22.Izmjena i dopuna plana nabavki za 2019.godinu

Bosna i Hercegovina

Federacija Bosne i Hercegovine

Tuzlanski kanton

OPĆINA KALESIJA

OPĆINSKI NAČELNIK

Broj: 02-1-05-178-22/19

Datum:30.08. 2019. godine

Na osnovu člana 56. Statuta općine Kalesija Prečišćeni tekst (“Sl. glasnik općine Kalesija” broj: 10/07, 7/08, 10/11, 3/12, i 6/13), Zakona o javnim nabavkama (“Službeni glasnik BiH” broj: 39/14), u skladu sa Budžetom općine Kalesija za 2019. godinu,  općinski Načelnik

O  D  L  U  K  U

o izmjeni i dopuni Plana nabavki općine Kalesija za 2019. godinu

I

U vezi sa ukazanim potrebama općine Kalesija, Plan javnih nabavki za 2019. godinu se mijenja na sljedeći način:

Dodaje se nova stavka “izrada potpornog zida na parcel mjesnog groblja “Masle”” u dijelu RADOVI, redni broj 33CP V kod 45262620-3– potporni zidovi  procijenjena vrijednost nabavke 4.303,00 KM bez PDV-a,  nabavka će se provesti putem  otvorenog postupka, period pokretanja planiran septembar  a period zaključenja ugovora septembar.

Dodaje se nova stavka “izmještanje visoko naponskog kabla na dionici Nove ulice” u dijelu RADOVI, redni broj 34CP V :  45231400-9 – Građevinski radovi na elektroenergetsim vodovima procijenjena vrijednost nabavke 16.644,40 KM bez PDV-a,  nabavka će se provesti putem  otvorenog postupka, period pokretanja planiran septembar  a period zaključenja ugovora septembar.

Ova odluka će se objaviti na web stranici ugvornog organa i čini sastavni dio Plana javnih nabvaki.

III

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

OPĆINSKI NAČELNIK

Sead Džafić, dipl.ecc.