16.Izmjena i dopuna plana nabavki za 2019.godinu

Bosna i Hercegovina

Federacija Bosne i Hercegovine

Tuzlanski kanton

OPĆINA KALESIJA

OPĆINSKI NAČELNIK

Broj: 02-1-05-178-16/19

Datum: 03.06.2019. godine

Na osnovu člana 56. Statuta općine Kalesija Prečišćeni tekst (“Sl. glasnik općine Kalesija” broj: 10/07, 7/08, 10/11, 3/12, i 6/13), Zakona o javnim nabavkama (“Službeni glasnik BiH” broj: 39/14), u skladu sa Budžetom općine Kalesija za 2019. godinu,  općinski Načelnik, donosi

                                                    

O  D  L  U  K  U

o izmjeni i dopuni Plana nabavki općine Kalesija za 2019. godinu

I

U vezi sa ukazanim potrebama općine Kalesija, Plan javnih nabavki za 2019. godinu se mijenja na sljedeći način:

  1. Dodaje se nova stavka “Sanacija dijela krova gradske dvorane ” u dijelu RADOVI, redni broj 30 CPV kod 45000000-7– Građevinski radovi, vrijednost 10.417,00 KM bez PDV-a,  nabavka će se provesti putem  otvorenog postupka, period pokretanja planiran juni, a period zaključenja ugovora juli.
  2. Dodaje se nova stavka “nabavka građevinskog materijala za osnovnu školu ” u dijelu ROBE, redni broj 19 CPV kod 44110000-4-Građevinski materijali, vrijednost 6.000,00 KM bez PDV-a,  nabavka će se provesti putem  direktnog sporazuma, period pokretanja planiran juni, a period zaključenja ugovora juli.
  3. stavka 4. u dijelu robe umjesto mjeseca Maj treba da stoji Juni i umjesto mjeseca Juni treba da stoji Juli.
  4. stavka 7. u dijelu usluge umjesto mjeseca Maj treba da stoji Juni i umjesto mjeseca Juni treba da stoji Juli.
  5. stavka 12  u dijelu radovi umjesto Maj treba da stoji Juni i umjesto mjeseca Juni treba da stoji Juli.
  6. stavka 14  u dijelu radovi umjesto Maj treba da stoji Juni i umjesto mjeseca Juni treba da stoji Juli.
  7. stavka 5  u dijelu radovi umjesto Maj treba da stoji Juni i umjesto mjeseca Juni treba da stoji Juli
  8. stavka 9  u dijelu radovi umjesto Maj treba da stoji Juni i umjesto mjeseca Juni treba da stoji Juli

Ova odluka će se objaviti na web stranici ugvornog organa i čini sastavni dio Plana javnih nabvaki.

III

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

OPĆINSKI NAČELNIK

________________________

                                                                                                                                     Sead Džafić, dipl.ecc.