20.Izmjena i dopuna plana nabavki za 2019.godinu

Bosna i Hercegovina

Federacija Bosne i Hercegovine

Tuzlanski kanton

OPĆINA KALESIJA

OPĆINSKI NAČELNIK

Broj: 02-1-05-178-19/19

Datum: 16.07.2019. godine

Na osnovu člana 56. Statuta općine Kalesija Prečišćeni tekst (“Sl. glasnik općine Kalesija” broj: 10/07, 7/08, 10/11, 3/12, i 6/13), Zakona o javnim nabavkama (“Službeni glasnik BiH” broj: 39/14), u skladu sa Budžetom općine Kalesija za 2019. godinu,  općinski Načelnik

O  D  L  U  K  U

o izmjeni i dopuni Plana nabavki općine Kalesija za 2019. godinu

I

U vezi sa ukazanim potrebama općine Kalesija, Plan javnih nabavki za 2019. godinu se mijenja na sljedeći način:

  1. Dodaje se nova stavka “nabavka kanti I vreća za selekciju otpada” u dijelu ROBE, redni broj 20 CPV kod 39224340-3– kante za smeće, vrijednost 2.955,52 KM bez PDV-a,  nabavka će se provesti putem  otvorenog postupka, period pokretanja planiran juli a period zaključenja ugovora august.
  2. stavka 4. u dijelu robe umjesto mjeseca junij treba da stoji Juli i umjesto mjeseca Juli treba da stoji August.
  3. stavka 7. u dijelu usluge umjesto mjeseca juni treba da stoji Juli i umjesto mjeseca Juli treba da stoji August.
  4. stavka 12  u dijelu radovi umjesto Juni treba da stoji Juli i umjesto mjeseca Juli treba da stoji August.
  5. stavka 14  u dijelu radovi umjesto Junij treba da stoji JUlii i umjesto mjeseca Julii treba da stoji Augist.
  6. stavka 5  u dijelu radovi umjesto Junij treba da stoji Julii umjesto mjeseca Juli treba da stoji Augst
  7. stavka 9  u dijelu radovi umjesto Juni treba da stoji Julii umjesto mjeseca Juli treba da stoji August.

Ova odluka će se objaviti na web stranici ugvornog organa i čini sastavni dio Plana javnih nabvaki.

III

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

OPĆINSKI NAČELNIK

                                                                                                                                     Sead Džafić, dipl.ecc.