15.Izmjena i dopuna plana nabavki za 2019.godinu

Bosna i Hercegovina

Federacija Bosne i Hercegovine

Tuzlanski kanton

OPĆINA KALESIJA

OPĆINSKI NAČELNIK

Broj: 02-1-05-178-15/19

Datum: 29.05.2019. godine

Na osnovu člana 56. Statuta općine Kalesija Prečišćeni tekst (“Sl. glasnik općine Kalesija” broj: 10/07, 7/08, 10/11, 3/12, i 6/13), Zakona o javnim nabavkama (“Službeni glasnik BiH” broj: 39/14), u skladu sa Budžetom općine Kalesija za 2019. godinu,  općinski Načelnik, donosi

                                                    

O  D  L  U  K  U

o izmjeni i dopuni Plana nabavki općine Kalesija za 2019. godinu

I

U vezi sa ukazanim potrebama općine Kalesija, Plan javnih nabavki za 2019. godinu se mijenja na sljedeći način:

  1. Dodaje se nova stavka “Izrada stručnog mišljenja o geološko-geomehaničkim karakteristikama terena sa prijedlogom načina interventne sanacije klizišta na lokalnom putu Jajići Sapna, na lokalitetu Mramorovi, općina Kalesija ” u dijelu USLUGE, redni broj 35 CPV kod 71351500-8– Usluge istraživanja tla, vrijednost 2.500,.00KM bez PDV-a,  nabavka će se provesti putem  direktnog sporazuma, period pokretanja planiran maj, a period zaključenja ugovora juni.
  2. Dodaje se nova stavka “Interventna sanacija klizišta na lokalnom putu Jajići-Sapna na lokalitetu Mramorovo, općina Kalesija ” u dijelu RADOVI, redni broj 29 CPV kod 45233120-6– Građevinski radovi na cesti, vrijednost 22.222,00KM bez PDV-a,  nabavka će se provesti putem  konkurentskog zahtjeva, period pokretanja planiran maj, a period zaključenja ugovora juni.

Ova odluka će se objaviti na web stranici ugvornog organa i čini sastavni dio Plana javnih nabvaki.

III

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

OPĆINSKI NAČELNIK

________________________

                                                                                                                                     Sead Džafić, dipl.ecc.