUNI.

3. stavka 2 u dijelu radovi umjesto mjeseca APRIL treba da stoji MAJ i umjesto mjeseca MAJ treba da stoji JUNI..

4. stavka 12  u dijelu radovi umjesto mjeseca APRIL treba da stoji MAJ i umjesto mjeseca MAJ treba da stoji JUNI..

5.Dodaje se nova stavka 28. u dijelu radovi „IZGRADNJA KANALIZACIONO SEKUNDARNIH KOLEKTORA SANITARNO – FEKALNIH VODA U NASELJU MOKRAČE, OPĆINA KALESIJA, CPV kod: 45232410-9 – Radovi na kanalizacijskoj mreži, procijenjena vrijednost: 17.094,00 KM bez PDV-a; mjesec pokretanja MAJ, okvirni period zaključenja ugovora: Juni.

Ova odluka će se objaviti na web stranici ugvornog organa i čini sastavni dio Plana javnih nabvaki.

III

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

OPĆINSKI NAČELNIK

________________________

                                                                                                                                     Sead Džafić, dipl.ecc.